Európai Uniós rendeletek

Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

LINK

Régiók Bizottsága (2011) A Régiók Bizottsága előretekintő véleménye – Helyi élelmiszer-rendszerek (2011/C 104/01), Brüsszel, 6p.

LINK

Az Európai Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális vállalkozásokat, mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása, (COM/2011/0682 végleges)

LINK

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

LINK

A Bizottság jelentése az európai parlamentnek és a tanácsnak A helyi termelésre és a közvetlen értékesítésekre vonatkozó címkézési rendszerről, COM(2013)866 final, SWD(2013)501 final, Brüsszel, 2013.

LINK

Jelentés a mezőgazdasági kisüzemek jövőjéről Plenárisülés-dokumentum. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski. (2013/2096 (INI)) (7-0029/2014; 15.1.2014) 18p.

LINK

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye, Gazdaság a közjó érdekében: a társadalmi kohéziót célzó fenntartható gazdasági modell (saját kezdeményezésű vélemény) (2016/C 013/06)

LINK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend, COM/2016/0356 final

LINK

Az Európai Parlament 2018. július 5-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútumáról (2016/2237(INL))

LINK

Magyarországi törvények, rendeletek

Az 1990. évi C. törvény, a helyi adókról

LINK

Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

LINK

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

LINK

Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

LINK

Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

LINK

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

LINK

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

LINK

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

LINK

A 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

LINK

Az 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól

LINK

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatait és működésük feltételeit szabályozza

LINK

A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

LINK

A 2004. évi CXV. törvény A lakásszövetkezetekről

LINK

A 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

LINK

A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

LINK

A 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról

LINK

A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről szóló

LINK

A 2006. évi LXIX. törvény az Európai Szövetkezetről

LINK

A 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

LINK

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

LINK

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

LINK

A 64/2007. FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

LINK

A 68/2007. (VII. 26.) FVM – EüM – SZMM együttes rendelet az élelmiszer – előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer – higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

LINK

A 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

LINK

Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

LINK

A 210/2009 kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

LINK

A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

LINK

Az 52/2010 FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

LINK

A 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről

LINK

A 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

LINK

A 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

LINK

A 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

LINK

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

LINK

A 47/2011. (V. 31.) VM rendelet, az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

LINK

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

LINK

A 2012. évi XXXVII. törvény a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, kihirdetését követő napon hatályát veszítette

A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

LINK

Az 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről

LINK

Az 1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat, amely a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról

LINK

A 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről

LINK

A 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

LINK

A 2013. évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

LINK

A 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

LINK

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

LINK

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

LINK

A 2014. évi LXXXVIII. törvény biztosítási tevékenységről, benne 9-16 § a biztosító és a viszontbiztosító szövetkezetről és 17-30 § a kölcsönös biztosító egyesületről

LINK

A 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

LINK

Az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról

LINK

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

LINK

A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről

LINK

A 436/2015(XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

LINK

Az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

LINK

Az 1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben egyes kormányhatározatok deregulációjáról

LINK

A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

LINK

A 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

LINK

A 34/2018. (XII. 3.) AM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

LINK

Romániai törvények, rendeletek

31/1990 törvény a kereskedelmi társaságokról. Eredeti címe: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

LINK

18/1991 törvény a földalapról. Eredeti címe: Legea fondului funciar nr. 18/1991

LINK

36/1991 törvény mezőgazdasági társaságokról és egyéb mezőgazdasági társult formákról. Eredeti címe: Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

LINK

109/1996 törvény a fogyasztási szövetkezetekről. Eredeti címe: lege Nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit

LINK

Angolul:

LINK

122/1996 törvény az alkalmazottak kölcsönös segélypénztárainak és ezek egyesületeinek jogi rendszeréről. Eredeti címe: Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora

LINK

Angolul:

LINK

540/1996 törvény a nyugdíjasok kölcsönös segélypénztárairól. Eredeti címe: Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

LINK

1/2000 törvény földterületen és az erdőgazdálkodáson alapuló tulajdonjog újbóli megteremtéséről. Eredeti címe: Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997

