Hubina – Hradište

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Hubafalva, Nyitra vm.

SK Hubina

48°36.248 S

017°54.372 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Hubina (Hubafalva) leží 5 km severovýchodne od Piešťan (Pöstyén). Vo vzdialenosti 2 km juhovýchodne od centra obce sa týči 371 metrov vysoký vrch Hradište. Na návrší bolo už v železnej dobe (halštatská a laténska doba) horské sídlo. O stredovekom hrade sa nezachoval žiadny historický prameň. Obdobie jeho existencie datujú nálezy (pozri nižšie) z 12-13. storočia, ktoré sa našli počas vykopávok.

V západnej časti návršia Hradišťa orientovaného v smere z východu na západ sa na 50 metrov dlhom a 30 metrov širokom chránenom území nachádza hrad. Na okraji plošiny už nie sú viditeľné stopy niekdajšieho ohradného múru, presnejšie drevenej palisády. Východnú a západnú stranu hradu chránila priekopa, respektíve val vybudovaný z nasucho poskladaných kameňov na vonkajšej strane priekopy. Na západnej strane je vonkajší obranný val dlhý 11 metrov, pričom na širšej východnej strane sleduje líniu rozširujúcej sa centrálnej plošiny po dĺžke približne 32 metrov. Na oboch stranách je v súčasnosti priekopa medzi valom a centrálnou plošinou značne vyplnená a jej hĺbka od výrazného vonkajšieho okraja sa pohybuje od 0,5 metrov do 1,5 metrov. Na území hradu nie sú v súčasnosti viditeľné žiadne zvyšky po stavbách na povrchu, avšak počas archeologického výskumu v roku 1973 Alexander Ruttkay odkryl pozostatky dvoch drevených budov postavených na kamenných základoch na západ od vyvýšenej hradnej časti. Ich rozmery boli 5×2,4 metrov a 5,2×2,4 metrov. V západných rohoch budov odkryli zvyšky hlinou lepenej kamennej pece s rozmermi 0,8×0,7 metra. Vo východnej časti centrálneho hradného územia našli zvyšky oválnej (1,5×1 meter veľkej) 1 meter hlbokej jamy, ktorá bola pravdepodobne cisternou. Počas výskumu sa našli kúsky veľkých nádob, ktorých pôvod je možné datovať do obdobia od 12. storočia do druhej polovice 13. storočia. V menšom množstve sa našli aj kovové nálezy (klince a kovania).

Zdroje:

Janšák 1930. 29.

Ruttkay 1989. 73–75.

Fotografia:

Východná priekopa

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Hubafalva – Hradistye, 474–475.