Kísérleti fejlesztések és intézményi együttműködések

EFOP-3.10.1-17-2017-00002 – Kísérleti fejlesztések és intézményi együttműködések


A projekt keretében megvalósult intézményesített kárpát-medencei együttműködések


Szakmai Irányító Testület működtetése
A projekt megvalósítását egy Szakmai Irányító Testület (SZIT) követte nyomon, amely a projekt végrehajtása során rendszeresen ülésezett. Tagjait a projekt szakmai vezetése mellett a határon túli pedagógusszövetségeik elnökei adták, de egyes SZIT ülésekhez tagként csatlakoztak szakértők vagy vezetők az alábbi szervezetek képviseletében is: Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége székelyudvarhelyi tagszervezete; Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat, Interrégió Fórum Egyesület (projekt konzorciumi partner). Az irányító testület tanácsaival irányt szabott a projekt megvalósulásának, értékelte a kutatási eredményeket és segítséget nyújtott a szakpolitikai ajánlások megfogalmazásban.

Együttműködési megállapodások megkötése és megvalósítása
A projekt tervezése és végrehajtása során együttműködési megállapodásokat kötöttünk az alábbi határon túli szervezetekkel:

 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Muravidéki Pedagógusok Egyesülete
 • Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat
 • REGA Régiókutató Egyesület
 • Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
 • Tudásért és Fejlődésért Kárpátalján Alapítvány

Továbbá intézetünk már a projekt tervezése és megvalósítása előtt stratégiai együttműködési megállapodást kötött a fentieken túl
az alábbi határon túli pedagógusszövetségekkel:

 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetsége

A projekt kísérleti fejlesztései és kapcsolódó kutatásai


Interaktív képzés megvalósítása
A projekt keretében Kárpát-medencei Pedagógus Módszertani Fórum néven képzést valósítottunk meg 2019. május 24-25-én a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban, ahol pedagógusok és kutatók mutatták be a projekt eredményeit, jó gyakorlatait a részt vevő mintegy 60 pedagógusnak. A képzés a projekt eredményeit az alábbi főbb tématerületek köré építve mutatta be: a felsőoktatásra és köznevelésre hatást gyakorló tényezők; diákok és a hallgatók határon átnyúló mobilitása; csoportos rövid tanulmányutak; végzettség nélküli iskolaelhagyás; duális képzések, valamint az oktatási intézmények és munkaerőpiaci szereplők kapcsolata. A fentieken túl olyan témákban is átadásra kerültek ismeretek, mint a tanulók fejlődési szükségleteihez illeszkedő, differenciált fejlesztések, mentoráció, tanácsadás; érettségi felkészítők; az egyetemi pályaválasztást és hallgatói bentmaradást segítő programok; a munkaerőpiaci belépést segítő programok, vagy a kiemelt tehetségek támogatása.

Csoportos rövid tanulmányút kísérleti megvalósítása
A projekt keretében az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel együttműködve egy kísérleti csoportos tanulmányutat is megvalósítottunk több mint 50 hallgató részvételével. A program célja volt megismertetni a határon belüli felsőoktatásban résztvevő hallgatókkal a határon túli magyarok mindennapi életét, helyzetét, emellett a román, szász, székely és örmény kultúrák és etnikumok együttélését. Ezen túl a program a nemzeti identitás és annak erősítésének vizsgálatát is szolgálta, továbbá keretet adott a releváns szakmai ismeretek külhoni magyar környezetben való elsajátításának vizsgálatához (felmérések zajlottak a résztvevő hallgatók körében). A tapasztalatai az ilyen célú tanulmányi kirándulások jövőben javasolható tervezése és lebonyolítása érdekében is összegzésre kerültek.

Kerekasztal-beszélgetés szervezése
A projekthez kapcsolódóan kerekasztal beszélgetést szerveztünk Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretei között, ahol lehetőségünk nyílt a nagyközönség, valamint a döntéshozók felé is közvetíteni a projekt – valamint az EFOP 1.12.1-17-2017-00003 projektünk – legfontosabb megállapításait, eredményeit.

