Irodalom

Irodalom

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Irodalom, 1383–1417.

Acsády 1885a: Acsády Ignácz: A Széchyek Murányban. Századok 19. (1885) 21–47, 116–125, 212–222, 306–315.

Acsády 1885b: Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610–1679. Budapest, 1885.

Agócs 2014: Agócs Attila: A füleki vár évszázadai. Fülek, 2014.

Alabin 1988: Alabin, Pjotr Vlagyimirovics: A magyar háború. In: A magyarországi hadjárat 1849. Orosz szemtanúk a magyar szabadságharcról szerk.: Györffy György–Katona Tamás–Klaniczay Tibor–Stoll Béla–Szakály Ferenc. Budapest, 1988. 39–225.

Alapi 1915: Alapi Gyula: A Nagyszeghi Sárkány család. Levéltárosok Lapja 3/3–4. (1915) 29–36.

Alpár 1899: Alpár Ignác: Szomolány vára. A Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye 33/6. (1899) 217–219.

Angyal 1888: Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657–1705. I. Budapest, 1888.

Arany 2010: Arany Erzsébet: A Koháry család felsőmagyarországi uradalmi építkezéseiről, különös tekintettel a hontszentantali Koháry-Coburg kastély 18. századi építéstörténetére. In: Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. szerk.: Tüskés Anna. CentrArt Művészettörténeti Műhely Tanulmányok. Primus Gradus Tanulmányok. Budapest, 2010. 97–102.

Badányi 1874: Badányi Mátyás: A haligóczi barlangról. Archaeologiai Értesítő 8. (1874) 293–294.

Bagi 2014: Bagi Zoltán Péter: Alessandro Ridolfi katonai karrierje 1603 és 1604 vége között a magyarországi hadszíntéren. Mediterrán világ 31–32. (2014) 89–105.

Bagi 2015: Bagi Zoltán Péter: Komárom 1594. Levéltári Szemle 65/3. (2015) 64–75.

Bagi 2016: Bagi Zoltán Péter: A sváb kerületi segélycsapatok kiállításának nehézségei és részvételük az 1685. évi hadjáratban. Hadtörténelmi Közlemények 129/1. (2016) 193–210.

Bagi 2017: Bagi Zoltán Péter: Jean-Louis Raduit de Souches hadjárata 1664-ben Alsó-Magyarországon. In: Studia Agriensia 34. – Várostromok és Közép-Európa Zrínyi Miklós (1620–1644) korában. Eger, 2017. 75–91.

Bakács 1933: Bakács István János: A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában. Századok 67. (1933) 611–653.

Bakács 1971: Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971.

Baksay 1957: Baksay Zoltán: Czelder Orbán, a Rákóczi-szabadságharc brigadérosa. Századok 91/5–6. (1957) 751–772.

Bal 1914: Bal Jeromos: Szepesvára története. Lőcse, 1914.

Balajthy 1828: Balajthy József: A’ Csernek-hegyi Klastrom. Felső Magyar-Országi Minerva 4. (1828) 1695–1699.

Balás 1888: Balás György: Újvár (Érsekújvár) várépítészeti rendszere és katonai szerepe. Hadtörténelmi Közlemények 1. (1888) 199–223, 431–473.

Balaša 1964: Balaša, Gejza: Hrad Zniev (Turčiansky) vo svetle najnovších archeologických výskumov. Vlastivedný zborník Považia 6. (1964) 262–271.

Balaša 1978: Balaša, Gejza: Za stopami minulosti v Radvani nad Hrohom. Krásy Slovenska LV/8. (1978) 375–376.

Balázs 1939: Balázs Mihály: Krasznahorka várának története és kalauza a vár látogatói számára. Rozsnyó, 1939.

Balázsik 1993: Balázsik Tamás: A csütörtökhelyi kettőskápolna. In: Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok szerk.: Lővei Pál. Budapest, 1993. 173–189.

Balegová 2001: Balegová, Jana: A sárosi vár Werner György idejében. Műemlékvédelem 45/3–4. (2001) 167–171.

Ballagi 1872: Ballagi Aladár: Könyvismertetés (a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a közoktatás 1870. és 1871. évi állapotáról szóló s az országgyűlés elé terjesztett jelentéséről). Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 15/51. (1872) 1606–1609.
Ballagi A. – Ballagi G. 1866–1867: Ballagi Aladár–Ballagi Géza: Magyarország erődített helyeinek története. Pest, I. 1866, II. 1867. Kézirat. Hadtörténeti Intézet és Múzeum; Múzeumi Könyvgyűjtemény, A1337/1–2.

Baracskai–Somogyi–Varga 2015: Baracskai András–Somogyi Mátyás–Varga Zsuzsanna: A derghi és karcsai Somogyi család története. Győr, 2015.

Baráth 2009: Baráth Julianna: Bercsényi Miklós és Károlyi Sándor katonai együttműködése a felvidéki hadjárat idején. Acta Universitatis Debreceniensis. Series Historica LXI. Történeti Tanulmányok 17. (2009) 141–152.

Barta–Bóna–Heußner 2005: Barta, Peter–Bóna, Martin–Heußner, Karl-Uwe: Príspevok k počiatkom hradu Tematín. Výsledky dendrochronologického a architektonicko-historického výskumu. Dějiny Staveb 2005. 57–73.

Bartha–Oroszi 2003: Bartha Dénes–Oroszi Sándor: Szép kis város Selmecbánya… Kalauz a régi és az új Selmecbányához. Budapest, 2003.

Bartholomaeides 1806–1808: Bartholomaeides, Ladislaus: Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia historico-geographico-statistica. Cum tabulis, faciem regionis et delineationem cavernarum ad Agtelek exhibente. Leutschoviae, 1806–1808.

Bartík–Holčík 2000: Bartík, Juraj–Holčík, Štefan: Archeologický výskum v Tisovci. AVANS v roku 1998. Nitra, 2000. 24–26.

Bartík–Horanský–Hutka 2002: Bartík, Juraj–Horanský, Peter–Hutka, Dušan: Päť rokov výskumu v Tisovci–Hradovej. AVANS v roku 2001, Nitra, 2002. 24–27.

Basics 2005: Basics Beatrix: Betlér és Krasznahorka: az Andrássyak világa. Budapest, 2005.

Baxa 1999: Baxa, Peter: Dve podoby Vodnej veze v Bratislave. Pamiatky a múzeá 1999/4. 9–11.

Bazovský–Elschek 1998: Bazovský, Igor–Elschek, Kristián: Osídlenie v Bratislave-Dúbravke v 9.–13. storočí II. Stredoveký dvorec. Zborník Slovenského Národného Múzea 92. – Archeológia 8. (1998) 85–96.

B. Balsai 1991: B. Balsai Jolán: Zemplén várai és várkastélyai a 17–18. század fordulóján. A végvárak és végváriak sorsa (1699–1723). Studia Agriensia 11. (1991) 117–125.

Bánkúti 2000: Károlyi Sándor levelei Érsekújvárból és három várvédő szabályzata. 1710. április, október. Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bánkúti Imre. Vaja, 2000. (Folia Rákócziana, 8.)

Bánkúti 2003: Bánkúti Imre: Források Kassa 1710–1711. évi védelméhez. Hadtörténelmi Közlemények 116/3–4. (2003) 876–932.

Bánkúti 2005: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből. [IV.] 1710–1711. Összeállította: Bánkúti Imre. Miskolc, 2005.

Bánlaky 1928–1942: Bánlaky Breit József: A magyar nemzet hadtörténelme I–XXII. Budapest, 1928–1942.

Bárczay 1891: Bárczay Oszkár: A Bárczay család leszármazása. Első közlemény. Turul 9. (1891) 85–88.

Bártfai Szabó 1904: Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferenc 1535–1577. Budapest, 1904.

Bártfai Szabó 1910: Bártfai Szabó László: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom, 1910.

Bártfai Szabó 1924: Bártfai Szabó László: Gondolatok a Rákóczi-Aspremont levéltár rendezésekor. Turul 38. (1924) 32–35.

Bátora–Eitel–Falkenstein– Rassmann 2009: Bátora, Jozef–Eitel, Bernhard–Falkenstein, Frank–Rassmann, Knut: Výsledky povrchovej prospekcie na lokalite Fidvár. AVANS v roku 2007. Nitra, 2009. 25–27.

Bednár 1998: Bednár, Peter: Die Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 9.–12. Jahrhundert. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Joachim von Henning–Alexander T. Ruttkay (Hrsg.). Bonn, 1998. 371–382.

Bednár 2004: Bednár, Peter: Befestigte Sitze im Umkreis von Nitra und Štarý Tekov im 9.–13. jh. In: Burgen und Siedlungsstruktur, Castrum Bene 7. Ed. Ruttkay, Alexander– Ruttkay, Matej–Bednár, Peter. Nitra, 2004. 11–26.

Bednár 2012a: Bednár, Peter: Archeological and architectural monuments. In: The Nitra Castle and Cathedral Church – Basilica of St. Emmeram szerk.: Judák, Viliam. Nitra-Bratislava, 2012. 66–75.

Bednár 2012b: Bednár, Peter: Beginnings of the Nitra Castle. In: The Nitra Castle and Cathedral Church – Basilica of St. Emmeram szerk.: Judák, Viliam. Nitra-Bratislava, 2012. 40–41.

Bednár–Samuel 2001: Bednár, Peter–Samuel, Marián: Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 11. Jahrhundert. Slovenská Archeológia XLIX/1–2. (2001) 301–345.

Bednár– Fottová 2002: Bednár, Peter – Fottová, Eva: Stredoveké opevnenie v Sklených Tepliciach. AVANS v roku 2001. Nitra, 2002. 30–31.

Bednár–Fottová 2006: Bednár, Peter–Fottová, Eva: Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen der West- und Mittelslowakei. In: Castrum Bene 9. Burg und ihr Bauplatz szerk.: Durdík, Tomáš. Praha, 2006. 23–40.

Bednár–Fottová–Gogová–Slivenska 2003: Bednár, Peter–Fottová, Eva–Gogová, Stanislava–Slivenska, Zuzana: Stredoveké opevnené objekty z Divína. AVANS v roku 2003. Nitra, 2004. 30–31.

Bednár–Poláková–Vojteček 2008: Bednár, Peter–Poláková, Zuzana–Vojteček, Marek: Stav a perspektívy archeologického výskumu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. In: „Šance – Valy Common Heritage” Jablunkovské šance szerk.: Bronček, Peter. Žilina, 2008. 12–19.

Bednár–Staneková 2009: Bednár, Peter–Staneková, Zuzana: Výsledky archeologického výskumu Budatínskeho zámku. AVANS v roku 2007, Nitra, 2009. 29–31.

Bednár–Šimkovic 2012: Bednár, Peter–Šimkovic, Michal: Nitra Castle Fortification. In: The Nitra Castle and Cathedral Church – Basilica of St. Emmeram szerk.: Judák, Viliam. Nitra-Bratislava, 2012. 42–53.

Bednár–Jakubčinová–Poláková 2013: Bednár, Peter–Jakubčinová, Miriam–Poláková, Zuzana: Zameranie a zisťovací výskum včasnostredovekého opevnenia v Malých Kozmálovciach. AVANS v roku 2009. Nitra, 2013. 31–32.

Bednár–Gábor–Hlaváčová–Rusnák–Šimkovic–Matejka 2014: Bednár, Peter–Gábor, Peter–Hlaváčová, Stanislava–Rusnák, Rastislav–Šimkovic, Michal–Matejka, Miroslav: Kassa-Hradová. Castrum 17/1–2. (2014) 131–134.

Beljak Pažinová 2017: Beljak Pažinová, Noémi: A késő középkori Petyusa vár kutatása. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2017. 90–93.

Beljak Pažinová–Beljak–Šimkovic 2014: Beljak Pažinová, Noémi–Beljak, Ján–Šimkovic, Michal: Dobronya várának 2003. évi régészeti kutatása. Castrum 17/1–2. (2014) 85–95.

Beljak–Pažinová 2012: Beljak, Ján–Pažinová, Noémi: A zólyomi Pusztavár régészeti kutatásának eredményei. Castrum15/1–2. (2012) 103–114.

Beljak–Beljak Pažinová–Mitáš 2015: Beljak, Ján–Beljak Pažinová, Noémi–Mitáš, Vladimír: Stredné a horné Poiplie: svedectvo archeológie. Nitra, 2015.

Beljak–Mordovin 2014: Beljak, Ján–Mordovin Maxim: Kutatások Csábrág várában. Castrum 17/1–2. (2014) 114–120.

Beljak–Mordovin 2017: Beljak, Ján–Mordovin Maxim: A zólyomi Pusztavár a legújabb kutatások fényében. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2017. 116–120.

Bellan–Šíp–Yukovic 2006: Bellan, Stano–Šíp, Vladimír–Yukovic, Vladimir: Malacky 1206–2006. Malacky, 2006.

Benadik 1964: Benadik, Blažej: Slovanské nálezy z výskumu valu na hradisku v Zemplíne. Študijné Zvesti AÚ SAV 14. (1964) 151–160.

Benda 2007: Benda Borbála: Az Erdődy család 17. századi genealógiája. Turul 80/4. (2007) 109–125.

Benda 2008: Benda Borbála: Egy uradalmi központ egy korabeli étrend tükrében. Csejte, 1623. november 1.– 1625. augusztus 31. Aetas 23/4. (2008) 24–46.

Benda 1981: Benda Kálmán főszerk.: Magyarország történeti kronológiája I–IV. Budapest, 1981.

Beniczky 2005: II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707. május 24 – 1710. február 28. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Bánkúti Imre. Budapest, 2005.

Benkó 1912: Benkó Imre: A Dubraviczai Dubraviczky-család a XVI-ik században. Turul 30. (1912) 145–170.

Benkó 1929: Benkó János: Fülek-vár története. Rimaszombat, 1929.

Beňko 1985: Beňko, Ján: Osídlenie severného Slovenska. Košice, 1985.

Beňko 1994: Beňko, Ján a kol.: Stropkov. Monografia mesta. Martin, 1994.

Benkovská 1976: Benkovská, Melánie: Barski konfederáti a Prešov. Nové obzory 18. (1976) 99–115.

Béreš–Čaplovič–Slivka 1982: Béreš, Július–Čaplovič, Dušan–Slivka, Michal: Archeologický prieskum zátopovej oblasti Starina. AVANS v roku, 1981. Nitra, 1982. 41–44.

Berwaldszky 1912: Berwaldszky Kálmán: Hadi mozgalmak Szepesség földjén II. Rákóczi Ferenc korában. Igló, 1912.

Berzeviczy 1894: Berzeviczy Edmund: A Tarkőiek hatalmi törekvései Sárosban a XIV., XV. és XVI. század folyamán. Századok 28. (1894) 414–425, 520–533, 728–747, 799–806.

Besedič 2004: Besedič, Martin a kol.: Záhorská Bystrica. Historicko-národopisná monografia. Bratislava, 2004.

Besedič 2006: Besedič, Martin: Archeologické náleziská najstaršieho osídlenia Záhorskej Bystrice. Podpajštúnske Zvesti 8/3. (2006) 12.

Bešina 2017: Bešina, Daniel: Nedeštruktívny prieskum opevnených polôh v regióne Gemer-Malohont identifikovaných na základe toponymie. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Gemer-Malohont 13. (2017) 44–69.

Bessenyei 1990: Bessenyei József: Podmaniczky János. A köpönyegforgatás művészete. Rubicon 1/4. (1990) 23–25.

Bél 1977: Bél Mátyás: A Bodrogközről. – Zemplén vármegye. (ford., bev. és jegyzetek: Püspöki Nagy Péter). Irodalmi Szemle 20/10. (1977) 904–920.

Bél 1992: Bél Mátyás: Gömör vármegye leírása (1749). Fordította: Tóth Péter. Debrecen, 1992.

Bél 1996: Bél Mátyás: Komárom vármegye. szerk.: Koncsol László. Pozsony, 1996.

Bél 2001: Bél Mátyás: Esztergom vármegye leírása. Fordította: Deák A. András. Esztergom, 2001.

Bél 2004a: Bircher Erzsébet szerk.: Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Válogatás Bél Mátyás írásaiból. Fordította: Tóth Péter. Sopron, 2004.

Bél 2004b: Bircher Erzsébet szerk.:Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Selmecbánya Bél Mátyás leírásában. Központi Bányászati Múzeum Közleményei 4. Sopron, 2004.

Bél 2014: Bél Mátyás: Ung vármegye leírása. Budapest, 2014.

Bialeková–Pieta 1964: Bialeková, Darina–Pieta, Karol: Zisťovací výskum v Hradci, okres Prievidza. Slovenská Archeológia 12/2. (1964) 447–466.

Biathová–Úradníček 1987: Biathová, Katarína–Úradníček, Vladimir: A Zólyom Megyei Pónik (Poniky) r. k. templomának feltárása. In: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437. I. kötet. szerk.: Beke László–Marosi Ernő–Wehli Tünde. Budapest, 1987. 301–311.

Bielich 2007: Bielich, Mário: Záchranný archeologický výskum kostola v Novom Meste nad Váhom. AVANS v roku 2005. Nitra, 2007. 52–53.

Birckenstein 2001: Birckenstein, Anton Ernst Burckhard von: Ertz-herzogliche Handgriffe des Zirckels und Linials, oder Ausserwehlter Anfang zu denen mathematischen Wissenschaften, Wienn, 1686. / Das Geometriebuch des Kronenprinzen (A trónörökös mértankönyve). Nypoort, Justus van der rézmetszeteivel. Közreadja és a bevezető tanulmányt írta: Rózsa György. Budapest, 2001.

B. Kovács 1980: B. Kovács, István: Záchranno-zistovací archeologický výskum tureckého hradu „Sobôtka”. Obzor Gemera 11/1. (1980) 53–57.

B. Kovács 1984: B. Kovács, Štefan: Výskumy a prieskumy Gemerského Múzea v okrese Rimavská Sobota.  AVANS v roku 1983. Nitra, 1984. 45–51.

B. Kovács 1995: B. Kovács, Štefan: Prvá etapa výskumu Hlavného námestia v Rimavskej Sobote. AVANS v roku 1993, Nitra, 1995. 82–83.

B. Kovács 1996: B. Kovács István: Stredoveký hrádok v Tornali. AVANS v roku 1994. Nitra, 1996. 23.

B. Kovács 1997: B. Kovács István: Druhá sezóna výskumu stredovekého hrádku v Tornali. AVANS v roku 1995. Nitra, 1997. 21–22.

B. Kovács 1998: B. Kovács István: Tretia sezóna výskumu stredovekého hrádku v Tornali. AVANS v roku 1996. Nitra, 1998. 100–101.

B. Kovács 2003: B. Kovács István: Gömörológia. Pozsony. 2003.

B. Kovács 2010: B. Kovács István: Rimaszombat. Várostörténeti barangolások. Rimaszombat, 2010.

Blahuta 1963: Blahuta, Ferdinand: Bratrícky tábor v Nižnom Tvarožci, okres Bardejov. Nové obzory 5. (1963) 223–225.

Boba 1996: Boba Imre: Morávia története új megvilágításban. Kísérlet a középkori források új értelmezésére. Budapest, 1996.

Bodnárová 2012: Bodnárová, Miloslava: Príspevok k dejinám Michaloviec v stredoveku. Annales Historici Presovienses 12/1. (2012) 30–42.

Bogoly–Oláh 2010: Bogoly János–Oláh Tamás: Királyhelmec története a mohácsi vészig. Széphalom 20. (2010) 325–340.

Bonbardi 1718: Bonbardi, Michael: Topographia magni regni Hungariae, … cum annexis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, et Bulgariae, etc.: regnis tum etiam Transylvaniae, … Viennae, 1718.