LINK

76/2002 törvény a foglalkoztatás elősegítéséről. Eredeti címe: LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

LINK

53/2003 törvény – munkatörvénykönyve. Eredeti címe: Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii

LINK

150/2004 törvény élelmiszerbiztonságról és az állati élelemről. Eredeti címe: Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale

LINK

346/2004 törvény a kis és középvállalkozások támogatásáról. Eredeti címe: Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

LINK

359/2004 törvény a természetes személyek, a családi egyesületek és jogi személyek nyilvántartásba vételére vonatkozó alaki követelmények egyszerűsítéséről, az adóbevallásukról, valamint a jogi személyek működésének engedélyezéséről, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. Eredeti cme: LEGE Nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

LINK

411/2004 törvény a magánkezelésű nyugdíjalapokról. Eredeti címe: LEGEA 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

LINK

566/2004-os Törvény a mezőgazdasági szövetkezetekről. Eredeti címe: Legea cooperației agricole nr. 566/2004, módosítva a 164/2016-os Törvény által (Legea nr. 164/2016).

LINK

1/2005 törvény a szövetkezetekről. Eredeti címe: Lege nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

LINK

247/2005 törvény a tulajdon és igazságszolgáltatás reformjáról. Eredeti címe: Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

LINK

448/2006 törvény a fogyatékos emberek munkafeltételeiről. Eredeti címe: LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

LINK

46/2008 erdőrendtartási tv. Eredeti címe: Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic

LINK

321/2009 törvény az élelmiszerek forgalmazásáról. Eredeti cím: Lege nr. a 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

LINK

263/2010 törvény az egységes köznyugdíj rendszerről. Eredeti címe: LEGE Nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LINK

52/2011 törvény a nappali munkások által végzett alkalmi tevékenységek gyakorlásáról. Eredeti címe: LEGE Nr. 52/2011 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

LINK

292/2011 törvény a szociális támogatásról. Eredeti címe: Legea asistenței sociale nr. 292/2011

LINK

17/2014 törvény külterületi területen található mezőgazdasági földterületek értékesítésének és megvásárlásának szabályozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről, valamint a 2201/2003. Sz. 268/2001. számú határozat az állami tulajdonú állami és magántulajdonú mezőgazdasági üzemek privatizációjáról, valamint az állami belföldi ügynökség létrehozásáról. Eredeti címe: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

LINK

145/2014 törvény a mezőgazdasági termékek piacának szabályozására vonatkozó intézkedések megállapításáról. Eredeti címe: Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

LINK

37/2015 törvény) a farmok és mezőgazdasági létesítmények kategorizálásáról. Eredeti címe: Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Legea nr. 37/2015

LINK

227/2015 törvény – adókódex. Eredeti címe: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

LINK

219/2015 törvény a szociális gazdaságról. Eredeti címe: LEGE Nr. 219/2015 din 23 iulie 2015 privind economia socială

LINK

182/2016 törvény a 44/2008 számú kormányrendelet jóváhagyására a természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységének elvégzéséről. Eredeti címe: Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale-)

LINK

732/1996 kormány határozat az agro-élelmiszeripari termékek piacain, vásárokon és kiállításokon történő forgalmazására vonatkozó egyes intézkedésekről. Eredeti címe: Hotărârea nr. 732/1996 privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în piețe, târguri și oboare

LINK

26/2000 rendeletet az egyesületekről és az alapítványokról. Eredet címe: Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

LINK

Angolul:

LINK

30/2006 vadon termő gombákról szóló rendelet. Eredeti címe: Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

LINK

246/2006 rendelet a vadon szedhető gombák fajtáiról. Eredeti címe: Ordinul nr. 246/2006 pentru stabilirea Listei ciupercilor comestibile din flora spontană a căror recoltare sau achiziție și comercializare sunt permise

LINK

99/2006 Sürgősségi Kormányrendelet a hitelintézetekre és tőkemegfelelésre vonatkozólag. Eredeti címe: Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

LINK)

44/2008 sürgősségi rendelet az engedélyezett természetes személyek, az egyéni vállalkozások és a családi vállalkozások által folytatott gazdasági tevékenységek folytatásáról. Eredeti címe: Ordonanţă de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