Geopolitikai tényezők az oktatásban hallgatói esszéverseny szervezése
A projekthez illeszkedve „Geopolitikai tényezők az oktatásban” címmel mesterszakos és doktorandusz hallgatók számára esszéverseny zajlott a Babes Bólyai Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) hallgatói körében hirdetve a 2018/19-es tanévben. A verseny keretében kilenc pályamunka született meg (BCE gondozásában kiadásra is kerültek).

Szórványösztöndíj-program megvalósítása
Jelen projekt keretein kívül, már azt megelőzően a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elindított egy kísérleti ösztöndíj programot a szórványban élő magyar gyermekek részére. Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 projekt keretében lehetőség nyílt e mintaprogram tapasztalatait is elemezni, ami a projektünkben tanulói életutak és a tanulói mobilitás kutatását, a kísérleti képzést, valamit a szakpolitikai ajánlások elkészítését támogatta. Ezen ösztöndíjprogram célja biztosítani azt a lehetőséget, hogy a szórványban élő magyar fiatalok a 8-ik osztály elvégzését követően magyarul tanulhassanak és az iskolán kívüli szocializációjuk is részben vagy egészben magyar nyelvi környezetben történhessen meg. Továbbá, hogy olyan szakirányokon is képzést kaphassanak, amelyek esetében lakhelyükön, vagy annak környezetében csak román nyelven zajlik oktatás. A mintaprojekt részeként az ösztöndíjban részesült diákok Székelyudvarhelyen, valamint a Brassó megyei Négyfaluban részesülhetnek a magyar nyelvű oktatásban. A tapasztalatok hasznosíthatók a magyarországi oktatási struktúrák földrajzi és társadalmi mobilitási és korai iskola elhagyási kihívásainak kezelésében is, valamint a magyar és a nemzetiségi oktatásban egyaránt.

Érettségi felkészítők megvalósítása
Jelen projekt keretein kívül, már azt megelőzően a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a MÜTF Oktatási Központtal majd a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központtal együttműködve ingyenes érettségi felkészítőt indított román nyelvből és matematikából több száz erdélyi magyar diák részére. Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 projekt keretében lehetőség nyílt e program tapasztalatait is elemezni, ami a projektünkben tanulói életutak és a tanulói mobilitás kutatását, a kísérleti képzést, valamit a szakpolitikai ajánlások elkészítését támogatta. Az érettségi felkészítő program célja, hogy minél több magyar fiatalnak legyen sikeres érettségije, tekintve, hogy a magyar településterületi tömbökben kifejezetten magas arányú volt az államnyelvből tett sikertelen érettségizők aránya. Az arány javításával így e program az ifjúság helyben maradását is segíti. A tapasztalatok hasznosíthatók magyarországi idegen nyelv oktatási és korai iskola elhagyási kihívások kezelésében is, valamint a magyar és nemzetiségi oktatásban egyaránt.

Kárpát-medencei tanulmányi versenyek támogatása
Jelen projekt keretein részben kívül a Nemzetstratégiai Kutatóintézet társrendezőként két alkalommal is közreműködött a Magyar Természettudományi Társulat által szervezett Kárpát-medencei természettudományi versenyek megrendezésében és lebonyolításában. Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 projekt keretében e versenyeken adatokat és információkat gyűjtöttünk a pedagógusközönségtől és a tanuló ismeretekről. Mindez a projektünkben a hallgatói életutak, a korai iskolaelhagyás és a tehetséggondozási kutatását, valamint és a szakpolitikai ajánlások elkészítését támogatta. A versenyeken az NSKI a legjobb külhoni résztvevőket és felkészítő tanáraikat különdíjban részesítette, valamint külön Kárpát-medencei honismereti vetélkedőt is szervezett az országos döntő versenyeinek keretben.

Kós Károly Honismereti és Szülőföldkutató Tábor megszervezése
Jelen projekt keretein részben kívül, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tavaly már harmadik alkalommal rendezte meg a Kós Károlyról elnevezett kutatótáborát. A táborban sor került a projektünkhöz kapcsolódó kérdőíves és interjús felmérésekre támaszkodó kutatásokra is, a csoportos tanulmányutak, az identitásformálás témaköréhez kapcsolódóan. 2018-ban a Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött stratégiai együttműködés keretében mintegy 50 fiatal hallgató szerzett kutatási tapasztalatokat.