Bonfini 1995: Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei. Ford.: Kulcsár Péter. Budapest, 1995.

Borbély 2015: Borbély Zoltán: A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar, Doktori (PhD) értekezés. Eger, 2015.

Borsa 1989: Borsa Iván: Turóc vármegye ispánjai és alispánjai 1526-ig. Levéltári Közlemények 60/2. (1989) 199–218.

Botka 1876: Botka Tivadar: Családtani bonyodalmak s adalékok. II. Ludan nemzetség. Századok 10/9. (1876) 669–685.

Botoš 2009: Botoš, Alexander: Turecký hrad Sobôtka pri Rimavskej Sobote. (Niekoľko poznámok k typológii a významu tureckých pevností v Uhorsku.) Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Gemer-Malohont 5. (2009) 116–120.

Botoš 2012: Botoš, Alexander: Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku. Archaeologia Historica 37/1. (2012) 75–86.

Botoš 2015a: Botoš, Alexander: Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota). Archaeologia historica 40. (2015) 99–113.

Botoš 2015b: Botoš, Alexander: Výstava Hrady v Gemeri – Malohonte. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti 26/1–2. (2015) 27–28.

Botoš 2015c: Botoš, Alexander: Archeologický výskum hradnej pivnice na hrade Hajnáčka. Zborník Gemersko-malohontského múzea. Gemer-Malohont 11. (2015) 47–55.

Botoš–Mordovin 2018: Botoš, Alexander–Mordovin Maxim: Régészeti kutatások a gombaszögi pálos kolostorban. Várak, Kastélyok, Templomok 14/4. (2018) 17–21.

Bowlus 2005: Bowlus, Charles R.: Gondolatok Boba Imre Morávia történetéről vallott nézetei kapcsán. In: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére szerk.: Petrovics István. Budapest, 2005. 201–218.

Bóna 1975: Bóna István: Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica SN LI. Budapest, 1975.

Bóna 1998: Bóna István: Az Árpádok korai várai. Debrecen, 1998.

Bóna 1993: Bóna, Martin: Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian. Pamiatky a múzeá 42/1. (1993) 17–19.

Bóna 1994: Bóna, Martin: Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928–1930. Archaeologia historica 19. (1994) 215–227.

Bóna 2003: Bóna, Martin: Kaštieľ v Ostraticiach (okr. Partizánske). In: Gotika. ed.: Buran, Dušan. Bratislava, 2003.

Bóna 2008: Bóna, Martin: Výsledky výskumu južného úseku opevnenia mesta Trenčín. Dějiny staveb 2008, Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2009. 19–28.

Bóna 2009a: Bóna, Martin: Pevnosť Nové Zámky.  In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 741–742.

Bóna 2009b: Bóna, Martin: Modra, mestské opevnenie. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 758–759.

Bóna–Lukačka 2002: Bóna, Martin–Lukačka, Jan: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídleni územia do konca 14. storočia. Archaeologia historica 27. (2002) 239–268.

Bóna–Lukačka 2015: Bóna, Martin–Lukačka, Ján: Kultúrno – historické pamiatky Stredného Ponitria. Topoľčany, 2015.

Bóna–Mikuláš 2010: Bóna, Martin–Mikuláš, Martin: Výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu r. k. Kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi – časť Sádok. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 22. (2010) 83–98.

Bóna–Barta 2012: Bóna, Martin–Barta, Peter: Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch. Archaeologia historica 37. (2012) 391–399.

Bóna–Barta–Ragač–Pivko 2014: Bóna, Martin–Barta, Peter–Ragač, Radoslav–Pivko, Daniel: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica 39. (2014) 563–579.

Bóna–Katkin–Viršík–Zrubcová 2000: Bóna, Martin–Katkin, Slavomír–Viršík, Rudolf–Zrubcová, Soňa: Výsledky stavebno–historického a archeologického výskumu kaštieľa v Novákoch – časť Laskár. Archaeologia historica 25. (2000) 105–118.

Bóna–Šimkovic–Žažová–Bielich–Čurný–Tirpák 2007: Bóna, Martin–Šimkovic, Michal–Žažová, Henrieta–Bielich, Mário–Čurný, Marián–Tirpák, Ján: Výsledky doterajších výskumov šľachtického sídla v Markušovciach. Dějiny staveb 2007. 23–43.

Bóna–Šimkovic–Glos–Bodnárová–Barta 2008: Bóna, Martin–Šimkovic, Michal–Glos, Peter–Bodnárová, Miloslava–Barta, Peter: Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov. In: FORUM URBES MEDII AEVI V. Recenzované periodikum. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy szerk.: Měřínský, Zdeněk. Brno, 2008. 34–51.

Bóna–Šimkovic 2009: Bóna, Martin–Šimkovic, Michal: Fortifikačná architektúra. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 264–271.

Bóna–Tihányiová 2015: Bóna, Martin–Tihányiová, Monika: Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň. Pamiatky a múzeá 2015/2. 2–8.

Böszörményi 1995: Böszörményi István: A losonci református templom története. Losonc, 1995.

Böszörményi 1990: Böszörményi János: Dunamocs évszázadai. Pozsony/Bratislava, 1990. 74–76.

Brancsik 1888–1889: Brancsik Károly: A ledniczi várrom. A Trencsén Vármegyei Természettudományi Egylet Évkönyve 11–12. (1888–1889) 1–7.

Broucek 1985: Broucek, Peter: Die Kuruzzeneinfälle in Niederösterreich und in der Steiermark 1703–1709. Militärhistorische Schriftenreihe. Heft 55. Wien, 1985.

Bruckner 1909: Bruckner Győző: Késmárk és a Thököly család. Közlemények Szepes vármegye múltjából I. (1909) 9–25, 71–87, 146–157, 202–223.

Bruckner 1910: Bruckner Győző: Kuruc mozgalmak Késmárkon, különös tekintettel az 1709-iki ostromra. Közlemények Szepes vármegye multjából 2/1. (1910) 1–19.

Budaváry 1936–1937: Budaváry, Vojtech: Archeologické výskumy na Slovensku v. r. 1933–1936. Časopis Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 27–28. (1936–1937) Turc. sv. Martin. 11–17.

Budinský-Krička 1948–1949: Budinský-Krička, Vojtech: Výskumy štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine R 1946 A 1947. Historica Slovaca 6–7. (1948–1949) 269–279.

Budinský-Krička 1961: Budinský-Krička, Vojtech: Slovanské osídlenie na severovýchodnom Slovensku. Slovenská Archeológia 9/1–2. (1961) 347–390.

Budinský-Krička 1983a: Budinský-Krička, Vojtech: Slovanské hradisko v Kusíne. Nové obzory 25. (1983) 97–109.

Budinský-Krička 1983b: Budinský-Krička, Vojtech: Nové nálezy na východnom Slovensku. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 57–65.

Budinský-Krička 1984: Budinský-Krička, Vojtech: Nové nálezy na východnom Slovensku. AVANS v roku 1983. Nitra, 1984. 51–60.

Bukovinský 1971–1989: Bukovinský, Vojtech: Lietava. Dejiny, pamätihodnosti. Rukopis u autora. Lietava, 1971–1989.

Buran 2010: Buran, Dušan: Nástenné maľby v Kostole sv. Štefana v Žiline. Pamiatky a múzeá 59/2. (2010) 14–19.

Chromeková–Bitušíková 1993: Chromeková, Valéria–Bitušíková, Alexandra: Horná Mičiná. Pamätnica k 700. výročiu založenia obce. Banská Bystrica, 1993.

Chropovský 1964: Chropovský, Bohuslav: K otázne postavenia slovanských hradísk na Slovensku a úloha ich výskumu. Sborník Filozofickey fakulty Univerzity Komenského. Historica 15 (1964) 9–29.

Chropovský–Ruttkay 1988: Chropovský, Bohuslav–Ruttkay, Alexander: Archäologische Erforschung und Genese des slowakischen Ethnikums. Studia Historica Slovaca 16. (1988) 15–64.

C. Tóth 2005: C. Tóth Norbert: A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból. Castrum 2005/1. 7–11.

C. Tóth 2013: C. Tóth Norbert: Források a pozsonyi várkút építésének történetéhez. Művészettörténeti Értesítő 62. (2013) 115–120.

Czigány 2003: Czigány István: Új katonai berendezkedés Magyarországon 1683–1703. Hadtörténelmi Közlemények 116/3–4. (2003) 714–741.

Čaplovič 1981: Čaplovič, Dušan: Archeologický výskum stredovekej dediny vo Svinici. Vlastivedný časopis 30/3. (1981) 106–111.

Čaplovič–Slivka 1983: Čaplovič, Dušan–Slivka, Michal: Terénny prieskum v oblasti Šariša. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 73–77.

Csapó 1994: Csapó György: Az osztrolukai Osztroluczky család története. Turul 67/3. (1994) 67–74.

Čatayová 2007: Čatayová, Silvia: Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny. Archaeologia historica 32. (2007) 123–131.

Csánki MTF: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., V. Budapest, 1890–1913.

Csánki 1925: Csánki Dezső: Bars vármegye várai a XIV–XV. században. In: Emlékkönyv Gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai működésének emlékére, születésének ötvenedik évfordulóján. Budapest, 1925. 284–294.

Csányi 1914: Csányi Károly: A bajmóci vár. Pálffy János gróf kastélyai és műkincsei. A Magyar Mérnök és Építész Egylet közlönye 48/2. (1914) 33–35.

Csendes 1980: Csendes László: Térképhistória. Budapest, 1980.

Csery 1862: Csery József: Korpona városának ismertetése. Magyar Tudományos Értekező 1. (1862) 125–136, 221–240.

Csikány 2003: Csikány Tamás: A komáromi erődrendszer elemei a Duna jobb partján. In: Magyar erődépítészet szerk.: Winkler Gusztáv. Budapest, 2003. 79–88.

Csikány 2012: Csikány Tamás: Komárom, a szűz vár. 1809. Budapest, 2012.

Csikány–Horváth 1994: Csikány Tamás–Horváth Csaba: Komárom erődváros. Budapest, 1994.

Csoltkó 2015: Csoltkó Emese: A jászói premontreiek évszázadai. Várak, kastélyok, Templomok Évkönyv 2015. 168–171.

Csorba 1972: Csorba Csaba: Adattár a X–XVII. századi alföldi várakról, várkastélyokról és erődítményekről. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972. Debrecen, 1974. 177–236.

Csorba 1974: Csorba Csaba: A magyarországi várkutatás története. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 23/2. Budapest, 1974. 289–310.

Csorba 1978: Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Budapest, 1978.

Csorba 1988: Csorba Csaba: Várak, kastélyok, kúriák a Bodrogközben. Borsodi Művelődés 13/3. (1988) 58–67.

Čovan 2007: Čovan, Miroslav: Kaštieľ v Humennom. Pamiatky a múzeá 2007/4. 28–30.

Čurný 2013: Čurný, Marián: Nové nálezy na východnom Slovensku. AVANS v roku 2009. Nitra, 2013. 79–84.

Danajka 1993: Danajka Lajos: Felsőszeli története. Felsőszeli, 1993.

Danajka 1995: Danajka Lajos: Horné Saliby. Dejiny. Horné Saliby, 1995.

Danis 2007: Danis Ferenc: Ipolyság. Komárom, 2005.

DAP: Documenta Artis Paulinorum I–III. Kézirat. Budapest, 1975–1978.

Daróczy 1905: Daróczy Zoltán: Adatok a Daróczyak történetéhez. Turul 23. (1905) 20–26.

Davies 2006: Davies, Norman: Lengyelország története. Budapest, 2006.

Dedek Crescens 1889: Dedek Crescens Lajos: A karthausiak Magyarországban. Budapest, 1889.

Dekan 1966: Dekan, Ján: Znovuobjavená Gerulata. Svet vedy 13. (1966) 143–149.

Dekan 1980: Dekan, Ján: Moravia Magna. A Nagymorva Birodalom – kora és művészete. Bratislava, 1980.

Demkó 1883: Demkó Kálmán: Lőcse a Bocskay-féle fölkelésben. Századok 17. (1883) 844–856.

Demkó 1897: Demkó Kálmán: Lőcse története. Lőcse, 1897.

Demkó 1914: Demkó Kálmán: Felsőmagyarországi várak és várbirtokok a XVI. Században. Hadtörténelmi Közlemények 15. (1914) 210–233, 423–441, 573–638.

Deschmann 1990: Deschmann Alajos: Kárpátalja műemlékei. Budapest, 1990.

Deschmann 1991: Deschmann Alajos: Huszt vára – a máramarosi sóbányák őre. Műemlékvédelem 35/3. (1991) 156–164.

Deschmann 2009: Deschmann Alajos: Beregszász középkori temploma. Várak, Kastélyok, Templomok 5/5. (2009) 12–14.

Dénes 1991: Dénes József: Kételyek egy vár lokalizálását illetően. Műemlékvédelem 35. (1991) 237–238.

Dénes 1993: Dénes József: A honfoglalás és államszervezés korának várai. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 30–31/2. (1993) 417–432.

Dénes 2004: Dénes József: Földhalomvárak az Árpádok királyi udvarhelyein. In: „Quasi Liber et Pictura“. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára szerk.: Kovács Gyöngyi. Budapest, 2004. 123–129.

Dénes 2017a: Dénes József: Várkutató Napló 2. Várak, Kastélyok, Templomok 13/4. (2017) 23–24.

Dénes 2017b: Dénes József: Várkutató Napló 3. Várak, Kastélyok, Templomok 13/5. (2017) 36–37.

Dénes 1900: Dénes Ferencz: A művészet és művelődés lelhelyei Szepesmegyében. Lőcse, 1900.

Divald 1900: Divald Kornél: A felsőmagyarországi renaissance építészet emlékei. Budapest, 1900.

Divald 1911: Divald Kornél: A renaissance építészet Zólyom vármegyében. Művészet 10. (1911) 29–35.

Divald 1925: Divald Kornél: Felvidéki séták. Budapest, 1925.

Divald 1999: A „szentek fuvarosa”. Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900–1919. szerk.: Bardoly István–Cs. Plank Ibolya. Budapest, 1999.

D. Matuz 1992: D. Matuz Edit: A kyjaticei kultúra földvára Felsőtárkány-Várhegyen. Agria 27–28. (1992) 5–84.

Dobay 1873: Dobay Lajos: Ujdonságok. Békés 2/50. (1873) 3.

Dobay 1866: Dobay Vilmos (Kp.): Gömörmegyei vázlatok. II. A ráhói régi várkastély. Vasárnapi Ujság 13/29. (1866) 349.

Dobay 1868: Dobay Zsigmond naplója Munkács védelméről. In: Késmárki Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai. (Monumenta Hungariae Historica. Scriptores XXIII/1–2. kötet) Pest, 1868. II. 415–458.

Dobosy 1975: Dobosy László: Várak, várhelyek és őrhelyek Ózd környékén. (Borsodi Kismonográfiák 1.) Miskolc, 1975.

Domanovszky 1910: Domanovszky Sándor: Vöröskő. Budapest, 1910.

Domasta 1996: Domasta, Ján: Historia obce Cabaj-Čápor. In: Cabaj-Čápor 1156–1996. ed.: Baláži, Vojtech. Cabaj-Čápor, 1996. 5–42.

Domokos 1997a: Domokos György: Adatok a komáromi vár 16. századi építéstörténetéhez. Limes, Komárom–Esztergom Megyei Tudományos Szemle 10/4. (1997) 67–92.

Domokos 1997b: Domokos György: A kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI–XVII. századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények 110/4. (1997) 666–747.

Domokos 2000: Domokos György: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Budapest, 2000.

Domokos 2010a: Domokos György: A váralaprajztól a vármodellig. Lipótvár számítógépes modellezésének tapasztalatai. Castrum 12/2. (2010) 43–70.

Domokos 2010b: Domokos György: Adatok Lipótvár erődítményének építéstörténetéhez. Hadtörténelmi Közlemények 123/4. (2010) 839–861.

Domokos 2011: Domokos György: Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésének kezdete és befejezése. In: Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest, 2011. 41–46.

Domokos 2013: Domokos György: Bebörtönzött sikkasztóból várparancsnok. Joseph Priami kinevezése Pozsony parancsnokának, 1663. In: Peremirat. Köszöntő írások Makai Ágnes 70. születésnapjára. Hadtörténelmi Közlemények, 123. évf. különszám, 2013. 38–46.

Dongó Gyárfás 1897: Dongó Gyárfás Géza: Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 3. (1897) 8–10.

Dongó Gyárfás 1902: Dongó Gyárfás Géza: Péter mester „Zomotor-földje”. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 8/6. (1902) 161–164.

Dongó Gyárfás 1904: Dongó Gyárfás Géza: Történeti jegyzetek Zemplén vármegyéről. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 10. (1904) 108–115.

Dongó Gyárfás 1911: Dongó Gyárfás Géza: Czéke várának tartománya 1511-ben. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 17. (1911) 283–285.

Dostál 1949: Dostál, František: Zapomenutý boj Valachů v Starohrozenkovském průsmyku 6. října 1663. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách 12. (1949) 111–129.

Dostál 1950: Dostál, František.: Zkáza Valaška po boji u St. Hrozenkova  r. 1663. Naše Valašsko: sborník prací o jeho životě a potřebách 13/1–2. (1950) 12–23.

Drenko 1970a: Drenko, Zoltán: Pevnosť v Janíkoch. Vlastivedný časopis 19/1. (1970) 40–41.

Drenko 1970b: Drenko, Zoltán: Archeologický výskum tureckého hradu „Sobôtka”. Zborník Slovenského Národného Múzea 64. – História 10. (1970) 139–175.

Drenko 1971a: Drenko, Zoltán: Ozdínsky hrad. Vlastivedný časopis 20/4. (1971) 191.

Drenko 1971b: Drenko, Zoltán: Archeologický výskum kaštieľa v Strážkach. Zborník Slovenského Národného Múzea – História 11. (1971) 81–94.

Droppa 1905: Droppa József: Murány várának története. Pohorella, 1905. 

Dualszky 1875: Dualszky János: Nyitra vár- és város történelmi vázlata. Nyitra, 1875.

Duchoň 2007: Duchoň, Jozef: Dve korvínovské stavebné fázy košického opevnenia. Historica Carpatica 38. (2007) 97–109.

Dudás 1908: Dudás Gyula: A felsőzempléni várakról. Archaeologiai Értesítő 28. (1908) 351–354.

Duncker 1896: Duncker, Carl von: Erbfolge-Krieg 1740–1748. II. Wien 1896.

Dušenková 2007: Dušenková, Eva: Renesančné kaštiele v Šarišskej stolici. Acta Facultatis philosophicae Universitas Presoviensis. Prešov, 2007.

Dyczek–Harmadyová–Kuttner–Lemke–Rajtár–Recław–Schmidtova–Schwarcz–Szabó–Visy 2008: Dyczek, Piotr–Harmadyová, Katarina–Kuttner, Eva–Lemke, Martin–Rajtár, Jan–Recław, Janusz–Schmidtova, Jarka–Schwarcz, Andreas,–Szabó Máté–Visy Zsolt: Documenting the frontiers of the Roman Empire work on the Danube limes in Austria, Slovakia, Hungary, Romania and Bulgaria. In: Frontiers of the Roman Empire. ed.: Breeze, David J.–Jilek, Sonja. Edinburgh, 2008.

Dvořáková 2002: Dvořáková, Daniela: Lengyelek Luxemburgi Zsigmond udvarában. Századok 136/2. (2002) 391–415.