LINK

111/2008 ANSVSA elnöki rendelet az állati vagy nem állati eredetű élelmiszerek beszerzésével, valamint közvetlen és / vagy kiskereskedelmi értékesítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó állat-egészségügyi és állategészségügyi normák jóváhagyásáról, valamint az állati vagy nem állati eredetű élelmiszertermékek előállításának, a nem állati eredetű élelmiszerek tárolása, szállítása és forgalmazása. Eredeti címe: Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala

LINK

Időközi módosítása 2010-ig:

LINK

57/2010 ANSVSA elnöki rendelet az állati eredetű termékek előállítását, feldolgozását, tárolását, szállítását és / vagy terjesztését végző létesítmények állat-egészségügyi engedélyezésére vonatkozó állat-egészségügyi szabvány jóváhagyásához. Eredeti címe: ORDIN nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală

LINK

35/2011 ANSVSA elnöki rendelet a vágóhidak minimális üzemi feltételeinek jóváhagyásáról. Eredeti címe: ORDIN nr. 35 din 10 august 2011 privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică

LINK

724/1082/360/2013 mezőgazdasági miniszter rendelete a hagyományos termékek tanúsításáról. Eredeti címe: Ordinul nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale

LINK

3/2015 Sürgősségi Kormányrendelet a terület alapú támogatások szabályozásáról. Eredeti címe: Ordonanța de urgență nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

LINK

585/2015 kormányrendelet a szociális gazdasági törvény végrehajtásáról. Eredeti címe: Hotărârea nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

LINK

1.986/2016 rendelet a szociális gazdaság védjegyről. Eredeti címe: nr. 1.986 din 4 octombrie 2016

LINK

406/2017 rendelet a szociális vállalkozások beszámoló készítési szabályai. Eredeti címe: ORDIN Nr. 406/2017 din 15 martie 2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

LINK

846/2017 a Nemzeti Egészségbiztosító Elnök rendelete a 2017-es és 2018-as évekre vonatkozó nemzeti gyógyító egészségügyi programok végrehajtására vonatkozó technikai normák módosításáról és befejezéséről. Eredeti címe: Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017

LINK

Szlovákiai törvények, rendeletek

40/1964 tv – Polgári Törvénykönyv. Eredeti címe: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

LINK

83/1990 törvény az egyesületekről. Eredeti címe: Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov

LINK

105/1990 törvény az egyéni vállalkozásról (a polgárok magánvállalkozsáról). Eredeti címe: Zákon č. 105/1990 Zb. Zákon o súkromnom podnikaní občanov

LINK

369/1990 törvény a községi rendezésről (önkormányzatokról). Eredeti címe: Zákon č. 369/1990 Zb .Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

LINK

455/1991 törvény az ipari tevékenységről. Eredeti címe: 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

LINK

513/1991 törvény – Kereskedelmi Törvény. Eredeti címe: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

LINK

152/1995 törvény az élelmiszerről. Eredeti címe: Zákon č. 152/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách

LINK

213/1997 törvény közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezetekről. Eredeti címe: Zákon č. 213/1997 Z.z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

LINK

147/1997 a nem befektetési alapokról. Eredeti címe: Zákon č. 147/1997 Z. z.Zákon o neinvestičných fondoch

LINK

178/1998 törvény a piacon történő értékesítésről. Eredeti címe: Zákon č. 178/1998 Z.z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

LINK

311/2001 törvény Munkatörvénykönyve. Eredeti címe: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

LINK

34/2002 az alapítványokról szóló törvény. Eredeti címe: Zákon č. 34/2002 Z. z.Zákon o nadáciách

LINK

461/2003 törvény a társadalombiztosításról. Eredeti címe: Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

LINK

523/2003 törvény a közbeszerzésről. Eredeti címe: Zákon č. 523/2003 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

LINK

595/2003 törvény a jövedelemadóról. Eredeti címe: Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

LINK

530/2003 törvény a cégjegyzékről. Eredeti címe: Zákon č. 530/2003 Z.z. Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LINK

