Bratislava-Záhorská Bystrica – Dievčí hrádok

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Pozsony, Pozsony vm.

Sk Bratislava

D Pressburg

 

48°13.816 S

017°01.997 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Obec Záhorská Bystrica (Pozsonybeszterce) na východnom okraji Malých Karpát je dnes už súčasťou Bratislavy (Pozsony), nachádza sa približne 12 km severozápadne od jej centra. Hrad sa nachádza juhozápadne od centra obce vo vzdialenosti 1,4 km po hlavnej ceste č. 2 vedúcej z Bratislavy do Stupavy (Stomfa) bezprostredne pozdĺž cesty na východnej strane,, približne 40 metrov od nej. Najlepším orientačným bodom na identifikáciu ťažko rozpoznateľného územia je 201,4 metrov vysoký vyznačený triangulačný bod na východ od miesta hradu. Ak ten bod spojíme smerom na západ s hlavnou cestou č. 2, ľahko môžeme zhliadnuť kopec vyčnievajúci z okolia do výšky asi 6 metrov (188,5 m.n.m.), ktorého miestny názov je Dievčí Hrádok.

V historických prameňoch sa hrad nespomína. Jeho územie bolo osídlené už v praveku. Na povrchu sa našlo niekoľko úlomkov črepín z neolitickej a staršej bronzovej doby a významné množstvo črepov z neskorej doby železnej (laténskej). Na rovnakom mieste sa našli aj črepy datované do stredovekého, 10-12. storočia. Na prelome 12. a 13. storočia sa na pravom brehu neďalekého Vápenického potoka nachádzala jedna obec. Približne do tohto obdobia je možné datovať aj existenciu stredovekého hradu. Jeho výstavba pravdepodobne súvisela s hlavnou cestou, ktorá pod ním viedla a ktorú bolo možné z tohto miesta ľahko sledovať.

Veľkosť plošiny niekdajšieho hradu je 33×24 metrov. Severný, západný a južný okraj areálu hradu ohraničuje úbočie s rovnomerným sklonom, avšak na východnej strane, kde sa sedlom pripája ku kopcu v blízkosti spomínaného triangulačného bodu, sú viditeľné pozostatky umelej priekopy. Na území hradu nie sú viditeľné žiadne iné stopy, pretože zemné práce v ovocnom sade, ktorý tu bol zriadený v 20. storočí, ich zničili (ovocné stromy sú v súčasnosti už vyrúbané).

 

Zdroje:

Studeníková 1980. 196–197.

Farkaš–Bartík 1988. 244.

Farkaš 1993. 36.

Besedič 2004. 78–79.

Besedič 2006. 12.

Farkaš 2015. 128, 134.

 

Fotografia:

Pahorok Dievčieho hrádku v Záhorskej Bystrici z juhovýchodu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Pozsony – Pozsonybeszterce – Leányvár, 972–973.