Dzembasz 1999: Dzembasz, Olekszandr Vasziljovics: Vorbericht über die Freilegung der Burg von Nevicke. (Előzetes jelentés a nevickei vár feltárásáról). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 41. (1999) 283–312.

Ďurišová 2001: Ďurišová, Marcela: A kassai Alsó-kapu. Műemlékvédelem 45/3–4. (2001) 172–178.

Ďurišová 2004: Ďurišová, Marcela: Opevnenie Košíc. Archaeologia historica 29. (2004) 249–260.

Egyházy-Jurovská – Zachar 1987: Egyházy-Jurovská, Beáta – Zachar, Lev: Príspevok k stredovekému osídleniu v Palárikove, okr. Nové Zámky. Zborník Slovenského Národného Múzea 81. História 27. (1987) 95–115.

Eisner 1947: Eisner, Jan: Slovensko v dobe kultúry hradištnej. Slovenské dejiny I. Bratislava, 1947. 120–158.

Eliáš 2013: Eliáš, Miroslav: Šuriansky hrad v archeológii. (Castellum Suran in archaeologia). Šurany, 2013.

Emődi 2005: Emődi Tamás: A beregszentmiklósi Telegdi-Rákóczi-kastély. Korunk 16/12. (2005) 38–42.

Engel 1977: Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387–1437). Budapest, 1977.

Engel 1988: Engel Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310–1323). Századok 122/1–2. (1988) 89–146.

Engel 1996: Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. Budapest, 1996.

Engel 1998: Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Budapest, 1998.

Erdélyi 1998: Erdélyi Gabriella: Egy kivételes karrier Mohács előtti kezdetei: Bethlenfalvi Thurzó Elek. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére szerk.: Tusor Péter–Rihmer Zoltán–Thoroczkay Gábor. Budapest, 1998. 118–132.

Erdélyi 2000: Erdélyi Gabriella: Vita a helytartóságról. (Néhány szempont I. Ferdinánd és a magyar politikai elit kapcsolatának vizsgálatához.) Századok 134/2. (2000) 341–371.

Ernyey 1917: Ernyey József: Oroszlánkő vára és urai. In: Emlékkönyv Fejérpataky László évfordulója ünnepére szerk.: Szentpétery Imre. Budapest, 1917. 109–137.

Ernyey 1920–1922: Ernyey József: A turóci várhelyek és Szklabina. Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve I. (1920–1922). Budapest, 1923. 104–128.

Ernyey 1922–1923: Ernyey József: Blatnica vára és urai. Hadtörténelmi Közlemények 23–24. 1922–1923.349–367.

Esze 1951: Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárata. Századok 85/1–2. (1951) 30–119.

Esze 1952: Esze Tamás: A tiszaháti felkelés. Budapest, 1952.

Esze 1955: Kuruc vitézek folyamodványai. 1703–1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Esze Tamás. Budapest, 1955.

Esze 1975: Esze Tamás: Thököly Imre és Vay Ádám. In: Thököly emlékünnepség – A fejedelem halálának 250. évfordulója alkalmából szerk.: Molnár Mátyás. Vaja, 1975. 451–452.

Eszterházy 1901a: Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Kézirat gyanánt. Budapest, 1901.

Eszterházy 1901b: Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. Budapest, 1901.

Ethey 1926: Ethey Gyula: Vágújhely története és a szomszédos várak. Nyitra, 1926.

Ethey 1933: Ethey Gyula: Régi kastélyaink. Nemzeti kultúra 1/1. (1933) 44–51.

Ethey 1936a: Ethey Gyula: A Zoborvidék múltjából. Nyitra, 1936.

Ethey 1936b: Ethey Gyula: Vágvölgyi krónika. Komárom, 1936.

Ethey–Csemegi 1943: Ethey Gyula–ifj. Csemegi József: A Stibor család építkezései. Adatok a felvidéki gótikus építészet történetéhez. Budapest, 1943.

Ethre 2013: Az ajnácskői vár és uradalom leltára 1744-ben. Ethre Gábor által adott ajnácskői Joszágról való Authentica. 18. May. 1744. No. 10. (másolta: Ebeczky Emil). Néprajzi Múzeum, EA 24594. Gömörország 14/2. (2013) 8–14.

Fakász 2012: Fakász Mihály: Munkács a Rákóczi-szabadságharc végén. In: Rákóczinak dicső kora. Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója alkalmából. Beregszász, 2011. március 24. Szerkesztette és az előszót írta: Csatáry György. Ungvár, 2012. 125–131.

Farkaš 1993: Farkaš, Zdeněk: Nálezy z Bratislavy-Záhorskej Bystrice. AVANS v roku 1992. Nitra, 1993. 36–37.

Farkaš 1994: Farkaš, Zdeněk: Na Dračom hrádku pri Borinke. Pamiatky a múzeá 1994/1. 22.

Farkaš 1997: Farkaš, Zdeněk: Tretia sezóna výskumu Dračieho hrádku pri Borinke. AVANS v roku 1995. Nitra, 1997. 45.

Farkaš 2002a: Farkaš, Zdeněk: Stredoveké opevnenie v Pezinku, časť Cajla. Zborník Slovenského Národného Múzea. Archeológia 12. (2002) 81–104.

Farkaš 2002b: Farkaš, Zdeněk: Archeologický výskum starého zámku pri Pezinku. AVANS v roku 2001. Nitra, 2002. 47–48.

Farkaš 2015: Farkaš, Zdeněk: Stredoveké hrádky v Malých Karpatoch. In: Hradiská – Svedkovia dávnych čias. Zborník odborných príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. redakt.: Jenčík, Peter–Struhár, Víťazoslav. Dolná Mariková, 2015. 127–145.

Farkaš–Bartík 1988: Farkaš, Zdeňek–Bartík, Juraj: Niektoré nové poznatky o dávnovekých opevneniach v Bratislavskej bráne. Pamiatky a príroda Bratislavy 10. (1988) 239–261.

Farkaš–Prásek 1998: Farkaš, Zdeněk–Prášek, Karel: Druhá sezóna výskumu v Dolných Orešanoch. AVANS v roku 1996. Nitra, 1998. 59–60.

Farkaš–Samuel 2000: Farkaš, Zdeněk–Samuel, Marian: Valové opevnenie v Bratislave na Poliankach a otázka zaniknutého kostola Sv. Margity. Zborník Slovenského Národného Múzea XCIV. Archeológia 10. (2000) 149–166.

Farkaš–Wittgrúber 2004: Farkaš, Zdeněk–Wittgrúber, Peter: Zisťovací výskum Starého zámku II pri Pezinku. AVANS v roku 2003. Nitra, 2004. 50–51.

Farkaš–Wittgrúber 2007: Farkaš, Zdeněk–Wittgrúber, Peter: Pokračovanie výskumu Starého zámku II pri Pezinku. AVANS v roku 2005. Nitra, 2007. 74.

Farkaš–Choma 2015: Farkaš, Zdeněk–Choma, Igor: Stredoveký hrad v Bernolákove. Pamiatky a múzeá 64/2. (2015) 50–55.

Farkaš–Nagy–Vavák–Wittgrúber 2006: Farkaš, Zdeněk–Nagy, Peter–Vavák, Július–Wittgrúber, Peter: Zachranný výskum mestského opevnenia v Pezinku. AVANS v roku 2004, Nitra, 2006. 73–74.

Fedák 1898: Fedák Endre: A szécs-kereszturi „Várhegy”-ről. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 4. (1898) 59–60.

Fedeles 2011: Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524).In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok szerk.: Bárány Attila–Papp Klára–Szálkai Tamás. (Speculum Historiae Debreceniense 7.) Debrecen, 2011. 195–222.

Fehér 2003: Fehér Sándor: Gímes évszázadai (1113–2003). Monográfia. Pozsony, 2003.

Fejér 1829–1844: Fejér, Georgius: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis I–XI. Buda, 1829–1844.

Fejes 1936: Fejes Béla: Selmeczbánya története. In: Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1936. 8–47.

Fekete-Nagy 1934: Fekete-Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása. Budapest, 1934.

Fekete-Nagy 1941: Fekete-Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. kötet. Trencsén vármegye. Budapest, 1941.

Feld 1982–83: Feld István: A mátraderecskei Kanázs-vár és az éllel ellátott hengeralakú tornyok. Agria 19. (1982–83) 111–133.

Feld 1990: Feld István: Megjegyzések a tudományos várkutatás módszertanához. Műemlékvédelem 34. (1990) 129–138.

Feld 2000a: Feld István: A munkácsi vár a XVII. század közepén. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára szerk.: Tamási Edit. I kötet. Sárospatak, 2000. 23–41.

Feld 2000b: Feld István: 16. századi kastélyok Északkelet-Magyarországon. Sárospatak, 2000.

Feld 2002: Feld István: Késő reneszánsz és kora barokk. Magyar építészet 3. Budapest, 2002.

Feld 2003: Feld István: A „nagyságos fejedelem” szülőhelye: Borsi reneszánsz kastélya. Műemlékvédelem 47/5. (2003) 307–310.

Feld 2005: Feld István: Somoskő vára. Castrum 2005/1. 111–113.

Feld 2006: Feld István: Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról. Ami egy kiállítási katalógusból kimaradt. Castrum 3. (2006) 27–45.

Feld 2008: Feld István: Ágyúvédőművek a 16. század első felének erődítményépítészetében. Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok. Studia Agriensia 27. (2008) 175–196.

Feld 2011: Feld István: A 13. századi várak történeti szerepe Magyarországon a régészeti források tükrében. Habilitációs dolgozat, kézirat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2011.

Feld 2012: Feld István: Az Árpád-kori Magyarország püspöki székvárainak kérdéséhez. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára szerk.: Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Budapest, 2012. 395–406.

Feld 2014: Feld István: Az erdőispánságok várai az Árpád-kori Magyarországon. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I. szerk.: Bárány Attila–Dreska Gábor–Szovák Kornél. Budapest–Debrecen, 2014. 369–390.

Fenyvesi 1990: Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Budapest, 1990.

Ferenczy 2000: Ferenczy Sándor József: Vár állott… Jeszenő vára. Műemlékvédelem 44/5. (2000) 293–296.

Ferenczy 2007: Ferenczy Sándor József: Hőnig – Újvár. Várak, Kastélyok, Templomok 3/3. (2007) 36–38.

Ferenczy 2011: Ferenczy Sándor József: Tiba vára. Várak, Kastélyok, Templomok 7/6. (2011) 32–33.

Ferkó 2014: Ferkó Okszána: A Drugethek és Ung megye betelepítése. Acta Academiae Beregsasiensis 13/1. (2014) 178–185.

Ferus–Baxa 1983: Ferus, Viktor–Baxa, Peter: K stavebnému vývoju a podobe mestského opevnenia Bratislavy v 14. a 15. storočí. Pamiatky a príroda Bratislavy 7. (1983) 149–164.

Fényes 1851: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára I–IV. Pest, 1851.

Fiala 1981: Fiala, Andrej: Opevnenie Spišskej Kapituly. Pamiatky a príroda. 1981/3. 21–23.

Fiala 1987: Fiala, Andrej: A pozsonyi (Bratislava) vár. In: Beke László–Marosi Ernő–Wehli Tünde szerk.: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437. I. kötet. Budapest, 1987. 246–260.

Fiala–Vallašek 1975: Fiala, Andrej–Vallašek, Adrián: Náčrt stavebného vývoja Spišskej Kapituly do konca stredoveku. Vlastivedný časopis 24/3. (1975) 132–136.

Fiala–Habovštiak–Štefanovičová 1975: Fiala, Andrej–Habovštiak, Alojz –Štefanovičová, Tatjana: Opevnené sidliská z 10–13. storočia na Slovensku. Archeologické rozhledy 27. (1975) 429–444.

Fillová–Mácelová–Šimkovic 2005: Fillová, Ľubica–Mácelová, Marta–Šimkovic, Michal: Town Castle in Banská Bystrica. Pamiatky a múzeá. Special issue in English 2005. 2–7.

Findura 1894: Findura Imre: Rima-Szombat szabadalmas város története. Budapest, 1894.

Fišera 2005: Fišera, Zdeněk: Jeskynní hrady, střední Evropy. Praha, 2005.

Floreková 1986: Floreková, Viera: K stavebnému vývoju opevnenia v Prešove. Pamiatky Priroda 15/6. (1986) 216–217.

Folia Rákócziana 3. (1980): Heckenast Gusztáv: Kajali Pál (1662–1710) kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai. Vaja, 1980. (Folia Rákócziana, 3.)

Follajtár 1928: Follajtár József: Galgóc eleste 1663-ban. Hadtörténelmi Közlemények 29. (1928) 142–151.

Forgách 1906: Forgách József: Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei. Kiadja: Forgách László, Forgách István. Mándok, 1906.

Fottová 2008: Fottová, Eva: Stredoveká Figa. Gemer-Malohont, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 4. (2008) 157–159.

Fottová–Kovár–Slivenska 2004: Fottová, Eva–Kovár, Branislav–Slivenska, Zuzana: Stredoveký hrádok v Brezničke. AVANS v roku 2003. Nitra, 2004. 55–56.

Fottová–Malček 2009: Fottová, Eva–Malček, Róbert: Záchranný archeologický výskum vo Fige v Stránskej. AVANS v roku 2007. Nitra, 2009. 63–65.

Friedreich 1934: Friedreich Endre: A Thököly-kor az egykorú piarista krónikákban. Századok 68/Pótfüzet. (1934) 591–610.

Frivaldszky 1994: Frivaldszky János: Adalékok Lietava (Szlovákia) építéstörténetéhez. Műemlékvédelem 38/4. (1994) 221–229.

F. Romhányi 2000: F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, 2000.

Fukári 2008: Fukári Valéria: Felső–Magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16–19. század. Pozsony, 2008.

Fundarek 2003: Fundarek Anna: Pálffy Pál építkezései. Sic Itur ad Astra 15/1. (2003) 15–34.

Furman 2016: Furman, Martin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina, 2016.

Furman–Čajka 2010: Furman, Martin–Čajka, Michal: Cisárske opevnenie zo začiatku 18. storočia v Tvrdošíne. Zborník Oravského Múzea 27. (2010) 49–55.

Furman–Zachar 2012a: Furman, Martin–Zachar, Ján: Metodika dokumentácie poľného tábora v Tvrdošíne. In: Šance – Valy, spoločná história plná tajomstiev. Zborník z konferencie, Čadca, 25. januára 2012. Čadca, 2012. 34–40.

Furman–Zachar 2012b: Furman, Martin–Zachar, Ján: Nové poznatky o archeologickej lokalite v polohe Šance v Tvrdošíne. Vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu Alojza Habovštiaka z roku 1957. Zborník Oravského múzea 29. (2012) 19–47.

Furmánek 1983: Furmánek, Václav: Hradiská pilinskej a kyjatickej kultúry na Slovensku. Archeologické rozhledy 35/1. (1983) 24–32.

Furmánek 1999: Furmánek, Václav: Hradiskolužickej kultúry v Selci. AVANS v roku 1997. Nitra, 1999. 43.

Furmánek–Veliačik–Romsauer 1982: Furmánek, Václav–Veliačik, Ladislav–Romsauer, Peter: Jungbronzezeitliche Befestigte Siedlungen in der Slowakei. In: Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa. Chropovský, Bohuslav–Herrmann, Joachim (Hrsg.). Berlin–Nitra, 1982. 159–175.

Fusek–Hunka 1994: Fusek, Gabriel–Hunka, Ján: Popis jestvujúcich a zaniknutých stavebných pamiatok, archeologické náleziská. In: Fusek, Gabriel–Hunka, Ján–Mucha, Dominik: Lukáčovce 1264–1994. Lukáčovce, 1994. 7–37. 

Fusek 1995: Fusek, Gabriel: Výskum na mohylovitom objekte v Lukáčovciach. AVANS v roku 1993. Nitra, 1995. 43–44.

Fuxhoffer–Czinár 1858–1860: Fuxhoffer Damiatus: Monasteriologiae Regni Hungariae. Recognovit, ad fidem reduxit et auxit Maurus Czinár. I–II. Pestini, 1858–1860.

Fügedi 1938: Fügedi Erik: Nyitra megye betelepülése. Budapest, 1938.

Fügedi 1975: Fügedi Erik: Középkori várak – középkori társadalom. In: Várépítészetünk, főszerk.: Gerő László. Budapest, 1975. 63–86.

Fügedi 1977: Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest, 1977.

Fülöp 2012: Fülöp László: Ipoly(Ság) és vára 1550. Fórum. Társadalomtudományi Szemle 14/1. (2012) 141–145.

Füryová 1983: Füryová, Klára: Archeologický výskum v Hrhove. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 89–91.

Füryová 1984: Füryová, Klára: Stredoveký hrádok v Horných Janíkoch. AVANS v roku 1983. Nitra, 1984. 84–85.

Gacsályi 1981: Gacsályi Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc eseményei Bartha Mór naplója alapján. In: Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban IX. Helytörténet. Nyíregyháza, 1981. 3–124.

Gacsályi 2000: Gacsályi Gábor: Bartha Mór élete és kora. Budapest, 2000.

Gajdoš 1974: Gajdoš, Milan: Vartovka v Krupine. Vlastivedný časopís 23/2. (1974) 89.

Gajdošová–Paulusová 1997: Gajdošová, Ingrid–Paulusová, Silvia: Kláštor na Veľkej Skalke, výskum a obnova. Pamiatky a múzeá 1997/3. 41–44.

Garas 1955: Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Budapest, 1955.

Gašaj–Jurečko–Olexa 1980: Gašaj, Dárius–Jurečko, Pavol–Olexa, Ladislav: Výsledky prieskumov v Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine. AVANS v roku 1979. Nitra, 1980. 73–79.

Gašaj– Tajkov 2006: Gašaj, Dárius–Tajkov, Peter: Výskum kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Brzotíne (okres Rožňava). AVANS v roku 2004. Nitra, 2006. 83–85.

Gálik 1998: Gálik, Jozef: Domaniža, história a súčasnosť, 1268–1998. Domaniža, 1998.

Gárdonyi 1941: Gárdonyi Albert: Középkori városaink erődjellegének kialakulása. Hadtörténelmi Közlemények 42. (1941) 1–21.

Gecsényi 2010: Gecsényi Lajos: A rejtélyes Thurzó. Thurzó Ferenc, a Magyar és az Udvari Kamara elnöke (1549–1563). Levéltári Közlemények 81. (2010) 3–31.

Genthon–Szentiványi 1939: Genthon István–Szentiványi Gyula: A vármegye műemlékei. In: Abaúj-Torna vármegye szerk.: Csíkvári Antal. Budapest, 1939.

Geőcze 1894: Geőcze István: Haditanácskozások az 1577-ik évben. Hadtörténelmi Közlemények 7. (1894) 502–537, 645–678, 699–715.

Gerecze 1896: Gerecze Péter: Néhány Árpádkori templomunk. Archaeologiai Értesítő 16. (1896) 310–316.

Gerecze 1906: Magyarország műemlékei II. A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. Összeállította: Gerecze Péter. Budapest, 1906.

Gerő 1955: Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, 1955.

G. Etényi–Horn–Szabó 2006: G. Etényi Nóra–Horn Ildikó–Szabó Péter: Koronás fejedelem. Bocskai István és kora. Budapest, 2006.

Géczy 1916: Géczy Endre Jenő: A Felsőgéczi, Garamszeghi és Farkasfalvi Géczy család. Levéltárosok Lapja 4/1–2. (1916) 14–23.

G. Györffy 1991: G. Györffy Katalin: Kultúra és életforma a XVII. századi Magyarországon. Idegen utazók megfigyelései. Budapest, 1991.