5/2004 törvény a foglalkoztatásról. Eredeti címe: Zákon č. 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LINK

222/2004 törvény az általános forgalmi adóról. Eredeti címe: Zákon č. 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

LINK

580/2004 Egészségbiztosítási törvény. Eredeti címe: Zaradené v právnych oblastiach

LINK

205/2007 törvény a fogyasztóvédelemről. Eredeti címe: Zákon č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

LINK

289/2008 törvény a pénztárgép használatáról. Eredeti címe: Zákon č. 289/2008 Z.z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

LINK

448/2008 szociális szolgáltatásokról. Eredeti címe: Zákon č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

LINK

359/2011 Kormányrendelet az egyes élelmiszeripari létesítményekről és kis mennyiségekre vonatkozó követelmények megállapításáról. Eredeti címe: Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

LINK

360/2011 Kormányrendelet a közvetlen értékesítésre vonatkozó higiéniai követelmények megállapítása és növényi és állati eredetű primer termékek beszerzése kis mennyiségeket és a tej és tejtermékek szállítását a végső fogyasztói és más kiskereskedelmi létesítmények számára. Eredeti címe: Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

LINK

127/2012 Földművelésügyi Miniszter rendelete az élelmiszerek címkézéséről. Eredeti címe: Vyhláška č. 127/2012 Z.z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o označovaní potravín

LINK

100/2016 kormányrendelet a 360/2011kormányrendelet módosírásáról. Eredeti címe: Nariadenie vlády č. 100/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

LINK

112/2018 törvény a szociális gazdaságról és a szociális vállalkozásokról szóló törvény és az egyes törvények módosításáról. Eredeti címe: Zákon č. 112/2018 Z.z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LINK

Ausztriai törvények, rendeletek

70/1873 szövetkezeti törvény. Eredeti címe: Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz – GenG) StF: RGBl. Nr. 70/1873

LINK

58/1906 korlátolt felelősségű társaságról szóló törvény. Eredeti címe: RGBI. Nr. 58/1906: Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Hanftung)

LINK

149/1955 földadó törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 13. Juli 1955 über die Grundsteuer (Grundsteuergesetz 1955 – GrStG 1955). BGBl. Nr. 149/1955

LINK

166/1960 a mezőgazdasági vállalkozások különadójáról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 14. Juli 1960 über eine Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (AbglufBG).StF: BGBl. Nr. 166/1960

LINK

194/1961 szövetségi adótörvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 194/1961 Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung – BAO

LINK

169/1946 a foglalkoztatási szövetkezetekről. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 26. Juli 1946 über die Werksgenossenschaften (Werksgenossenschaftsgesetz). StF: BGBl. Nr. 169/1946 (NR: GP V IA 33/A AB 198 S. 30. BR: S. 11.)

LINK

189/1955 általános társadalombiztosításról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG.) StF: BGBl. Nr. 189/1955 idF BGBl. Nr. 18/1956 (DFB) (NR: GP VII RV 599 AB 613 S. 79. BR: S. 108.)

LINK

609/1977 munkanélküliek társadalombiztosításáról szóló törvény. Eredeti címe: Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG) StF: BGBl. Nr. 609/1977 (WV)

LINK

559/1978 mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG) StF: BGBl. Nr. 559/1978 (NR: GP XIV RV 864 AB 1015 S. 102. BR: AB 1887 S. 379.)

LINK

560/1978 önfoglalkoztatók társadalombiztosításáról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG) StF: BGBl. Nr. 560/1978 (NR: GP XIV RV 865 AB 1016 S. 102. BR: S. 379.)

LINK

400/1988 személyi jövedelemadó törvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 400/1988 über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Einkommensteuergesetz)

LINK

401/1988 a társasági adóról szóló törvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 401/1988 über die Besteuerung des Einkommens von Körperschaften (Körperschaftsteuergesetz)

LINK

694/1993 törvény a privát alapítványokról. Eredeti címe: BGBI. Nr. 694/1993. Bundesgesetz über Privatstiftungen (Privatstiftungsgesetz–PSG)

LINK

194/1994 kézműves, kereskedelmi és ipari tevékenységek szabályozásáról szóló törvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 194/1994 Gewerbeordnung (GewO)

LINK

313/1994 foglalkoztatási törvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 313/1994. Bundesgesetz über das Arbeitsmarktservice (Arbeitsmarktservicegesetz – AMSG)

LINK

663/1994 az általános forgalmi adóról szóló törvény. Eredeti címe: BGBI. Nr. 663/1994 Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994)

LINK

127/1996 a szövetkezetek kötelező könyvvizsgálatáról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz über die Revision von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsrevisionsgesetz 1997 – GenRevG 1997) StF: BGBl. I Nr. 127/1997 (NR: GP XX RV 840 AB 872 S. 88. BR: AB 5551 S. 631.)

LINK

103/2001 gyermek ellátásáról szóló törvény. Eredeti címe: Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) StF: BGBl. I Nr. 103/2001 (NR: GP XXI RV 620 AB 715 S. 74. BR: AB 6436 S. 679.)

LINK

66/2002 egyesületi törvény. Eredeti címe: BGBI. I Nr. 66/2002 Bundesgesetz: Vereinsgesetz 2002 VerG)

LINK

13/2006 élelmiszer és fogyasztóvédelmi törvény. Eredeti címe: BGBI. I Nr. 13/2006 Bundesgesetz über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG)

LINK

92/2006 kiskereskedelmi élelmiszerhigiéniai rendelet. Eredeti címe: BGBI. II Nr. 92/2006 Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Lebensmittelhygieneanforderungen an Einzelhandelsbetriebe (Lebensmittelhygiene-Einzelhandelsverordnung)

LINK

106/2006 a nyers tejről és nyers tejszínről szóló miniszteri rendelet. Eredeti címe: BGBI. II Nr. 106/2006 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über Rohmilch und Rohrahm (Rohmilchverordnung)

LINK

104/2006 az európai szövetkezeti alapszabályról szóló törvény. Eredeti címe: Gesetz über das Statut der Europäischen Genossenschaft (Societas Cooperativa Europaea – SCE) – (SCE-Gesetz – SCEG) StF: BGBl. I Nr. 104/2006 (NR: GP XXII RV 1421 AB 1522 S.153. BR: AB 7572 S. 735.)

LINK

108/2006 élelmiszerek közvetlen értékesítésére vonatkozó higiéniai követelményekről szóló rendelet. Eredeti címe: BGBI. II Nr. 108/2006 Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygieneanforderungen bei der Direktvermarktung von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Direktvermarktungsverordnung)

LINK

410/2008. évi elsődleges mezőgazdasági termelésről szóló rendelet. Eredeti címe: BGBI. II Nr. 410/2008 Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugehörigkeit der von Land- und Forstwirten hergestellten Produkte zur land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion (Urprodukteverordnung)

LINK

125/2013 a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás nyereségének meghatározására szolgáló átlagár megállapítása miniszteri rendelet. Eredeti címe: BGBI. II Nr. 125/2013 Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des Gewinnes aus Land- und Forstwirtschaft (Land- und Forstwirtschaft-Pauschalierungsverordnung 2015 – LuF-PauschVO 2015)

LINK

160/2015 alapítványokról és pénzügyi alapokról szóló törvény. Eredeti címe: Bundesgesetz über die Regelung des Bundes-Stiftungs- und Fondswesens (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 – BStFG 2015)

LINK

Szlovéniai törvények, rendeletek

A Szlovén Köztársaság Alkotmánya

LINK

HK 41/83 A mentális és a fogyatékkal élő személyek szociális védelme törvény (ZDVDTP). Eredeti címe: akon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A)

LINK

HK 12/91 – Intézményekről szóló törvény (Itv.). Eredeti címe: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)

LINK

HK 78/99 – Hotelek, éttermek és farmokon működtetett szállás és vendéglátás nyitva tartásáról. Eredeti címe: Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)

LINK

HK 108/02 – Fogyatékkal élők szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2, 98/2014 in 96/12-ZPIZ-2) – neuradno prečiščeno besedilo