Giertlová–Števík 2003: Giertlová, Marta–Števík, Miroslav: Prieskum na lokalite Margecianka v katastri obce Studenec. AVANS v roku 2002. Nitra, 2003. 44–46.

Glos 1996: Glos, Peter: Náčrt stavebnohistorického vývoja Ringovho kaštieľa v Pečovskej Novej Vsi, okres Prešov. Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. (1996) 129–134.

Gojdič–Zvedelová 2003: Gojdič, Ivan–Zvedelová, Kristína: Baroková kúria v Krakovanoch – nezvyčajná architektonická a technická pamiatka. Pamiatky a múzeá 2003/1. 33–36.

Gottreich 1956: Gottreich László: Egy példamutató kuruc ezredes (Winkler Vilmos). Hadtörténelmi Közlemények 1956/2. 143–146.

Gömöri 1971: Gömöri János: A Pálócziak szerednyei és sárospataki lakótornya. Műemlékvédelem 15/3. (1971) 162–168.

Gömöry 1890: Gömöry Gusztáv: Zistersdorf bevétele a kurucz hadak által 1706. október 17-én. Hadtörténelmi Közlemények 3. (1890) 111–114.

Gömöry 1891: Gömöry Gusztáv: Esztergom vár bevétele 1595-ben. Hadtörténelmi Közlemények 4. (1891) 462–481, 648–677.

Gömöry 1892: Gömöry Gusztáv: A bécsi körsáncok és a kurucok első betörései Ausztriába. Hadtörténelmi Közlemények 5. (1892) 236–241.
Görgey 1904: Görgey István: A Görgey nemzetség története. Első közlemény. Századok 38/1. (1904) 25–46.

Görgey 1909: Görgey Albert: A topporci és görgői Görgey nemzetség és a svábóci és tótfalvi Sváby nemzetség történetéből. Igló, 1909.

Gráfel 1990: Gráfel Lajos: Komárom erődrendszere. Új Mindenes Gyűjtemény (Társadalomtudományi értekezések) 9. (1990) 29–64.

Gráfel 2007: Gráfel Lajos: Nec arte nec marte. A komáromi erődrendszerről. Műemlékvédelem 51/4. (2007) 225–232.

Groch 1879: Groch, Roman: Das Zipser-Schloss. Pannonia. Zeitschrift für soziale und volkswirtschaftliche Interessen. Kaschau 8/69–70. (1879) 3–4.

Grznár–Drahošová 2006: Grznár, Peter–Drahošová, Viera: Predbežná správa o výsledkoch archeologického výskumu mestského opevnenia v Skalici. Archaeologia historica 31. (2006) 153–161.

Gulyás 2014: Gulyás László Szabolcs: Városfalépítés a középkori Eperjesen. In: Falak és választóvonalak a történelemben szerk.: Buhály Attila–Reszler Gábor–Szoboszlay György. Nyíregyháza, 2014. 127–142.

Gutek–Matejka 2002: Gutek, Peter–Matejka, Miroslav: Menej známe hrady stredného Pohronia. Pamiatky a múzeá 2002/1. 1–7.

Guzsik 2003: Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon. Budapest, 2003.

Györffy ÁMF: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Budapest, 1963–1998.

Györffy 1976: Györffy György: Die Entstehung der ungarischen Burgorganisation. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28. (1976) 323–358.

Györffy 1982: Györffy György: Néppé válás Európában és az Északi Kárpátokban. Kortárs 26/2. (1982) 296–302.

Györffy 1984: Györffy György: Honfoglalás és megtelepedés. In: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. főszerk.: Székely György. Budapest, 1984. 577–650.

Györffy 1993: Györffy György: Galgóc (Szolgagyőr) és várispánsága. In: Szomszédok között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjáraszerk.: Glatz Ferenc. Budapest, 1993. 11–18.

György 2003: György Tibor: Krasznahorka és Betlér. Somorja, 2003.

Gyulai 2006: Gyulai Éva: Nagytárkány birtokosai és adózói a 16–17. században. In: Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához szerk.: Viga Gyula. Somorja–Komárom, 2006. 55–128.

Gyurkó 2006: Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében. Érd, 2006.

Haán–Thaly–Dessewffy–Supala 1869: Haán Lajos–Thaly Kálmán–Dessewffy Gyula–Supala Ferenc: A szent-antal-selmecz-korponai bizottság jelentése. Századok 3. (1869) 608–625.

Haberland 2002: Haberland, Denis: Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Pamiatky a múzeá 2002/2. 10–15.

Haberlandová 1986: Haberlandová, Helena: Košice-Barca, kúria. Pamiatky a príroda 15/3. (1986) 102.

Haberlandová–Oriško 1985: Haberlandová, Helena–Oriško, Štefan: K stredovekému vývinu mesta. Mesto Trenčín v 16.–18. storočí. Pamiatky – príroda 15/6. (1985) 6–14.

Habovštiak 1966: Habovštiak, Alojz: K otázke datovania hradiska v Bíni. Slovenská Archeológia 14. (1966) 439–486.

Habovštiak 1972: Habovštiak, Alojz: Stredoveké hradky na Slovensku. Vlastivedný časopis 21. (1972) 2-8.

Habovštiak 1974: Habovštiak, Alojz: Praveké a ranohistorické sídliská v oblasti Slovenskej brány. Vlastivedný časopís 23/1. (1974) 3–11.

Habovštiak 1975: Habovštiak, Alojz: Hradisko z 9–10. storočia v Tlmačoch. Slovenská Archeológia 21. (1975) 97-118.

Habovštiak 1985: Habovštiak, Alojz: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, 1985.

Habovštiak 1990: Habovštiak, Alojz: Bínske šiance – jedinečná kultúrna pamiatka. Pamiatky súčasnosť 21/5–6. (1990) 20–22.

Habovštiak–Holčík 1975: Habovštiak, Alojz–Holčík, Štefan: Stavebno-historický vývoj národnej kultúrnej pamiatky v Hronskom Beňadiku. Vlastivedný časopís 24/2. (1975) 70–77.

Habovštiak–Holčík 1977: Habovštiak, Alojz–Holčík, Štefan: Slovanské hradisko na Beňadickej skale v Hronskom Beňadiku. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 106–107.

Habovštiak–Juck 1974: Habovštiak, Alojz–Juck, Ľubomír: Starý Tekov v praveku a stredoveku. Vlastivedný časopis 23/4. (1974) 168–176.

Haiczl 1913: Haiczl Kálmán: A garamszentbenedeki apátság története. Budapest, 1913.

Haiczl 1929: Haiczl Kálmán: A Zelchéniek (Részletek Hrussó várának történetéből). Turul 47. (1929) 37–47. 

Haiczl 1932a: Haiczl Kálmán: A kistapolcsányiak. (Első közlemény). Turul 46. (1932) 20–51.

Haiczl 1932b: Haiczl Kálmán: Léva története a XVI. század végéig. Léva, 1932.

Haiczl 1933a: Haiczl Kálmán: Léva története a XVII. században. Léva, 1933.

Haiczl 1933b: Haiczl Kálmán: Magyar főuri család ingóságainak leltára 1637-ből. Nemzeti Kultúra 1. (1933) 57–70.

Hain 1910–1913: Hain Gáspár lőcsei krónikája. Kiadták: Bal Jeromos–Förster Jenő–Kauffmann Aurél. Lőcse, 1910–1913.

Hajnóci 1903: Hajnóci R. József: A szepesi bányavárosok története. Lőcse, 1903.

Halaga 1962: Halaga, Ondrej Richard: Solné hrady v Potisí a ranofeudálne pohraničie. Nové obzory 3. (1962) 200–220.

Halaga 1964: Halaga, Ondrej R.: Otázka „Solných hradov” a metód ich lokalizácie. Nové obzory 6. (1964) 288–301.

Hallon 2001: Hallon, Pavol: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. Skalica, 2001.

Hanuliak 1977: Hanuliak, Václav: Prieskum hradiska Konislav pri Liskovej. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 122.

Hanuliak 1987: Hanuliak, Václav: Odkrytie stredovekey strážnej veže na Vígľaši. AVANS v roku 1986. Nitra, 1987. 47–48.

Hanuliak 1988: Hanuliak, Václav: Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove. Archaeologia historica 13. (1988) 299–306.

Hanuliak 2004: Hanuliak, Václav: Hrad Čabraď v dejinách Hontu. Archaeologia historica 29. (2004) 299–308.

Hanuliak 2005: Hanuliak, Václav: Zvolenská protiturecká obranná línia. Archaeologia historica 30. (2005) 243–253.

Hanuliak 2008: Hanuliak, Václav: Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene. Archaeologia historica 33. (2008) 147–155.

Hanuliak–Pieta 1976: Hanuliak, Václav–Pieta, Karol: Výskum v Podturni. AVANS v roku 1975. Nitra, 1976. 101–103.

Harčar 2011: Harčar, Peter: Obnova mestského opevnenia v Bardejove. Pamatky a múzeá 2011/3. 50–54.

Hargaš 2013: Hargaš, Roman: Historie loupeživých nájezdů na Moravu přes Kopanický průsmyk (16–18. stol.). Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Pedagogická Fakulta, Katedra Historie. Brno, 2013.

Havassy 2001: Havassy Péter: Adatok a Gömör megyei várak középkori történetéhez. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. (2001) 287–300.

Hájek 1952: Hájek, Ladislav: Nové príspevky k praveku východného Slovenska. Pamiatky a múzeá 1/4. (1952) 50–54.

Házi 1917: Házi Jenő: Detrekő vára a középkorban. Budapest, 1917.

Házi 2000: Házi Jenő: Pozsony vármegye középkori földrajza. Pozsony, 2000.

Heckenast 1997: Heckenast Gusztáv: Vay Ádám szerepköre a Rákóczi-szabadságharc vezetésében. In: Rákóczi-kori tudományos ülésszak. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai, valamint Vay Ádám hamvai hazahozatalának 90. évfordulója alkalmából. 1996. október 25. szerk.: Heckenast Gusztáv, Molnár Sándor, Németh Péter. Vaja, 1997. 7–17.

Heckenast 2005: Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. Budapest, 2005.

Hegyi 1903: Hegyi József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglevő műemlékei. Gyöngyös, 1903.

Hegyi 2007: Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága I–III. Budapest, 2007.

Henning–Ruttkay 2011: Henning, Joachim–Ruttkay, Matej: Frühmittelalterliche Burgwälle an der mittleren Donau im ostmitteleuropäischen Kontext: Ein deutsch-slowakisches Forschungsprojekt. In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa szerk.: Jiří Macháček–Šimon Ungerman. Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 2011. 259–288.

Henszlmann 1865: Henszlmann Imre: Jelentés a bányavárosokba tett régészeti kirándulásról I. Selmecz-Bánya. Archaeologiai Közlemények 5. (1865) 145–154.

Henszlmann 1866: Henszlmann Imre: Jelentés a bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról II. Zólyom. Archaeologiai Közlemények 6/2. (1866) 125–144.

Henszlmann 1868: Henszlmann Imre: Jelentés a bányavárosokba 1865-ben tett régészeti kirándulásról III. Körmöcz. Archaeologiai Közlemények 7/1. (1868) 3–18.

Henszlmann 1878: Henszlmann Imre: Lőcsének régiségei. Monumenta Hungariae Archaeologica III/II. Magyarországi Régészeti Emlékek. Budapest, 1878.

Henszlmann 1888: Henszlmann Imre: Különfélék. Archaeologiai Értesítő 22. (1888) 83–86.

Hermann 2001: Hermann Róbert: 1848–1849. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.

Hidegpataki 1904: Hidegpataki Antal: Adalékok Csicsva vára és tartozékai történetéhez. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 10/10–11. (1904) 289–320.

Hidvéghy 1900: Hidvéghy Árpád: A selmeczi kálvária keletkezésének története, mai alakja és ájtatossága. 1751–1901. Selmeczbánya, 1900.

Hodinka 1909: Hodinka Antal: A munkácsi görög katholikus püspökség története. Budapest, 1909.

Hodinka 1917: Hodinka Antal: Adalékok az ungvári vár és tartománya, és Ungvár város történetéhez. Ungvár, 1917.

Holčík 1980: Holčík, Štefan: Výskum na hrade Červený Kameň. AVANS v roku 1978. Nitra, 1980. 112–113.

Holčík 1980: Holčík, Štefan: Zisťovací výskum v Bíni. AVANS v roku 1978. Nitra, 1980. 113–115.

Holčík– Štefanovičová 1982: Holčík, Štefan–Štefanovičová, Tatiana: Vár, Bratislava. Bratislava, 1982.

Holl 1984: Holl Imre: Négysaroktornyos szabályos várak a középkorban. Archaeologiai Értesítő 111. (1984) 194–217.

Hoľuby 1898: Hoľuby, Jozef Ľudovít: Zpráva o „Hradiskách“ – predhistorickej velikej osade pri Zemanskom Podhradí v Trenčiansku. Sborník Slovenskej Muzeálnej Spoločnosti 3. (1898) 145–155.

Horanský–Jaššo 2012: Horanský, Peter–Jaššo, Filip: Život na hrade Uhrovec v roku 2012. Monument revue 1/2. (2012) 29–30.

Horáková 1986a: Horáková, Valéria: Kecerovce, renesančný kaštieľ. Pamiatky a príroda 15/3. (1986) 101.

Horáková 1986b: Horáková, Valéria: Ostratice, kaštieľ. Pamiatky Priroda 15/5. (1986) 182.

Horler 1990: Horler Miklós: A johanniták és a korai magyar vártípus. In: Castrum Bene 1989. Várak a 13. században. Gyöngyös, 1990. 135–152.

Horváth 1998: Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Budapest, 1998.

Horváth 1862: Horváth Mihály: Magyar regesták II. A Szepesi Káptalan, Jászai s Leleszi Conventek, Kassa és Sopron városok s több magánosok levéltáraiból s gyűjteményeiből. 1228–1643. Történelmi Tár 11. (1862) 125–196.

Horváth 1869: Horváth Mihály: Zrinyi Ilona életrajza. Pest, 1869.

Horváth 2003: Horváth Richárd: A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. Századok 137/4. (2003) 929–954.

Horváth 2006: Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 305–326.

Horváth 2008: Horváth Richárd: Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. In: Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére szerk.: Feld István–Somorjay Selysette. Budapest, 2008. 9–20.

Horváth 2009: Horváth Richárd: Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére szerk.: Neumann Tibor–Rácz György. Budapest, 2009. 63–104.

Horváth 2011: Horváth Richárd: Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére szerk.: Terei György–Kovács Gyöngyi–Domokos György–Miklós Zsuzsa–Mordovin Maxim. Budapest, 2011. 79–93.

Horváth 2012: Horváth Richárd: Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára szerk.: Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Budapest, 2012. 421–430.

Horváth 2013: Horváth Richárd: „Gradus ad Parnassum”. A Gyarmati Balassa család a kései középkorban. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, Jún 2012. Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost.: Helena Ferencová–Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 29–37.

Horváth 2018: Horváth Richárd: Mikor vár a kastély? Módszertani megfontolások egy késő középkori „vár”-adattár ürügyén. Castrum 21/1–2. (2018) 7–26.

Horváth 1897: Horváth Viktor: A Szepes-Csütörtökhelyi kápolna. Archaeologiai Értesítő 17. (1897) 147–156.

Hoššo 2009: Hoššo, Jozef: Objav Žilinského hradu. Pamiatky a múzeá 2009/2. 2–5.

Hoššo–König–Šuteková 2011: Hoššo, Jozef–König, Tomáš–Šuteková, Jana: Archeologický výskum na ulici J. M. Hurbana v Žiline. AVANS v roku 2008. Nitra, 2011. 105–107.

Hradszky 1875: Hradszky József: A mongolok betörései Magyarországba és a menedékkő (lapis refugii) a Szepességben. Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve 2. (1875) 120–172.

Hradszky 1884: Hradszky József: Vándorlások a Szepességen. Szepesvár és környéke. Igló, 1884.

Hradszky 1885: Hradszky József: Marcell-vár és Markus-vár a Szepességen. Lőcse, 1885.

Hradszky 1895: Hradszky József: A szepesi “Tíz-lándsások Széke” vagy a “Kisvármegye” története. Lőcse, 1895.

Hrašková–Šimkovic 2003: Hrašková, Erika–Šimkovic, Michal: Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu. Archaeologia historica 28. (2003) 477–489.

Hrubec 1961: Hrubec, Igor: Výskum včasnodejinného sídliska v Sučanoch. Slovenská Archeológia 9. (1961) 209–215.

Hrubec 1971: Hrubec, Igor: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. Archeologické rozhledy 23. (1971) 69–79.

Hrubec 1982: Hrubec, Igor: Hradok v Šiatorskej Bukovinke. Archaelogia historica 7. (1982) 311–316.

H. Takács 1970: H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok (XVI–XVII. század). Budapest, 1970.

Hudáček 2015: Hudáček, Pavol: Dynastické majetky Arpádovcov a kráľovské lesy v strednom Šariši. Mesto a dejiny 4/1. (2015) 52–77.

Hudáček 2016: Hudáček, Pavol: Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku. Historický časopis 64/2. (2016) 193–230.

Hulínek–Čajka 2004: Hulínek, Drahoslav–Čajka, Michal: Včasnostredoveké hradiská na Orave v kontexte hradísk na strednom a západnom Slovensku. Slovenská Archeológia 52/1. (2004) 77–120.

Hunfalvy 1856–1864: Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben. I-III. Rajzolta Rohbock Lajos. Darmstadt, 1856–1864.

Hunfalvy 1867: Hunfalvy János szerk.: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyék leírása. Pest, 1867.

Hunka–Nevizánsky–Ožďáni 2002: Hunka, Ján–Nevizánsky, Gabriel–Ožďáni, Ondrej: Geodetické zameranie stredovekého hrádku v Malých Zlievcach. AVANS v roku 2001. Nitra, 2002. 74–77, 263.

Huszár 1969: Huszár Lajos: Magyar várak mint pénzhamisító műhelyek a XVI. században. Műemlékvédelem 13. (1969) 80–87.

Hýroš 1876: Hýroš, Štefan Nikolaj: Zámok Lykava a jeho páni, poťahom na državie, Lyptov a okolie. Turč. Sv. Martin, 1876.

Ila 1944–1976: Ila Bálint: Gömör megye. I–IV. Budapest. I. kötet: A megye története 1773-ig. A Magyar Országos Levéltár kiadványa (1976); II. kötet: Magyarság és nemzetiség. Tanulmányok a magyar népiségtörténet köréből. I. sorozat, 3. kötet (1944); III. kötet: Magyarság és nemzetiség. Tanulmányok a magyar népiségtörténet köréből. I. sorozat, 2. szám (1946); IV. kötet: A települések története 1773-ig. A Magyar Országos Levéltár kiadványa (1969).

Illésy 1885: Illésy János: Gróf Koháry István élete és munkái. Karcag, 1885.

Illésy 1894: Illésy János: Várvizsgálatok 1557–58-ban. Hadtörténelmi Közlemények 7. (1894) 57–95, 216–241.

Ipolyi 1859: Ipolyi Arnold: Csallóköz műemlékei (Magyar Műemlékek I.) Achaeologiai Közlemények 1. (1859) 23–173.

Ipolyi 1863: Ipolyi Arnold: Magyar régészeti krónika. Archaeologiai Közlemények 3. (1863) 167–179.

Iványi 1910a: Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. Budapest, 1910.

Iványi 1910b: Iványi Béla: Eperjes város tornyai, kapui és azoknak hadi felszerelése 1495 körül. Hadtörténelmi Közlemények 11. (1910) 253–256.