LINK

HK 98/03 – Humanitárius törvény. Eredeti címe: Zakon o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1

LINK

HK 70/05 – Alapítványról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)

LINK

HK 72/06 Egészségügyi és Egészségbiztosítási Törvény (ZZVZZ). Eredeti címe: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)

LINK

HK 114/06 – Szlovéniában magánszemélyeknek és háztartásoknak történő átutalások összehangolásáról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2)

LINK

HK 2006 törvény a Fogyatékossággal élők foglalkoztatása és rehabilitációja HK 93/07 – Vendéglátásról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16)

LINK

HK 102/07 Kisvállalkozás Fejlesztési Törvény. Eredeti címe: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv)

LINK

HK 109/07 Non-profit és a for-profit tevékenységről (és annak adókedvezményéről). Eredeti címe: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09)

LINK

HK 112/07 Bérbeadók bejegyzése a szlovén vállalkozási nyilvántartásba. Eredeti címe: Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07)

LINK

HK 45/08 Mezőgazdasági Törvény. Eredeti címe: Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

LINK

HK 62/08 – A szálláshelyek kategorizálásáról. Eredeti címe: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08 – popr., 115/08, 72/09 in 22/18)

LINK

HK 5/09 a Teljes Munkaidő Részbeli Szubvencionálásáról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/09, 40/09 in 57/09)

LINK

HK 54/09 – Közbeszerzési törvény. Eredeti címe: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)

LINK

HK 97/09 Szövetkezeti törvény. Eredeti címe: Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo)

LINK

HK 13/11 Általános Forgalmi Adótól szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-NPB11), (Uradni list RS, št.13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 és 46/13-ZIPRS1314-A)

LINK

HK 20/11 – Szociális Vállalkozásról szóló törvény 2011. Eredeti címe: Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)

LINK

HK 90/14 Államigazgatási törvény módosítása. Eredeti címe: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1I (Uradni list RS, št. 90/14 z dne 15. 12. 2014)

LINK

HK 96/14 – Kistermelői rendelet, azaz Szabályzat az élelmiszer kis mennyiségének meghatározásáról, feldolgozásáról valamint egyes eltérésekről az állateredetű termékek üzemben való feldolgozásáról. Eredeti címe: Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 96/14)

LINK

HK 57/15 a parasztgazdaságokban végezhető kiegészítő tevékenységekről szóló rendelet. Eredeti címe: Uredba o dopolnilni dejavnosti na kmetijii (Ur. list RS št. 57/15, 36/18)

LINK

HK 66/16 Szabályzat az előre nem csomagolt élelmiszerek általános címkézésének szabályairól. Eredeti címe: Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana(Uradni list RS, št. 66/16 in 8/17)

LINK

HK 13/18 Szociális Vállalkozásról szóló törvény módosítását. Eredeti címe: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP-A (Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018)

LINK

HK 21/18 – Egyesületekről szóló törvény: a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 64/11 sz . – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 21/18 – ZNOrg. Eredeti címe: ZAKON O DRUŠTVIH illetve 2018-től o razglasitvi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

LINK

Vagy:

LINK

Horvátországi törvények, rendeletek

76/1993 törvény az intézményekről. Eredeti címe: Zakon o Ustanovama 76/1993 (1548) (Zakon o ustanovama, NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08)

LINK

36/95 (722) törvén az alapítványokról. Eredeti címe: Zakon o Proglašenju Zakona o Zakladama o Fundacijama, 36/95 (722)

LINK

29/2002 (630) Kisvállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o Poticanju Razvoja Malog Gospodarstva

LINK

84/2002 takarékszövetkezeti törvény. Eredeti címe: Zakon o štedno–kreditnim zadrugama, 84/2002 (1389)

LINK

143/2002 (2298) Törvény a foglalkozási rehabilitációról és a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról. Eredeti címe: Zakon o Profesionalnoj Rehabilitaciji i Zapošljavanju Osoba s Invaliditetom, 143/2002 (2298) (módosításai: 33/05, 157/13, 152/14, 39/18)

LINK

174/2004 (3010) a Honvédő Háború horvát háborús veteránjainak jogairól és családtagjaikról szóló törvény. Eredeti címe: Zakona o Pravima Hrvatskih Branitelja Izdomovinskog Rata i Članova Njihovih Obitelji, 174/2004 (3010) [mód: 92/05]

LINK

138/2006 (3111) Vendéglátásról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, 138/06 (3111)

LINK

46/2007 (1554) Élelmiszertörvény. Eredeti címe: Zakona o Hrani, 46/2007 (1554)

LINK

34/2011 Szövetkezeti törvény. Eredeti címe: Zakon o zadrugama NN 34/2011 (764)

LINK

Angolul:

LINK

90/2011 (1919) Közbeszerzési törvény. Eredeti címe: Zakon o Javnoj Nabavi 143/2011 (1919)

LINK

73/2013 (1451) általános forgalmi adó törvény. Eredeti címe: Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.)

LINK

157/2013 (3289) szociális jólétről szóló törvény. Eredeti címe: Zakona o Socijalnoj Skrbi, 157/2013 (3289)

LINK

74/2014 Törvény az egyesületekről törvény. Eredeti címe: Zakon o Udrugama, NN 74/2014, (1390), zakon, 18.6.2014. (NN 70/97,106/97, 88/01, 11/02, 74/14, 70/17)

LINK

76/2014 (1434) Rendelet a családi gazdaságok kiegészítő tevékenységeiről. Eredeti címe: Ministarstvo Poljoprivrede Pravilnik o Prodaji o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, 76/2014 (1434)

LINK

76/2014 (1437) Mezőgazdasági Miniszter rendelete a családi gazdaságokban előállított saját mezőgazdasági termékek értékesítéséről. Eredeti címe: Ministarstvo Poljoprivrede pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, 76/2014 (1437)

LINK

121/2014 (2300) A pénzügyi vállalkozásokról és a nonprofit szervezetekről szóló számviteli törvény. Eredeti címe: Zakon o Proglašenju Zakona o Financijskom Poslovanju i Računovodstvu Neprofitnih Organizacija, 121/2014 (2300)

LINK

177/2004 (3067) társasági adó törvény. Eredeti címe: Zakon o Porezu na Dohodak, 177/2004 (2004) (mdosításai: 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16

LINK

30/2015 (612) mezőgazdasági törvény. Eredeti címe: 30/2015 (612) Zakona o Poljoprivredi

LINK

4/2015 (76) Közigazgatási Minisztérium rendelete az egyesületek nyilvántartásba vételéről. Eredeti címe: Ministarstvo Uprave Pravilnik o Sadržaju i Načinu Vođenja Registra Udruga Republike Hrvatske i Registra Stranih Udruga u Republici Hrvatsko, 4/2015 (76)

LINK

26/2015 (546) kormányrendelet egyesületek által végrehajtott, a közérdekű programok és projektek támogatásainak odaítélésére vonatkozó kritériumokról, referenciaértékekről és eljárásokról szóló rendelet. Eredeti címe: Vlada Republike Hrvatske Uredbu o Kriterijima, Mjerilima i Postupcima Financiranja i Ugovaranja Programa i Projekata od Interesa za Opće Dobro Koje Provode Udruge, 26/2015 (546)

LINK

51/2015(1003) Földművelésügyi Minisztérium rendelete az állati eredetű termékek könnyített higiéniájáról. Eredeti címe: Ministarstvo Poljoprivrede Pravilnik o Prodaji o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla, 51/2015(1003)

LINK

115/2016 (2524) helyi adókról szóló törvény. Eredeti címe: Zakon o Lokalnim Porezima, 115/2016 (2524)

LINK

115/2016 (2525) személyi jövedelemadó törvény. Eredeti címe: Zakon o Proglašenju Zakona o Porezu Na Dohodak, 115/2016 (2525)

LINK

29/2018 (585) törvény a családi gazdaságokról. Eredeti címe: Hrvatski Sabor Zakon o Proglašenju Zakona o Obiteljskom Poljoprivrednom Gospodarstvu, 29/2018 (585)

LINK