Iványi 1917: Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára. A Máriássyak és a Szepesség. Közlemények Szepes Vármegye Múltjából 9. (1917) 7–55.

Izsóf 1990: Izsóf József: A semptei vár kutatása. Castrum Bene, 1989. Gyöngyös, 1990. 153–162.

Janas–Bernát–Moravčík 2006: Janas, Karol–Bernát, Libor–Moravčík, Jozef: Dejiny mesta Púchov od najstarších čias po zjednotenie mestských častí. Púchov, 2006.

Jančovic 1990: Jančovic, Ján: Evanjelický kostol v Pôtri – cenná kultúrna pamiatka. Pamiatky súčasnosť 21/2. (1990) 15–17.

Jankovich 1942: Jankovich József: A munkácsi Lehoczky-múzeum régészeti ásatásai a cseh megszállás alatt. Zorja–Hajnal. A Kárpátaljai Tudományos Társaság Folyóirata 2/3–4. (1942) 290–302.

Jankovics 2013: Jankovics, József: Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében. In: Kuruc(kodó) irodalom. Tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról szerk.: Mercs István. Modus Hodiernus 6. Nyíregyháza, 2013. 87–196.

Jankovič 1972: Jankovič, Vendelín: Z minulosti Brodzian, Brodzianskovcov a ich kaštieľa. Zborník Slovenského Národného Múzea LXVI. História 12. (1972) 117–134.

Jankovič 1973: Jankovič, Vendelín: K dejinám kaštieľa vo Veľkých Uherciach. Vlastivedný časopis 22/2. (1973) 70–75.

Jankovič 1984: Jankovič, Vendelín: Z dejín Uhrovca a tamojšieho kaštieľa. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 11. (1984) 15–32.

Jankovič 1988: Jankovič, Vendelín: Pamiatkové bohatstvo. In: Okres Topoľčany. Historicko–vlastivedná monografia. Bratislava, 1988. 363–384.

Jankovič–Kalafus 1968: Jankovič, Vendelín–Kalafus, Tibor: K dejinám a úprave Nového zámku v Banskej Štiavnici. Zborník Slovenského Banského Múzea 4. (1968) 208–219.

Janota 1935: Janota, L’udovít: Slovenské hrady. I–III. Bratislave, 1935.

Janovská–Olejník 2014: Janovská, Magdaléna–Olejník, Vladimír: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici: Najnovšie výsledky architektonicko-historického výskumu kostola zamerané na súvislosti s rozvojom baníctva. Montánna História 7. (2014) 48–87.

Janovská–Olejník 2015: Janovská, Magdaléna–Olejník, Vladimír: Príspevok k budovaniu opevnení po mongolskom vpáde na Spiši. Archaeologia historica 40. (2015) 613–637.

Janšák 1928: Janšák, Štefan: Niektoré novoobjavené hradiská slovenské. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 22. (1928) 3–26.

Janšák 1929: Janšák, Štefan: Slovenské hradiská z doby hallštattskej. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 23/1–2. (1929) 1–33.

Janšák 1930: Janšák, Štefan: Staré osídlenie Slovenska. Sídliste na pieskových dunách v inundačnej oblasti rieky Moravy. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 24/1–2. (1930) 1–65.

Janšák 1931: Janšák, Štefan: Staré osídlenie Slovenska. Sídliská na terasách pozdľž riek. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 25. (1931) 7–65.

Janšák 1938: Janšák, Štefan: Staré osídlenie Slovenska. Dolný Hron a Ipeľ v praveku. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 1938.

Janšák 1961: Janšák, Štefan: Nález mohyly v Dechticiach.Študijné zvesti AÚ SAV 6. (1961) 293–294.

Janura 2013: Janura, Tomáš: Kaštieľ rodu Serényi v Záblatí. Monument revue 2/1. (2013) 8–12.

Janura 2016: Janura, Tomáš: Hrad Krásna Hôrka z pohľadu historického vývoja. In: Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Dejiny, majitelia, prostredie. eds.: Duchoňová, Diana–Fundárková, Anna. Bratislava, 2016. 81–106.

Jaššo 2007: Jaššo, Filip: Stredoveké hrádky na západnom Slovensku. ZbFFUKom–Musaica 25. (2007) 123–140.

Javorský 1977a: Javorský, František: Výsledky archeologického prieskumu v okrese Spišská Nová Ves. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 138–152.

Javorský 1977b: Javorský, František: Výsledky archeologického výskumu v Slovenskom raji. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 153–166.

Javorský 1988: Javorský, František: Prieskumy a záchranné výskumy v okresoch Poprad a Spišská Nová Ves. AVANS v roku 1987. Nitra, 1988. 64–71.

Javorský 1993: Javorský, František: Príspevok k poznaniu vzniku a vývoja historického jadra mesta Spišská Nová Ves. Spišská Nová Ves, 1993.

Javorský 2000: Javorský, František: Overovací výskum na slovanskom Hradisku II. v Smižanoch. AVANS v roku 1998. Nitra, 2000. 97–98.

Jedlicska 1866: Jedlicska Pál: Csejte történeti emlékei. Magyar Sion 4. (1866) 427–440, 502–515, 590–599.

Jedlicska 1878: Jedlicska Pál: Adatok a pozsonyvármegyei Kis Kárpátok vidékének történetéhez. A Pozsonyvármegyei Régészeti Egylet 1876–1877. évi Értesítője. Pozsony, 1878. 18–34.

Jedlicska 1879: Jedlicska Pál: Adatok Szomolány vára- s uradalmának történetéhez. Történelmi Tár 1879. 262–284.

Jedlicska 1882: Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Vöröskőtől–Szomolányig. Budapest, 1882.

Jedlicska 1891: Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Éleskőtől–Vágújhelyig. Eger, 1891.

Juck 1983: Juck, Ľudovít: Stredoveká Prievidza. In: Péli, Imrich: Prievidza. Martin, 1983.

Juhász 1996: Juhász Árpád: Gúta és környéke a múlt századokban. Pozsony, 1996.

Jurkovich 1903: Jurkovich Emil: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcza és Beszterczebánya. Besztercebánya, 1903.

Jurkovich 1926: Jurkovich Emil: Besztercebánya erődítményei. Hadtörténelmi Közlemények 27. (1926) 420–442.

Jurkovich 1929: Jurkovich Emil: Zólyomlipcse várának és uradalmának története. Pécs, 1929.

Kabát 1955: Kabát, Jozef: Otomanská osada v Barci u Košic. Archeologické Rozhledy 7. (1955) 594–617.

Kachelmann 1867: Kachelmann, Johann: Geschichten der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung. Dritter Theil. Ein Beitrag zur Geschichte der Hussiten und der Reformation. Schemnitz, 1867.

Kalicz 1968: Kalicz Nándor: Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Budapest, 1968.

Kalinová 2011: Kalinová, Michaela: K stavebno-historickému vývoju premonštrátskeho kláštora v Lelese v 18.–19. storočí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17.-18. septembra 2010 v Michalovciach. Michalovce: Zemplínske múzeum, 2011. 209–223.

Kalman 1995a: Kalman, Peter: Prieskum lokalít v oblasti Turca. AVANS v roku 1993. Nitra, 1995. 75–76.

Kalman 1995b: Kalman, Peter: Prieskum v Rajeckej doline. AVANS v roku 1993. Nitra, 1995. 76–77.

Kalmár 1959: Kalmár János: A füleki (Fiľakovo) vár XV–XVII. századi emlékei. Régészeti füzetek ser: II/4. Budapest, 1959.

Kamínská 1981: Kamínská, Ľubomíra: Archeologický výskum v Košiciach–Barci. AVANS v roku 1980. Nitra, 1981. 129–131.

Karácsonyi 1896: Karácsonyi János: Oklevélkivonatok a szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából. Történelmi Tár 3. (1896) 505–528.

Karácsonyi 1897: Karácsonyi János: Oklevélkivonatok a szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából. Történelmi Tár 4. (1897) 513–528, 680–708.

Karácsonyi 1900–1901: Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I–III. Budapest, 1900–1901.

Karczag 2011a: Karczag Ákos: Késmárk a Rákóczi-szabadságharc idején. Várak, Kastélyok, Templomok 7/4. (2011) 32–35.

Karczag 2011b: Karczag Ákos: Lőcse ostroma 1709–1710-ben. Várak, Kastélyok, Templomok 7/5. (2011) 32–35.

Karczag 2017: Karczag Ákos: A csejtei Nádasdy-kastély és pincéje. Várak, Kastélyok, Templomok 13/2. (2017) 30–33.

Karczag–Baltazár 2012: Karczag Ákos–Baltazár, Mikuláš: Hová tűnt Felsőesztergály vára? Várak, Kastélyok, Templomok 8/5. (2012) 8–9.

Karczag–Szabó 2005: Karczag Ákos–Szabó Tibor: A két Litva vára. Várak, Kastélyok, Templomok 1/2. (2005) 7–9.

Karczag–Szabó 2006: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Rejtőzködő gömöri várak. Várak, Kastélyok, Templomok 2/1. (2006) 32–34.

Karczag–Szabó 2007: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Szentmária: egy templom két helyen. Új Ember LXIII/51–52. (2007) 4.

Karczag–Szabó 2008: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Török kori őrtornyok a bányavárosok vidékén. Várak, Kastélyok, Templomok 4/6. (2008) 30–33.

Karczag–Szabó 2012: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Várak, várkastélyok, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Budapest, 2012.

Karczag–Szabó 2013: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Középkori vármaradvány Nagybalog–Nagykőn. Várak, Kastélyok, Templomok 9/3. (2013) 11–13.

Karczag–Szabó 2015: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Egy ismeretlen vár a Kis-Kárpátokban: Jókő–Máriás. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2015. 108–109.

Karczag–Szabó 2016a: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Terepbejárásunk a szászai Schlossbergen. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2016. 66–67.

Karczag–Szabó 2016b: Karczag Ákos–Szabó Tibor: Palojta várának felmérése. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2016. 114–115.

Karczag–Szabó 2017: Karczag Ákos–Szabó Tibor: A szepességi marcell-vár maradványai. Várak, Kastélyok, Templomok 13/3. (2017) 32–33.

Katona-Kiss 2012: Katona-Kiss Attila: Μεγάλη Μοραβία, Szvatopluk országa. Hol voltak a morva végek? In: Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai szerk.: Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2012. 199–218.

Káldi 2003: Káldi Gyula: A beregszentmiklósi várkastély élettörténete. Műemlékvédelem 47/5. (2003) 333–339.

Kálniczky 1982: Kálniczky László: Várnagyok és várkapitányok a Hunyadiak korában. In: Tanulmányok a bölcsészettudományok köréből. A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert dolgozatok szerk.: Nagy Miklós. Budapest, 1982. 65‒164.

Kárffy 1914: Kárffy Ödön: Megbízottak jelentése Árva vára állapotáról. (1557. okt. 24.) Hadtörténelmi Közlemények 15. (1914) 148–155.

Kárffy 1915: Kárffy Ödön: Miksa főherczeg a lévai helyőrséget értesíti, hogy a király a várat Dobó Istvánra bízta. (Hadtörténelmi okmánytár II.) Hadtörténelmi Közlemények 16. (1915) 244–245.

Kápolnai 1874: Kápolnai Pauer István: A magyarországi várak a 16-ik és 17-ik században. A Ludovica Academia Közlönye. (1874) 345–355.

Károlyi 1910: Károlyi János: A trencséni vár. Trencsén, 1910.

Kecskés 1978: Kecskés László: Komárom erődrendszere. Műemlékvédelem 22/3. (1978) 193–222.

Kecskés 1984: Kecskés László: Komárom az erődök városa. Budapest, 1984.

Keglevich 2007: Keglevich Kristóf: A szepesi apátság története az Árpád- és az Anjou-korban (1223–1387). FONS 14/1. (2007) 3–58.

Keglevich 2012: Keglevich kristóf: A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjou-korban, 1075–1403. Capitulum VIII. Szeged, 2012.

Kemény 1889: Kemény Lajos: Egy régi város. A Felsőmagyarországi Muzeum-Egylet Tizedik Évkönyve. Kassa, 1889. 36–41.

Kemény 1894: Kemény Lajos: A „husszita” templomokról. Archaeologiai Értesítő 14. (1894) 359–361.

Kemény 1912: Kemény Lajos: Abaúj-Tornavármegye története 1527–1648. Politikai és hadi történet. Történelmi Közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 3. (1912) 214–229.

Kempke 1999: Kempke, Torsten: Slawische Burgen des 7.–10. Jahrhunderts. In: Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch. Band I. Bauformen und Entwicklung. Horst Wolfgang Böhme u. a. (Hrsg.). Stuttgart, 1999. 45–53.

Kenyeres 1995: Kenyeres István: A Trencséni vár a XVI. században. FONS 2/1. (1995) 5–72.

Kerekes 1943: Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán, 1619–1629. Kassa, 1943.

Kerekes 1961: Kerekes János: Trencsén megye tizenhét vára. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Kampis Antal. Művészettörténeti Tanulmányok. Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1959–1960. szerk.: Dávid Katalin–Németh Lajos. Budapest, 1961. 133–200.

Kisari Balla 1996: Kisari Balla György: Törökkori várrajzok Stockholmban. Budapest, 1996.

Kisari Balla 1998: Kisari Balla György: Száz várrajz Württembergben. Budapest, 1998.

Kisari Balla 2000: Kisari Balla György: Karlsruhei térképek a török háborúk korából. Budapest, 2000.

Kisari Balla 2005: Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei. Budapest, 2005.

Kiss 1984: Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984.

Kiss 2013: Kiss Gergely: Királyi egyházak a középkori Magyarországon. Pécs, 2013.

Kiss 1898: Kiss István: Zemplén vára. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 4. (1898) 31–34.

Klein 1981: Klein, Bohuš: Nález časti opevnenia mesta Trenčína. Vlastivedný časopis 30/3. (1981) 134–135.

Klein 1986: Klein, Bohuš: Mestské opevnenie stredovekého Beckova. Vlastivedný časopis 35/2. (1986) 67–70.

Kliský 1976: Kliský, Mikuláš: Výšinné slovanské hradisko na Zámcišku pri Novej Bani. Slovenská Archeológia 24/2. (1976) 453–461.

Kliský 1978: Kliský, Mikulaš: Zisťovací výskum na Macacom zámku v Nitre-Chrenovej. AVANS v roku 1977. Nitra, 1978. 121–128, 323–331.

KMTL: Korai Magyar Történeti Lexikon (9–14. század). főszerk.: Kristó Gyula. Budapest, 1994.

Knauz–Nagy 1862: Knauz Nándor–Nagy Imre: Eszterházy Sándor Urbariuma Anno 1668. Közli ifj. Kubinyi Ferenc. Magyar Tudományos Értekező II. (1862) 466–467.

Knauz 1865: Knauz Nándor: A bazini várkápolna s a csukárdi és szentgyörgyi templomok. Magyar Sion 3. (1865) 708–715.

Knauz 1890: Knauz Nándor: A Garam-melletti Szent-Benedeki apátság: a templom felszenteltetésének emlékére. Budapest, 1890.

Kňaze 2008: Kňaze, Ivan: Podskalský Roháč (Národná prírodná rezervácia). Krásy Slovenska LXXXV/1–2. (2008) 39.

Kniezsa 1938: Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században. In: Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulóján szerk.: Serédi Jusztinián. Budapest, 1938. 368–472.

Kočiš 2007: Kočiš, Jozef: Alžbeta Báthoryová a jej obete. Pravda o čachtickej panej. Žilina, 2007.

Kodoňová 1986: Kodoňová, Mária: Antol – kaštieľ s areálom národná kultúrna pamiatka. Pamiatky Priroda 15/4. (1986) 124–128.

Kodoňová 1987: Kodoňová, Mária: A Beckói (Beckov) uradalom művelődéstörténeti jelentősége a késő gótika korában. In: Művészet Zsigmond király korában 1387–1437. I. kötet. szerk.: Beke László–Marosi Ernő–Wehli Tünde. Budapest, 1987. 312–331.

Kodoňová–Floreková 1978: Kodoňová, Mária–Floreková, Viera: Sabinov – historické jadro s opevnením. Vlastivedný časopis 27/1. (1978) 26–31.

Kodoňová–Vallašek 1985: Kodoňová, Mária–Vallašek, Adrián: Banská Bystrica, mestský hrad – Niekoľko poznámok k histórii jeho opevnenia. Pamiatky Priroda 15/2. (1985) 8–13.

Kolivosko 2005: Kolivosko István: Jászó. Fejezetek a község történelméből. Jászó, 2005.

Komáromy 1885: Komáromy András: Karancsberényi báró Berényi György élete és politikai működése 1601–1677. Századok 19. (1885) 126–155.

Komáromy 1889a: Komáromy András: Sempte és Galgócz hadi fölszerelése 1622-ben. Századok 23/5. (1889) 403–412.

Komáromy 1889b: Komáromy András: A Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ágazata. Turul 7. (1889) 145–168.

Komáromy 1890: Komáromy András: Telekessy Mihály 1576–1601. Budapest, 1890.

Komáromy 1894: Komáromy András: Nyalábvár és uradalma. Századok 28. (1894) 492–519.

Komáromy 1899: Komáromy András: Adatok Csejthe történetéhez. Történelmi Tár, 1899. 722–724.

Komáromy 1911: Komáromy András: Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó György nádorhoz. 1611–1616. Hadtörténelmi Közlemények 12. (1911) 77–109.

Komjáti 2010: Komjáti Zoltán Igor: „…Az mit hallottam, kötelességem szerint akarám Nagyságodnak tudtára adnom…” Adalékok a híráramlás és hírhálózat történetéhez Felső-Magyarországon Koháry István füleki főkapitány levelezése tükrében (1672–1682). FONS 17/1. (2010) 113–140.

Komjáti 2015: Komjáti Zoltán Igor: Egyetértésben a közös érdekért – A füleki vár működtetése Koháry István főkapitányságának idején (1667–1682). Dunaszerdahely, 2015.

Komjáti 2017: Komjáti Zoltán Igor: „…Akár egy, akár másfelől csak veszendő félben lenni…” Koháry István és a füleki helyőrség harcai a kuruc felkelők ellen (1672–1682). In: Különvélemény – A mainstream magyar történelem határán szerk.: Illik Péter. Budapest, 2017. 51–72.

Komlóšová 1955: Komlóšová, Mária: Štátny kaštieľ v Radvani. Pamiatky a múzeá 4/2. (1955) 79.

Komlóšová 1957: Komlóšová, Mária: Spišská Sobota. Pamiatky a múzeá 4/2. (1957) 63–67.

Konečná 2000: Konečná, Katarína: Prieskum stredovekej veže v Tekovskej Breznici. AVANS v roku 1988. Nitra, 2000. 115.

Kontratovics 1940: Kontratovics Irén: Az ungi vár és Ungvár története. In: Ungvár és Ung vármegye szerk.: Csíkvári Antal. Budapest, 1940. 38–48.

Koppány 1974: Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. Művészettörténeti Értesítő 23/4. (1974) 285–299.

Koppány 1990: Koppány Tibor: Castellumok a késő-középkori Magyarországon. Castrum Bene 2. (1990) 77–93.

Koppány 1997: Koppány Tibor: A magyarországi végvárak építési szervezete a XVI–XVII. században. In: Hagyomány és korszerűség a XVI–XVII. században szerk.: Petercsák Tivadar. Studia Agriensia 17. (1997) 153–177.

Koppány 1999: Koppány Tibor: A középkori Magyarország kastélyai. Budapest, 1999.

Koppány 2006: Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Budapest, 2006.

Korabinsky 1786: Korabinsky, Johann Matthias: Geographisch-historisches Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg, 1786.

Korpás 1999: Korpás Zoltán: Egy spanyol zsoldosvezér levelei a XVI. század közepén vívott magyarországi háborúkról. Adalékok Bernardo de Aldana magyarországi tevékenységéhez (1548–1552). Fons 6/1–2. (1999) 3–129.

Korpás 2008: Korpás Zoltán: Álvaro de Sande hadjárata Trencsén vármegyében – 1545. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére szerk.: Krász Lilla–Oborni Teréz. Budapest, 2008. 199–210.

Kósa 2001: Kósa Pál szerk.: A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914. Pécs, 2001.

Koszta 2009: Koszta László: A Nyitrai püspökség története. (Nyitra egyháztörténete a 9–13. században) Századok 143. (2009) 257–318.

Kotorová-Jenčová–Hopwood 2006: Kotorová-Jenčová, Mária–Hopwood, Christine: Výskum hrádku v Mrázovciach. AVANS v roku 2004. Nitra, 2006. 114–115.

Kotorová-Jenčová–Grant 2007: Kotorová-Jenčová, Mária–Grant, Catherine: Druhá sezóna výskumu hrádku v Mrázovciach. AVANS v roku 2005. Nitra, 2007. 113–114.

Kotorová-Jenčová 2008: Kotorová-Jenčová, Mária: Výskum stropkovského hradu. AVANS v roku 2006. Nitra, 2008. 95–97.

Kovács 2008: Kovács András: Egy nagyhatású északolasz építész – Giacomo Resti. Korunk 19/7. (2008) 52–59.

Kovács–Oláh 2008: Kovács Eleonóra–Oláh Tamás: Felső-magyarországi várak, kastélyok a hegyaljai felkelés idején 2. Várak, Kastélyok, Templomok 6/4. (2008) 32–35.

Kovács 2008: Kovács Sándor: Bús düledékeiden. Kárpátalja vár- és kastélykalauza. 2. kiadás. Budapest, 2008.

Kováč 2011: Kováč, Ďušan: Szlovákia története. Pozsony, 2011.

Kovacsóczy 1835: Kovacsóczy Mihály szerk.: Árpádia. Honi történetek zsebkönyve II. Kassa, 1835.

Kovačovičová-Puškárová 1982: Kovačovičová-Puškárová, Blanka: Pieninský národný klenot. Červený kláštor – Národná kultúrna pamiatka. Krásy Slovenska LIX/10. (1982) 16–19.

Kónya 1995: Kónya Péter: A sárosvármegyei várak és más erődítmények az utolsó Habsburg-ellenes felkelésekben. In: Végvár és környezet. Studia Agriensia 15. (1995) 223–237.

Kónya 2000: Kónya Péter: Eperjes szabad királyi város szerepe a kuruc mozgalomban. In: Hegyaljai felkelés 1697. Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára szerk.: Tamási Edit. Sárospatak, 2000. 147–159.

Kónya 2003: Kónya Péter: A felső–magyarországi szabad királyi városok (Eperjes, Bártfa, Kisszeben) a Rákóczi-szabadságharcban. In: Rákóczi ünnepségek 2003. „Istennel, hazáért és szabadságért. Cum Deo pro Patria et Libertate“ szerk.: Muzsnay Árpád. Szatmárnémeti, 2003. 40–54.

Kónya 2005: Kónya Péter: A felső–magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században szerk.: Csukovits Enikő–Lengyel Tünde. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 35. Budapest, 2005.

Kónya 2006a: Kónya Péter: Szabad királyi városok a Bocskai-felkelésban. Debreceni Szemle 14/3. (2006) 331–338.

Kónya 2006b: Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane. Hraň, 2006.

Kónya 2010a: Kónya, Peter: Obec Bačkov od stredoveku do konca 17. storočia. Annales Historici Presovienses 10/1–2. (2010) 65–92.

Kónya 2010b: Kónya Péter: A Thököly-felkelés erődje: Eperjes. Eperjes szabad királyi város katonai szerepe a Thököly-felkelésben. In: Az „Üstökös kegyeltje”. Késmárki Thököly Imre (1657–1705) szerk.: Gebei Gábor. Hajdúszoboszló, 2010. 159–175.

Kónya 2010c: Kónya Péter: Homonna a 17. század második felében és a 18. század elején. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára szerk.: Papp Imre–Angi János–Pallai László. Debrecen, 2010. 151–162.

Kónya 2013: Kónya, Peter: Dejiny Kráľovského chlmca. Királyhelmec története. Presov, 2013.

Könyöki 1870–1871: Könyöki József: Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptó megyékben tett régészeti kirándulásra. Archaeologiai Közlemények 8/2. (1870–1871) 84–97.

Könyöki 1886: Könyöki József: Magyarország nyugoti határának védőrendszere a középkorban. Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1879–1885. Budapest, 1886. 172 – 178.

Könyöki 1905: Könyöki József: A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra. Sajtó alá rendezte Nagy Géza. Budapest, 1905.

Könyöki 2000: Az örökség hagyományozása. Könyöki József: műemlékfelmérései 1869-1890. Összeállította Váliné Pogány Jolán. Budapest, 2000.

Kőnig 2001: Kőnig Frigyes: Várak és erődítmények a Kárpát-medencében. Budapest, 2001.

Kőnig 2010: Kőnig Frigyes: Lednic vára. Várak, Kastélyok, Templomok 6/1. (2010) 20–21.

Kőnig 2013: Kőnig Frigyes: Kékkő vára Balassi Bálint korában. Várak, Kastélyok, Templomok 9/1. (2013) 34–37.

Kőnig 2016: Kőnig Frigyes: Rajzok és rekonstrukciók a 16–17. századi oszmán-török erődítményekről. Ankara, 2016.

Krascsenits 1914: Krascsenits Gyula: Csejte és környéke. Vágújhely, 1914.

Kraskovská 1963: Kraskovská, Ľudmila: Veľkomoravské hradisko v Jure pri Bratislave. Zborník Slovenského Národného Múzea 3. (1963) 67–103.

Kraskovská 1966: Kraskovská, Ľudmila: Slovanské hradisko v Devínskej Novej Vsi Nad Lomom. Slovenská Archeológia 14/1. (1966) 147–165.

Krasznyánszky 1908: Krasznyánszky Károly: A regényes „Vágvölgy” várainak történelmi emlékei és regéi. A trencséni kir. kath. főgimnázium értesítője az 1907–1908. tanévről. Trencsén, 1908. 3–46.

Krásny 1992: Krásny, Alexander: Zisťovací výskum v Nových Zámkoch. AVANS v roku 1990. Nitra, 1992. 60–61.

Krekovič 2004: Krekovič, Eduard: Kto bol prvý? Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológií a historiografii. Študijné Zvesti AÚ SAV 36. (2004) 51–53.

Kresánek 1984: Kresánek, Peter: Kotešová, kúria. Pamiatky Priroda 13/4. (1984) 22.

Kreutzer–Szoleczky 2016: Kreutzer Andrea–Szoleczky Emese: A huszti vár a Rákóczi-szabadságharcban. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére szerk.: Horn Ildikó–Várkonyi Gábor. II. kötet. Budapest, 2016. 415–450.

Kristenová 1970: Kristenová, Vlasta: Budatínsky zámok. Vlastivedný zborník Považia 10. (1970) 35–52.

Kristó 1978: Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Budapest, 1978.

Kristó 1988: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, 1988.

Kristó 1992: Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Ford.: Almási Tibor. Szegedi középkortörténeti könyvtár 1. Szeged, 1992.

Kristó 2001: Kristó Gyula: Tartományúri rezidenciák Magyarországon 1301–1320. Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica 115. (2001) 33–40.

Krizkó 1887: Krizkó Pál: A körmöcbányai római katholikus egyházközség története. I. korszak: 1317–1520. Budapest, 1887.

Križanová 1993: Križanová, Eva: Kaštieľ v Strážkach. Pamiatky a múzeá 1/1992. 4–7.

Križanová–Puškárová 1990: Križanová, Eva–Puškárová, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava, 1990.

Križanová–Takátsová 1996: Križanová, Eva–Takátsová, Júlia: Kaštiele v Čachticiach. Pamiatky a múzeá 1996/4. 24–27.

Križanová 2005: Križanová, Eva: The manor house in Veľké Uherce. Pamiatky a múzeá. Special issue in English. 2005. 56–60.

Krůl 2008: Krůl, Martin: Příspěvek k historii Jablunkovských šancí. In: „Šance – Valy Common Heritage” Jablunkovské šance szerk.: Bronček, Peter. Žilina, 2008. 4–9.

Krůl 2013: Krůl, Martin: Význam opevnění slezské hranice během uherských protihabsburských povstání. In: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení. Zodpovední redaktori: Jagnešáková, Mária–Ondřeka, Zbyšek.  Orava, 2013. 79–92.

Kubasák 1980: Kubasák, Ladislav: Žabokreky nad Nitrou – z dejín obce a pevnosti (gotickej veze). Pamiatky a príroda 10/1. (1980) 30–32.

Kubinszky 1998: Kubinszky Mihály: Helyreállítják a munkácsi vár-műemléket. Magyar Szemle 7/11–12. (1998) 198–202.

Kubinyi 1994: Kubinyi András: Egy üzletelő és diplomata várúr Mohács előtt: Ákosházi Sárkány Ambrus. Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára szerk.: Pamer Nóra. (Művészettörténet – műemlékvédelem 6.) Budapest, 1994. 263–291.

Kubinyi 2011: Kubinyi Andrásnak a középkori magyarországi várakra vonatkozó jegyzetanyaga. Kézirat. Budapesti Történeti Múzeum, 2011.

Kubinyi 1864: Kubinyi Ferenc: Zólyommegye műemlékei. Archaeologiai Közlemények 4. (1864) 19–47.

Kubinyi 1872: Kubinyi Miklós: Árva vára. Pest, 1872.

Kucharik 2014: Kucharik, Juraj: Vybrané obdobia protitureckej obrany Bratislavy s dôrazom na mestské opevnenie. Vojenská história 18/4. (2014) 6–28.

Kuchtová 2000: Kuchtová, Oľga: Kaštieľ vo Svätom Antone 250-ročný? Pamiatky a múzeá. Bratislava 2/2000. 14–19.

Kundrík 1985: Kundrík, Jozef: Renesančný kaštieľ v Šarišských Michaľanoch v rekonštrukcii. Nové obzory 27. (1985) 316–319.

Kurecskó–Stossek 1998: Kurecskó Mihály–Stossek Balázs: A Szent Sír Kanonokrend története Magyarországon. In: Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből szerk.: Koszta László. Szeged, 1998. 83–128.

Kušnierová 1984: Kušnierová, Edita: Pamiatková obnova zrúcanín. Gotického kostola v Lúčke. Pamiatky Priroda 13/3. (1984) 17–19.

Kuzma 2005a: Kuzma, Ivan: Letecká prospekcia v Nitrianskom kraji. In: Dávne dejiny Nitry a okolia vo svetle najnovších archeologických nálezov. First edition. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, and Nitra. Ponitrianske múzeum v Nitre, 2005. 13–20, 145–152.

Kuzma 2005b: Kuzma, Ivan: Letecká archeológia na Slovensku. Ve službách archeologie 6. (2005) 49–64.

Kuzma 2006: Kuzma, Ivan: Letecká prospekcia v oblasti Dunaja. Ve službách archeologie 7. (2006) 37–52.

Kuzma–Bartík 2013: Kuzma, Ivan–Bartík, Martin: Letecká prospekcia na Slovensku v roku 2009. AVANS v roku 2009. Nitra, 2013. 132–158.

Kuzma–Blažová–Bartík–Rajtár 2001: Kuzma, Ivan–Blažová, Elena–Bartík, Martin–Rajtár, Ján: Letecká prospekcia na Slovensku. AVANS v roku 2000. Nitra, 2001. 112–138.

Kvasnicová 1987: Kvasnicová, Magdaléna: Zemianske Kostoľany, kaštieľ. Pamiatky Priroda 18/2. (1987) 61–62.

Kvietok 2014: Kvietok, Martin: Prvé výsledky archeologického výskumu mestského hradu v Ľubietovej. Montánna História 7. (2014) 34–47.

Labuda 1980: Labuda, Jozef: Archeologický výskum na Sitne. AVANS v roku 1978. Nitra, 1980. 166–169, 348–349.

Labuda 1981: Labuda, Jozef: Druhá etapa archeologického výskumu na Sitne a prieskum okolia. AVANS v roku 1980. Nitra, 1981. 167–170, 410–412.

Labuda 1985: Labuda, Jozef: Archeologické výskumy na Starom Meste a problematika najstaršieho osídlenia Banskej Štiavnice. Zbornik Slovenského Banského Múzea. 1985. 29–45.

Labuda 2004: Labuda, Jozef: Die Altstadt in Banská Štiavnica. Castrum Bene 7. (2004) 135–140.

Lacko 2005: Lacko, Richard: Kapitoly zo starších dejín mesta. In: Brezno v premenách času. zost.: Štulrajterová, Anna–Weiss, Ján. Banská Bystrica, 2005. 28–50.

Lačná 2004: Lačná, Iveta: Szepesszombat – a városi főtér felújítása. Műemlékvédelem 48/2. (2004) 110–115.

Lamiová-Schmiedlová–Miroššayová 1991: Lamiová-Schmiedlová, Mária–Miroššayová, Elena: Archeologická topografia Košice. Košice, 1991.

Langó 2012: Langó Péter: Délszlávok Nyitrán? Megjegyzések az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai szerk.: Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György. Szeged, 2012. 237–280.

LcSz: Liber civitatis Szomolnok. Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Cod. Lat. 385.

Lehoczky 1874: Lehoczky Tivadar: Régészeti böngészet hazánk északi vidékein. Archaeologiai Értesítő 8. (1874) 255–265, 279–287.

Lehoczky 1881: Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája I–III. Ungvár, 1881.

Lehoczky 1892: Lehoczky Tivadar: Adatok hazánk archaeológiájához, különös tekintettel Beregmegyére és környékére. I. Munkács, 1892.

Lehoczky 1893: Lehoczky Tivadar: Turóczmegyei emlékekről. Archaeologiai Értesítő 13/4. (1893) 345–346.

Lehoczky 1898: Lehoczky Tivadar: Lévai és bényi (Bars m.) régiségekről. Archaeologiai Értesítő 18. (1898) 435–350.

Lehoczky 1911: Lehoczky Tivadar: A szerednyei vár. Hadtörténelmi Közlemények 12. (1911) 397–409.

Lelkes 2011: Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest, 2011.

Lelkes–Pongrácz –Ragač–Strešňák–Tandlich–Federmayer 2008: Lelkes János–Pongrácz, Denis–Ragač, Radoslav–Strešňák Gábor–Tandlich, Tomás–Federmayer, Frederic: Pozsony vármegye nemes családjai szerk.: Kövesdi Károly. Debrecen, 2008.

Liftner 1883: Liftner István: Kirándulás Poprádtól a Murányi-várba. Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve 10/4. (1883) 302–314, 315–329.

Lobotka 1972: Lobotka, Vojtech: Hrad v Kolárove. Krásy Slovenska XLIX/6. (1972) 258–260.

Lovcsányi 1881: Lovcsányi Gyula: A Vág és vidéke. Budapest, 1881.

Lovcsányi 1900: Lovcsányi Gyula: Zólyommegye. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország VI. Felső–Magyarország (II. rész). Budapest, 1900. 1–29.

Lukač 2014: Lukač, Miroslav a kol.: Krupina: monografia mesta. Banská Bystrica, 2014.

Lukačka 1994: Lukačka, Ján: Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitates Nitra 9.–13. Jahrhundert. Studia Historica Slovaca 18. (1994) 129–178.

Lukačka–Bóna 2004: Lukačka, Ján–Bóna, Martin: Die beziehung zwischen der Burg und der Besiedlung im Gebiet des mittleren und nördlichen Nitratals bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. In: Burgen und Siedlungsstruktur, Castrum Bene 7. Ed. Ruttkay, Alexander– Ruttkay, Matej–Bednár, Peter. Nitra, 2004. 141–158.

Lukinich 1913: Lukinich Imre: Huszt várának leltára 1667-ből. Hadtörténelmi Közlemények 14. (1913) 302–303.

Lukinich 1919–1921: Lukinich Imre: Adatok Wesselényi Ferencz füleki kapitányságához. Hadtörténelmi Közlemények 20–22. (1919–1921) 78–92.

Lukinich 1943: Lukinich Imre: A Podmanini Podmaniczky-család története. Budapest, 1943.

Lunáček 1893: Lunáček, Jozef V.: Moje výlety do prírody a výskumy v chotáre horno-struhárskom a v okolí. (Novohradská stolica). In: Tovaryšstvo. Sborník Literárnych Prác. Vydal Fr. Richard Osvald. Ružomberku, 1893. 254–266.

Luštíková 2008: Luštíková, Lucia: Archeologické výskumy opevnenia Košíc. Historica Carpatica 39. (2008) 187–194.

Lux 1914: Lux Kálmán: A selmecbányai Óvár. Budapest, 1914.

Mačo–Zajonc 1992: Mačo, Jozef–Zajonc, Pavol: Šarišské Michaľany. Šarišské Michaľany, 1992.

Mačuha 2013: Mačuha, Maroš: A kékkői vár és uradalom 1772-es leltára. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, Jún 2012. Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost.: Helena Ferencová–Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 417–426.  

Magdoško 2012: Magdoško, Drahoslav: Nehodnovernosť tradície o opevnení Košíc v roku 1290. Studia Historica Tyrnaviensia 14–15. (2012) 290–308.

Magdoško 2017: Magdoško, Drahoslav: Samospráva mesta Košice v stredoveku. Acta Historiae Cassoviensis 5/2017. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017.

Majevski 1965: Majevski, Alfred: Nedec, egy magyar vár Lengyelországban. Műemlékvédelem 9/2. (1965) 88–103.

Majláth 1873: Majláth Béla: Liptómegyei őstelepek I. A liptói pogány várak. Archeologiai közlemények. 9/1. (1873) 37–57.

Majláth 1884: Majláth Béla: Liptó-új-vár történetéből. Századok 18. (1884) 127–141.

Majláth 1890: Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig. V. Serefel leszármazói. (A Pongrácz és Pottornyay családok). Turul 8. (1890) 97–111.

Majorossy 2015: Majorossy Judit: Egy határ menti szabad királyi város középkori igazgatásának vázlatos története (Tanulmány egy készülő pozsonyi archontológiai kötet elé). Történelmi Szemle 57/3. (2015) 441–469.

Maksai 1990: Maksai Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. I–II. Budapest, 1990.

Makýš 2016: Makýš, Oto: Pamiatkový výskum Starej pevnosti v Komárne. Monument Revue 5/1. (2016) 40–46.

Malček–Tittonová 2015: Malček, Róbert–Tittonová, Viktória: A füleki alsó vár késő reneszánsz erődítése a 2011–2015 között folytatott feltárások fényében. A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve 38. (2015) 266-284.

Malec 2010: Malec, Juraj: Drobné stredoveké fortifikácie na strednom Považí (12. stor.–pol. 16. stor.). Zborník Slovenského Národného Múzea – Archeológia 20. Bratislava, 2010. 119–138.

Malec 2012: Malec, Juraj: Sídliskový obraz stredného Považia v stredoveku. Disertační práce. Rukopis. Praha, 2012.

Malovecká–Paulusová 1987: Malovecká, Margita–Paulusová, Silvia: Kaštieľ v Strážkach – II. etapa výskumu a obnova. Pamiatky Priroda 18/3. (1987) 89–93.

Markó 1935: Markó Árpád: A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. Budapest, 1935.

Markó 2003: Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. Sajtó alá rendezte Mészáros Kálmán. Budapest, 2003.

Markó 1925: Markó Miklós: Magyar kastélyok. Bajmóc. Magyarság (melléklet). 1925. április 16. 2–3.

Marosi 1974: Marosi Endre: Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében 1541–1592 között. Hadtörténelmi Közlemények 21. (1974) 28–74.

Marosi 2006: Marosi Ernő: Zólyom, királyi várkastély. In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. Kiállítási katalógus szerk.: Takács Imre. Budapest, 2006. 115–116.

Marsigli 1726: Marsigli, Luigi Ferdinando: Danubius Pannonico-Mysicus observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis, perlustratus et in 6 tomes digestus. Haga, 1726.

Marsina 1975: Marsina, Richard: Žilina za vrcholneho a neskoreho feudalizmu. In: Žilina – dejiny a pritomnosť. zost. Dušan Halaj–Richard Marsina. Martin, 1975. 35–56.

Matáková 2012: Matáková, Barbora: Stredoveké nástenné maľby v Sádku. Pamiatky a múzeá 2012/3. 8–12.

Matejka–Bóna–Horanský 2012: Matejka, Miroslav–Bóna, Martin–Horanský, Peter: Výskum a prebiehajúca obnova kaplnky hradu Uhrovec. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 24. (2012) 191–206.

Mathédesz 2014: Mathédesz Lajos: Oroszvári római bélyeges téglák. In: Studia Epigraphica Pannonica VI. Felirattani újdonságok 2014-ben szerk.: Kovács Péter–Fehér Bence. Budapest, 2014. 88–101.

Matunák 1889: Matunák Mihály: Nagy-Surány hajdani vára történelmének vázlata. Érsekújvár, 1889.

Matunák 1896: Matunák Mihály: Érsekújvár alapítási éve. Századok 30. (1896) 338–341.

Matunák 1897: Matunák Mihály: Érsekújvár második alapítása. Hadtörténelmi Közlemények 10. (1897) 102–109.

Matunák 1899a: Matunák Mihály: Pálffi Miklós születéshelye Csábrág. (Válasz Kropf Lajos úrnak.) Századok 33. (1899) 72–75.

Matunák 1899b: Matunák Mihály: Pálffi Miklós születéshelye. Századok 33. (1899) 278–279.

Matunák 1901a: Matunák Mihály: Érsekújvár a török uralom alatt. 1663–1685. Nyitra, 1901.

Matunák 1901b: Matunák Mihály: Korpona várkapitányai. Korpona, 1901.

Matunák 1904: Matunák Mihály: Véghles vára. Breznóbánya, 1904.

D. Matuz 1991–1992: Matuz Edit: A kyjaticei kultúra földvára Felsőtárkány–Várhegyen. Agria 27–28. (1991–1992) 5–84.

Mácelová 1988: Mácelová, Marta: Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova. Archaeologia historica 13. (1988) 35–39.

Mácelová 1989: Mácelová, Marta: Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena. Archaeologia historica 14. (1989) 171–180.

Mácelová 1990: Mácelová, Marta: Prvá sezóna výskumu hradiska priekopa vo Zvolene. AVANS v roku 1988. Nitra, 1990. 107.

Mácelová 1992: Mácelová, Marta: Tretia sezóna výskumu hradiska priekopa vo Zvolene. AVANS v roku 1990. Nitra, 1992. 73.

Mácelová 1998: Mácelová, Marta: Der Burgwall Priekopa in Zvolen und die frühmittelalterliche Besiedlung des Zvolener Beckens. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Joachim von Henning–Alexander T. Ruttkay (Hrsg.). Bonn, 1998. 399–404.

Mácelová–Mosný–Pieta 1997: Mácelová, Marta–Mosný, Peter–Pieta, Karol: Zisťovací výskum na hradisku v Nemeckej. AVANS v roku 1995. Nitra, 1997. 130–131.

Mályusz 1922: Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása. Budapest, 1922.

Mednyánszky 1981: Mednyánszky Alajos: Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon (1825). Budapest, 1981.

Mednyánszky 1888: Mednyánszky Dénes: Őskori telepekről a Vág mentén. Archaeologiai Értesítő 8. (1888) 421–428.

Melczer 1819: Melczer Jakab: A Poprád partjain fekvő s megjegyzésre méltó némelly városokról, falukról és omladékokról való topographico-historico-statisticai Jegyzések. Tudományos Gyűjtemény 1819. VII. 3–58.

Mencl 1938: Mencl, Václav: Středověká města na Slovensku. Bratislava, 1938.

Mercurius Veridicus 1705–1710: Mercurius Veridicus 1705–1710. Az első hazai hírlap hasonmás kiadása Kenéz Győző fordításával, Benda Kálmán bevezetőjével. Budapest, 1979.

Merényi 1903: Merényi Lajos: Koháry István levelei Eszterházy Pál nádorhoz. 1670–1682. Első közlemény. Magyar Történelmi Tár 4. (1903) 67–82.

Mező 1996: Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben (11–15. század). Budapest, 1996.

Mészáros 2002: Mészáros Kálmán: Város és hadsereg a Rákóczi-szabadságharcban. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti.) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 14.–15. novembra 2001. Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és összefüggések.) A bratislavai nemzetközi tudományos konferencia anyagai 2001. november 14–15. főszerk.: Dangl, Vojtech–Varga J. János. Bratislava, 2002. 139–157.

Mészáros 2005: Mészáros Kálmán: Egy fogolynévsor a Rákóczi-szabadságharcból. Hadtörténelmi Közlemények 118/3. (2005) 811–834.

Mészáros 2006: Mészáros Kálmán: Források Pap Mihály kuruc kapitány életéhez. Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. I. (V. évf. 1. köt.). Beregszász, 2006. 54–67.

Mészáros 2012: Mészáros Kálmán: Akik legtovább kitartottak – Munkács védői 1711-ben. In: Rákóczinak dicső kora. Nemzetközi tudományos konferencia a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulója alkalmából. Beregszász, 2011. március 24. Szerkesztette és az előszót írta: Csatáry György. Ungvár, 2012. 75–101.

Mészáros 2013: Mészáros Kálmán: Miért éppen Borsi? Tények, talányok, tévedések II. Rákóczi Ferenc születéséről. Széphalom 23. (2013) 65–78.

Mészáros 1861: Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb időktől máig. Pest, 1861.

Mihalik 2010: Mihalik Béla Vilmos: A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső–magyarországi rekatolizációban. Fons 17/3. (2010) 255–320.

Mihalik 1891: Mihalik József: Őskori telepek Liptómegyében. Archaeologiai Értesítő 11. (1891) 145–152.

Mihalik 1893: Mihalik József: A „Hradek” nevű őskori földvárról. Archaeologiai Értesítő 8. (1893) 73–74.

Mihalik 1895: Mihalik József: Az abosi földvárról. Archeológiai Értesítő 15. (1895) 67–69.

Mihályi 1900: Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. Máramaros-Sziget, 1900.

Mihók 2015a: Mihók Richárd: Nevickei vár. Kirándulás a középkorba és problémák a XXI. században. Klió 42/2. (2015) 29–32.

Mihók 2015b: Mihók Richárd: A beregszentmiklósi várkastély. Acta Universitatis Debreceniensis. Series Historica LXVII. Történeti Tanulmányok 23. (2015) 130–139.

Miklósy 1929: Miklósy Zoltán: A nagyemőkei palánk. Hadtörténelmi Közlemények 30. (1929) 33.

Miňo 2007: Miňo, Martin: Prievidzský hrad, jeho lokalizávica, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu. Archaeologia historica 32. (2007) 309–318.

Miňo 2010: Miňo, Martin: Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore. Archaeologia historica 35/1–2. (2010) 81–93.

Miňo 2011: Miňo, Martin: Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti. Archaeologia historica 36. (2011) 289–302.

Miroššayová 1992: Miroššayová, Elena: Nález stredovekého objektu v Hrhove. AVANS v roku 1990. Nitra, 1992. 75–76. 

Mistrík 1974: Mistrík, Jozef: Protiturecké vartovky na Slovensku. Krásy Slovenska LI/12. (1974) 538–540.

Miškey 1969–1971: Miškey, Štefan: Obecná Krónika. Obec: Horné Strháre. (Rukopis – Miestny Národný Výbor/Horné Strháre) 1969–1971. 21–23, 31–34.

Mocsáry 1826: Mocsáry Antal: Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmértetése. I–IV. Pest, 1826.

Mocsáry 1901: Mocsáry István: A Nagyiváni Fekete Család. Turul 19. (1901) 122–134.

Molnár 1912: Molnár István: A homonnai várkastély. In: Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanári működésének emlékére szerk.: Pintér Jenő. Budapest, 1912. 305–316.

Moravčík 1983: Moravčík, Jozef: Prieskum archeologických lokalít v okolí Žiliny. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 168–171.

Moravčík 1999: Moravčík, Jozef: Hrádek v Turí. Spravodaj Mestského Múzea Rajec, 1999. 9-10.

Moravčík 2000: Moravčík, Jozef: Prieskumy opevnení v okolí Považskej Bystrice. AVANS v roku 1998. Nitra, 2000, 131–133.

Moravčík 2005: Moravčík, Jozef: Archeologické nálezy v okolí Vodného diela Žilina. In: Mlynka, Ladislav: Región Vodného diela Žilina. Martin, 2005. 20–26.

Moravčík 2015: Moravčík, Jozef: Niektoré opevnenia v centrálnej časti Žilinskej kotliny. In: Hradiská – Svedkovia dávnych čias. Zborník odborných príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. redaktor: Jenčík, Peter–Struhár, Víťazoslav. Dolná Mariková, 2015. 71–81.

Mordovin 2014: Mordovin Maxim: Civitas or Refugium? Life in the 10th-11th-Century Castles. In: Castrum Bene 12. The Castle as Social Place ed.: Predovnik, Katarina. Ljubljana, 2014. 175–188.

Mordovin 2015: Mordovin Maxim: Fülek vára (Fiľakovo). Castrum 2015/1–2. 137–139.

Mordovin 2016: Mordovin Maxim: A várszervezet kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban a 10–12. században. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia V. (szerk.: Major Balázs–Türk Attila.) Budapest, 2016.

Mosný 1996: Mosný, Peter: Výskum na hrade Slovenská Ľupča. AVANS v roku 1994. Nitra, 1996. 131.

Móricz 1973: Móricz Béla: Móricz István – II. Rákóczi Ferenc ezredese (1703–1711). Hadtörténelmi Közlemények 20. (1973) 79–102.

Mrňa 1990a: Mrňa, Ľubomír: Kaštieľ v Galante – Nebojsa. Pamiatky súčasnosť 21/2. (1990) 20.

Mrňa 1990b: Mrňa, Ľubomír: Kaštiel v Nitrianskej Blatnici. Pamiatky súčasnosť 21/3. (1990) 20.

Mrva 2005: Mrva, Ivan: Vom Brennpunkt zur Peripherie. Festungswesen und Innovation auf dem Gebiet der heutigen Slowakei im 18. Jahrhundert. In: Festung und Innovation 20. Heppner, Harald–Schmale, Wolfgang (Hg.). (2005) 17–26. 

Mühlhofer 1931: Mühlhofer, Franz: Die historischen Grundlagen über die Anlage der Schanze („Alte Schanze”) zwischen dem Nordende des Neusiedler Sees (Neusiedl a. S.) und der Donau (Petronell). Burgenland 4. (1931) 194–199.

Münnich 1883: Münnich, Alexander: Die Marzell-burg. Zipser Bote (Szepesi Hirnök) 21/25. (1883) 1–2.

Münnich 1895: Münnich Sándor: A Szepesség őskora. A Szepesmegyei Történelmi Társulat millenniumi kiadványai 1/3. (1895) 177–255.

Münnich 1896: Münnich Sándor: Igló királyi korona – és bányaváros története. Igló, 1896.

MVV Abaúj-Torna 1896: Magyarország vármegyéi és városai. Abaúj-Torna vármegye és Kassa szerk.: Sziklay János és Borovszky Samu. Budapest, 1896.

MVV Bars 1903: Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1903.

MVV Gömör–Kishont 1903: Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1903.

MVV Hont 1906: Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmecbánya szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1906.

MVV Komárom 1907: Magyarország vármegyéi és városai. Komárom vármegye és Komárom szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1907.

MVV Nógrád 1911: Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1911.

MVV Nyitra 1899: Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra vármegye szerk.: Sziklay János és Borovszky Samu. Budapest, 1899.

MVV Pozsony 1904: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye és Pozsony szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1904.

MVV Zemplén 1905: Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye szerk.: Borovszky Samu. Budapest, 1905.

Myskovszky 1873: Myskovszky Viktor: Honi erődeink ismeretéhez. Archaeologiai közlemények 9. (1873) 26–29.

Myskovszky 1874: Myskovszky Viktor: A csetneki középkori műemlékek rövid ismertetése. Archaeologiai értesítő 8/13. (1874) 299–307.

Myskovszky 1876: Myskovszky Viktor: A markusfalvi vár-templomról, s a Máriássy család czimerészeti emlékeiről. Archaeologiai értesítő 10/9. (1876) 269–274.

Myskovszky 1877: Myskovszky Viktor: Liptómegye középkori építészeti műemlékei. Archaeologiai Közlemények 11/2. (1877) 9–65.

Myskovszky 1885: Myskovszky Viktor: Kassa város középkori erődítményeiről. A kassai Állami Főreáliskola Értesítője az 1884–85-ik évről. Kassa, 1885. 9–16.

Myskovszky 1888: Myskovszky Viktor: Késmárk középkori műemlékei. Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve 15. (1888) 1–11.

Myskovszky 1889: Myskovszky Viktor: Lőcse szabad királyi város középkori műemlékei. Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve 16. (1889) 51–74.

Myskovszky 1894: Myskovszky Viktor: Sárosmegyei műemlékek. Archaeologiai Értesítő 14. (1894) 404–411.

Myskovszky 1895: Myskovszky Viktor: A Lechniczi zárdatemplom (Vörös-klastrom). Archaeologiai Értesítő 15. (1895) 223–229.

Myskovszky 1905: Myskovszky Viktor: A szalánczi várromról és vízfogójáról. Archaeologiai Értesítő 25. (1905) 70–75.

Nagy 1887–1889: Nagy Gyula szerk.: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II. Budapest, 1887, 1889.

Nagy 1971: Nagy István: A Magyar Kamara: 1686–1848. Budapest, 1971.

Nagy 1907: Nagy Iván: Nógrádvármegye története az 1544-ik évig. Balassagyarmat. 1907.

Nagy 1995: Nagy Klára: Magyarországi erődök. In: Várak és várkastélyok. A 25. Egri Nyári Egyetem előadásai, 1995. július 3–11. Eger, 1995.

Nagy 1961: Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961.

Nátafalussy 1871: Nátafalussy Kornél: A leleszi bizottság jelentése. Századok 5. (1871) 592–623.

Nemcová 1858: Nemcová, Božena: Slovanské starožitnosti. Památky archeologické a místopisné 3/1, 2. (1858) 22–27, 58–63.

Nemeš 2012: Nemeš, Jaroslav: Pohnuté osudy troch obcí v časoch tureckej nadvlády. Sonda do dejín katastra Palárikova. Acta Historica Neosoliensia 15/1-2. (2012) 223–254.

Nešpor 1988: Nešpor, Jaroslav: Za hradmi Strážovských a Súľovských vrchov. 4.: Príbeh Súľovskovcov. Krásy Slovenska LXV/11. (1988) 20–23.

Nešpor 1990: Nešpor, Jaroslav: Za hradmi Malých Karpát. 6.: Tajomstvá Dračieho hrádku. Krásy Slovenska LXVII/6. (1990) 16–19.

Nešporová 1985: Nešporová, Tamara: Nové Nálezy zo Selca a z Lednice. AVANS v roku 1984. Nitra, 1985. 166–167.  

Nešporová 1992: Nešporová,Tamara: Regionálny prieskum na strednom Považí. AVANS v roku 1991. Nitra, 1992. 86–87.

Nešporová 2000: Nešporová, Tamara: Príspevok k problematike všasnostredovekého a stredovekého osídlenia historického Trenčianskeho chotára a najbližšieho okolia. Archaeologia historica 25. (2000) 197–204.

Nešporová 2003: Nešporová, Tamara: Príspevok k včasnostredovekému až neskorostredovekému osídleniu stredného Považia. Musaica 24. (2003) 97–109.

Nešporová 2005: Nešporová, Tamara: Nálezy stredovekej keramiky v Podskalie. (2005) 1–6. Rukopis v Trenčianskom múzeu; TM/2005/355-8.

Neudeck 1879: Neudeck, Julius: Germanische Befestigungen des oberen Waagthales in Ungarn. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 9/1–3. Wien, 1879.

Neudeck 1889: Neudeck Gyula: A sajógömöri várhegyről. Archaeologiai Értesítő 9. (1889) 350–352.

Neumann 2006: Neumann Tibor: Éleskő várának felújítása 1536-ban. Castrum 3. (2006) 73–80.

Neumann 2007: Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007.

Neumann 2011: Neumann Tibor: Korlátkő vára. Várak, kastélyok, templomok 7/5. (2011) 14–17.

Neumann 2012a: Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. Budapest, 2012.

Neumann 2012b: Neumann Tibor: A zavaros idők Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben (1490–1492). In: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században szerk.: Szabó Sarolta−C. Tóth Norbert. Nyírbátor, 2012. 93–104.

Nevická 1982: Nevická, Irena: Renesančný kaštieľ v Demjate. Pamiatky Priroda 13/1. (1982) 36–37.

Nevizánszky 2007: Nevizánszky Gábor: A honfoglaló magyarság kutatásának időszerű problémái a mai Szlovákia területén. Gömörország 8. (2007/4) 4–16.

Négyesi 2004: Négyesi Lajos: Az 1604. évi diószegi és osgyáni ütközet, valamint az edelényi csata vitatott kérdései. Hadtörténelmi Közlemények 117/4. (2004) 1281–1306.

Németh 1975: Németh Péter: Borsova határvármegye kialakulása. Kisvárda, 1975.

Németh 1977: Németh Péter: A korai magyar megyeszékhelyek régészeti kutatásának vitás kérdései. Archaeologiai Értesítő 104/2. (1977) 209–215.

Németh 2007: Németh Péter: Álom és valóság: Ung vára. Castrum 6. (2007) 5–10.

Némethy 1885: Némethy Lajos: Szirmay Endre önéletírata. 1656–1706. Századok 19. (1885) 414–423.

Nógrády 2013: Nógrády Árpád: Éleskő ura és Macskakő zsoldosai. In: A hadtáp volt maga a fegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről szerk.: Pósán László–Veszprémy László. Budapest, 2013. 253–275.

Novák 2015: Novák Ádám: Egy felső-magyarországi bárói család birtoklástörténete 1465-ig. A terebesi Perényiek. Agrártörténeti Szemle 56. (2015) 1–49.

Novák 1897: Novák, Ján: Opis kraja a okolia perneckého. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 2. (1897) 236–240.

Novák 1917: Novák Lajos: Divény vára. Budapest, 1917.

Nováki 1963: Nováki Gyula: A magyarországi földvárkutatás története. Budapest, 1963.

Nováki 1976: Nováki Gyula: Die topographischen Eigentümlichkeiten der Ungarischen Burgen im 10.–11. Jahrhundert am nördlichen Randgebiet der grossen Tiefebene. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 28. (1976) 359–369.

Nováki 1988: Nováki Gyula: Várépítészet Magyarországon a X–XI. században. In: Szent István és kora szerk.: Glatz Ferenc–Kardos József. Budapest, 1988. 144–150.

Nováki 1996: Nováki Gyula: Kuruckori erőd Sopronbánfalva felett. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére szerk.: Környei Attila és G. Szende Katalin. Sopron, 1996. 135–149.

Nováki 2005: Nováki Gyula: Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) – Csenke-puszta kuruc kori erődje. Hadtörténelmi Közlemények 118/3. (2005) 795–810.

Nováki 2010: Nováki Gyula: Patay Pál várkutatásai. In: „Régről kell kezdenünk…” Studia Archaeologica in honorem Pauli Patay. Régészeti tanulmányok Patay Pál tiszteletére szerk.: Guba Szilvia–Tankó Károly. Szécsény, 2010. 237–256.

Nováki–Sándorfi 1981: Nováki Gyula–Sándorfi György: Untersuchungen der Struktur und des Ursprungs der Schanzen der frühen ungarischen Burgen. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 33. (1981) 133–160.

Nováki–Sándorfi 1992: Nováki Gyula–Sándorfi György: A történeti Borsod megye várai (az őskortól a kuruc korig). Budapest–Miskolc, 1992.

Nováki–Sándorfi–Miklós 1979: Nováki Gyula–Sándorfi György–Miklós Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori és középkori várai. Budapest, 1979.

Nováki– Sárközy 1999: Nováki Gyula–Sárközy Sebestyén: Várak a magyarországi Gömörben. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 37. (1999) 329–348.

Nováki–Sárközy–Feld 2007: Nováki Gyula–Sárközy Sebestyén–Feld István: Borsod–Abaúj–Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Budapest–Miskolc, 2007.

Novosedlík 2000: Novosedlík, Peter: Leonhardiovci a ich erb. Genealogicko-heraldický Hlas. Časopis SGHS MS Martin. 2000/2. 32–33.

Nyárády 1987: Nyárády Gábor: Nyárády András kuruc ezredeskapitány és várparancsnok. Gács eleste, 1709. Hadtörténelmi Közelmények, új foly. 34. (1987) 643–667.

Nyáry 1941: Nyáry Pál: Jákóffy Ferenc hagyatéka. Magyar családtörténeti Szemle 7/9. (1941) 203–209.

Oláh 2011: Oláh Tamás: A Bodrogköz hadi krónikája 1670–1711. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 21. (2011) 289–312.

Oláh 2012: Oláh Tamás: Zemplén vármegye és térsége hadi krónikája 1710 elején. In: Az újrakezdés esélye. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából szerk.: Czigány István, Kincses Katalin Mária. Budapest, 2012. 33–68.

Oláh 2013: Oláh Tamás: Adalékok Rákóczi László, Rákóczi Erzsébet, valamint Radics András életútjához. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 23. (2013) 45–64.

Oláh 2015: Oláh Tamás: Csicsva vára a Bocskai-felkeléstől a Thököly-felkelés végéig. In: Végvár és mentalitás a kora újkori Európában szerk.: Berecz Mátyás–Bujdosné Pap Györgyi–Petercsák Tivadar. Studia Agriensia 31. Eger, 2015. 181–216.

Oláh 2018: Oláh Tamás szerk.: Dokumentumok az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárából. A forrásokat válogatta, átírta, jegyzetekkel ellátta: Uő. Életrajzi adattár és rövidítésjegyzék: Uő. MNL. Budapest, 2018.

Olexa–Tököly 1977: Olexa, Ladislav–Tököly, Gabriel: Zisťovací výskum na stredovekej lokalite Hradovisko v Jelšave. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 206–208.

Ondreičková 1974: Ondreičková, Radmila: Príprava pamiatkovej úpravy kaštieľa v Hronseku. Pamiatky Priroda 1974. 4. sz. 32–33.

Oriško 1984: Oriško, Štefan: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava, 1984.

Oriško 1990: Oriško, Štefan: Rotunda v Šiveticiach. Predbežné výsledky výskumu pamiatky. Pamiatky súčasnosť 21/5–6. (1990) 11–13.

Orosová–Žažová 2011: Orosová, Martina –Žažová, Henrieta: Košická citadela. Bratislava, 2011.

Oross 2011: Oross András: Várrombolások a Rákóczi-szabadságharc idején. Hadtörténelmi Közlemények 124/4. (2011) 1037–1050.

Oross 2013: Oross András: A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése. Budapest, 2013.

Ortutay 1993: Ortutay András: Érsekújvár szerepe a volt Esztergom vármegye területén a Magyar Királyság és a török uralom időszakában. In: Végvárak és régiók a XVI–XVII. században szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 1993. 161–176.

Ortvay 1892–1912: Ortvay Tivadar: Pozsony város története I–IV. Pozsony, 1892–1912.

Oslay 1914: Oslay Ferenc: Szakolca az Árpád- és Anjou-korban. Budapest, 1914.

Ožďáni–Furmánek 1997: Ožďáni, Ondrej –Furmánek, Václav: Stredoveké sídliskové nálezy z obce Malé Zlievce. AVANS v roku 1995. Nitra, 1997. 143–144.

Ožďáni–Nevizánsky 2002: Ožďáni, Ondrej –Nevizánsky, Gabriel: Mladoeneolitické výšinné sídlisko a stredoveký hrádok v obci Drňa. AVANS v roku 2001. Nitra, 2002. 149–152.

Ožďáni–Nevizánsky–Hunka 2003: Ožďáni, Ondrej – Nevizánsky, Gabriel – Hunka, Ján: Výsledky prieskumu na hrade v katastri obce Ozdín. AVANS v roku 2002. Nitra, 2003. 105–107.

Óváry 1875: Óváry Lipót: A Nyitrai központi bizottság jelentése II. Századok 9/8. (1875) 519–532.

Palatinus 1909: Palatinus József: Békésvármegyei nemes családok története. I. rész. Budapest, 1909.

Pankovics 2013: Pankovics Andrea: A leleszi premontrei prépostság története. Nagykapos, 2013.

Papp 2013a: Papp Szilárd: Visk (Вишков), református templom. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján szerk.: Kollár Tibor. II. kötet. Nyíregyháza, 2013. 95–101.

Papp 2013b: Papp Szilárd: Előzetes megfigyelések Beregszász (Берегове) középkori plébániatemplomának építéstörténetéhez. In: Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján szerk.: Kollár Tibor. II. kötet. Nyíregyháza, 2013. 149–173.

Paráčová 2008: Paráčová, Andrea: Z histórie uhorsko – sliezskych sporov. In: „Šance – Valy Common Heritage” Jablunkovské šance szerk.: Bronček, Peter. Žilina, 2008. 10–11.

Pataki 1931: Pataki Vidor: A XVI. századi várépítés Magyarországon. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1. Budapest, 1931.

Pauler 1869: Pauler Gyula: A bujdosók támadása 1672-ben. Századok 3. (1869) 1–16.

Pauler 1876: Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése 1664–1671. I–II. Budapest, 1876.

Pauler 1899: Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I–II. Budapest, 1899.

Paulík 1990: Paulík, Jozef: Výskum protitureckej opevnenej polohy v Palárikove. Zborník Slovenského Národného Múzea. História 30. (1990) 85–107.

Pavelčíková–Števik 2007: Monika Pavelčíková–Miroslav Števik: A lublói vár és skanzen. Ólubló, 2007.

Pavúk 2007: Pavúk, Juraj: Dve nové expozície vo Svodíne. In: Pamiatky a múzeá 2007/3. 52–53.

Pažinová–Beljak 2013: Pažinová, Noémi–Beljak, Ján: A Zólyom melletti Peťuša (Petyusa) várának kutatása. Castrum 2013/1–2. 136–148.

Pažinová–Bóna–Tirpák 2013: Pažinová, Noémi– Bóna, Martin–Tirpák, Ján: Zaniknutý stredoveký hrádok v Nitrianskej Strede. Študijné Zvesti AÚ SAV 53. (2013) 103–115.

Pál 2012: Pál Dénes: Balogvölgy múltja és hagyományai. Uzovská Panica, 2012.

Pálffy 1995: Pálffy Géza: A főkapitányi hadiipari műhely kiépülése Kassán és nyersanyagellátó forrásai. In: Végvár és környezet szerk.: Petercsák Tivadar–Pető Ernő. Studia Agriensia 15. (1995) 183–221.

Pálffy 1997: Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században. Történelmi Szemle 39/2. (1997) 257–288.

Pálffy 2009: Pálffy Géza: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16–17. század fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése). Századok 143/4. (2009) 853–882.

Pálffy 2010: Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest, 2010.

Pálffy 2011: Pálffy Géza: A Thurzó család a Magyar Királyság arisztokráciájában. Egy különleges arisztokrata família Magyarországon. Történelmi Szemle 33. (2011) 63–84.

Pálffy 2013: A Balassi család szerepe a törökellenes határvédelemben az Ipoly és a Garam folyók mentén a 16. században. Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, Jún 2012. Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost.: Helena Ferencová–Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 135–146.

Pálmány 1985: Pálmány Béla: Hol épült fel Sztrahora vára? A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 11. (1985) 205–228.

Pálmány 1986: Pálmány Béla: Végvárak Nógrád vármegyében a török kiűzése és az újratelepítés időszakában (1663–1703). A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 12. (1986) 5–120.

Pálmány 1989: Pálmány Béla: A nógrádi várak újratelepítése és a vitézlő rend sorsa (1690–1705). In: Végvár és társadalom a visszafoglaló háborúk korában (1686–1699) szerk.: Bodó Sándor–Szabó Jolán. Studia Agriensia 9. (1989) 93–109.

Pálmány 1990: Pálmány Béla: A Kacsics-nemzetség várépítő és uralomszervező törekvései Nógrádban a 13-14. század fordulóján. Castrum Bene 1989. Gyöngyös, 1990. 22 – 36.

Pálmány 1991: Pálmány Béla: Válasz Dénes József kételyeire Sztrahora várának lokalizálását, illetve datálását illetően. Műemlékvédelem 35. (1991) 239–243.

Pálosfalvi 2003: Pálosfalvi Tamás: A Rozgonyiak és a polgárháború (1440–1444). Századok 137/4. (2003) 897–928.

PDOS: Bialeková, Darina–Béreš, Július zost.: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. I–III. Nitra, 1989, 1992, 2008.

Pekarovič 1996: Pekarovič, Juraj: Galanta a Esterházyovci. Pamiatky a múzeá 1996/1. 67–69.

Pelz 1914: Pelz Béla: A haimburgi béketárgyalások. 1621. jan. 25–ápr. 22. I. közlemény. Századok 48/6. (1914) 477–498.

Perényi 1900: Perényi Zsigmond: Ugocsamegye. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország VI. kötete, Felső–Magyarország (II.) rész. Budapest, 1900. 461470.

Perjés 1999: Perjés Géza: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1999. 110-113.

Pesty 1861: Pesty Frigyes: A templáriusok Magyarországon. Akadémiai Értesítő 2. (1861) 30–152.

Pesty 1864–1865: Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865. Országos Széchényi Könyvtár, FM1/3814A.

Pesty 1984: Bognár András: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Hont vármegye és kiegészítések. Szentendre, 1984.

Pesty 1999: Mizser Lajos: Ugocsa és Ung megye Pesty Frigyes 1864–66. évi Helynévtárában. Nyíregyháza, 1999.

Pesty 2007: Mizser Lajos. Tőketerebes és környéke Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 46. (2007) 629–648.

Petrikovich 1903: Petrikovich, Ján: Starožitnícke nálezy na bystrickom Hrádku v Turci. Časopis Museálnej Slovenskej Spoločnosti 6. (1903) 81–83, 97–103.

Petrovay 1893: Petrovay György: A Dolhay-család eredete, leszármazása és története. 1366–1708. Turul 11. (1893) 71–82, 122–132, 161–177.

Petrovay 2002: Petrovay Resko Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona I. kötet – Nyitrai kerület. Szlovákia. Révkomárom, 2002.

Petrovay 2003: Petrovay Resko Sándor: Felvidéki kastélyok lexikona II. kötet – Nyitrai kerület. Szlovákia. Révkomárom, 2003.

Petrovics 2005: Petrovics István szerk.: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére. Budapest, 2005.

Petrovský-Šichman 1964a: Petrovský-Šichman, Anton: Predhistorické a včastnostredoveké osídlenie Slovenského Pravna. In: Slovenské Pravno a okolie. Banská Bystrica, 1964. 33–60.

Petrovský-Šichman 1964b: Petrovský-Šichman, Anton: Slovanské osídlenie severného Slovenska. Vlastivedný zborník Považia 6. (1964) 50–106.

Péch 1967: Péch Antal: A selmeczi bányavállalatok története. II. S. a. r. Kosáry Domokos. Budapest, 1967.

Péter 1906: Péter Mihály: Hol feküdt az abarai meg a ráskai vár? Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez 12/3–4. (1906) 127.

Pichlerová 1977: Pichlerová, Magda: Mohyla v Janíkoch, okr. Dunajská Streda. Zborník Slovenského národného múzea 71. – História 17. (1977) 15–34.

Pieta 1970: Pieta, Karol: Archeologický výskum Liptova v rokoch 1965–1968. Liptov 1. (1970) 101–120.

Pieta 1982: Pieta, Karol: Die Púchov-Kultur. Nitra, 1982.

Pieta 1996: Pieta, Karol: Liptovská Mara. Ein frühgeschichtliches Zentrum der Nordslowakei. Bratislava, 1996.

Pieta 1999: Pieta, Karol: Prieskum regiónu Turca v oblasti Velkej Fatry. AVANS v roku 1997. Nitra, 1999. 130–132.

Pieta 2000: Pieta, Karol: Laténezeitlicher Burgwall und Opferplatz (?) in Trenčianske Teplice. In: Bouzek, Jan–Friesinger, Herwig–Pieta, Karol–Komoróczy, Balázs: Gentes, Reges und Rom. Auseinandersetzung – Anerkennung – Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag.  Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 16. Brno, 2000. 129–153.

Pieta 2002: Pieta, Karol: Stredoveké opevnenie pri Rakši. AVANS v roku 2001/1. Nitra, 2002. 159–160.

Pieta–Giertlová 1999: Pieta, Karol–Giertlová, Marta: Zaniknutá dedina Belansko a stredoveké hrádky pri Východnej. Avans v roku 1997. Nitra, 1999. 134–136.

Pieta–Mosný 2002: Pieta, Karol–Mosný, Peter: Výskum v Hornej Lehote. AVANS v roku 2001, Nitra 2002. 161–162.

Pirhalla 1899: Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története, kezdetétől a püspökség felállításáig. Szepesmegyei Történelmi Társulat millenniumi kiadványai IV. Lőcse, 1899.

Pirhalla 1909: Pirhalla Márton: Lublóvár történetéből. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 12. (1909) 36–47.

Pisoň 1957: Pisoň, Štefan: Bojnice. Pamiatky a múzeá 4/2. (1957) 76–83.

Pisoň 1977: Pisoň, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin, 1977.

Pírek 2017: Pírek, Michal: Lokalita Gajary – Posádka vo svetle historických prameňov. Zborník Slovenského Národného Múzea CXI – Archeológia 27. (2017) 163–178.

P. Kazán 2010: P. Kazán Beáta: A magyar honfoglalás a 19. és 20. századi (cseh)szlovák történetírásban. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyula (1939–2004) szerk.: Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss Gergely. Pécs, 2010. 173–187.

Plaček–Bóna 2007: Plaček, Miroslav–Bóna, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava, 2007.

Podhorányi 2014: Podhorányi Zsolt: Mesélő felvidéki kastélyok. Göd, 2014.

Podhraczky 1829: Podhraczky József: Udvard Primatiális Helységnek eredetétől fogva közelebb időkig leírt történetei. Tudományos Gyűjtemény 13/4. (1829) 3–49.

Pogány 2008: Pogány Péter: Alsó- és Felsőelefánt műemlékei. Várak, Kastélyok, Templomok 6/3. (2008) 44–46.

Pogrányi-Nagy 1928: Pogrányi-Nagy Félix: Torna vára. Hadtörténelmi Közlemények 29. (1928) 391–418.

Pogrányi-Nagy 1929a: Pogrányi-Nagy Félix: Emlékezzünk meg régi várainkról… História 2/3. (1929) 51–66.

Pogrányi-Nagy 1929b: Pogrányi-Nagy Félix: A ránki Hradiszkó. Hadtörténelmi Közlemények 30. (1929) 169–172.

Pokoly 1894: Pokoly József: Lomniczai János szepesi prépostról. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 37/11. (1894) 166–167.

Pokorný 1883: Pokorný, Rudolf: Z potulek po Slovensku I. V Praze, 1883.

Poláková 2014: Poláková, Zuzana: Spôsoby ohradenia kostolov a ich areálov v Gemeri-Malohonte (na základe poznatkov z archeologických výskumov). Gemer-Malohont, Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 10. (2014) 72–91.

Polgár 2015: Polgár Balázs: Régészeti kutatás a komáromi Csillag erődnél (2014). Castrum 2015/1–2. 109–119.

Polla 1958: Polla, Belo: K problematike vzniku Starého Mesta a Banskej Štiavnice. Slovenská Archeológia. 1958. 453–477.

Polla 1962a: Polla, Belo: Pamiatky hmotnej kultúry 15. storočia z Posádky pri Gajaroch. Sborník Slovenského Národného Múzea 56. Historia 2. (1962) 107–140.

Polla 1962b: Polla, Belo: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava, 1962.

Polla 1962c: Polla, Belo: Zisťovací historicko-archeologický výskum na bratríckom Tábore na Zelenej hure v Hrabušiciach. Slovenská Archeologia 10/1. (1962) 253–279.

Polla 1962d: Polla, Belo: Historickoarcheologický výskum na bratríckej posádke v Chmeľove. Nové obzory 4. (1962) 52–76.

Polla 1963: Polla, Belo: Za tajomstvom Haligovských skál (Historicko-archeologický výskum Axamitky). Podtatranské noviny c. 32. (1963. 08. 17.)

Polla 1964: Polla, Belo: Stredoveký hrádok v Obišovciach. Slovenská Archeológia 12. (1964) 467–484.

Polla 1971: Polla, Belo: Kežmarok. (výsledky historickoarcheologického výskumu). Bratislava, 1971.

Polla 1980: Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice, 1980. 

Polla 1986: Polla, Belo: Košice-Krásna: k stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice, Východoslovenské vydavatel̕stvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave, 1986.

Polla 1996: Polla, Belo: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin, 1996.

Polla–Slivka 1980: Polla, Belo–Slivka, Michal: Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. Archaeologia historica 5. (1980) 69–100.

Polla–Slivka–Vallašek 1981: Polla, Belo–Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: K problematike vyskumu hradkov a hradov na Slovensku. Archaeologia historica 6. (1981) 361–404.

Pospechová–Vavák–Wittgrúber 2006: Pospechová, Petra–Vavák, Július–Wittgrúber, Peter: Renesančné opevnenie Pezinka. Pamiatky a múzeá 2006/1. 14–17.

Potemkin 1863: Potemkin Ödön: Sáros vármegye leírása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Pest, 1863.

Pozdišovský 1971: Pozdišovský, Štefan: K lokalizácii mestských brán v Trenčíne. Vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 1971. 129–133.

Pozdišovský 1978: Pozdišovský, Štefan: A trencséni vár. Bratislava, 1978.

Pók 1994: Pók Judit: Bereg vármegye katonai leírása 1782–1785. A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Levéltár Kiadványai. Közlemények 8. Nyíregyháza, 1994.

Praznovszky 1985: Praznovszky Mihály: Nemesi magatartásformák a török kiűzésének idején. In: Magyar és török végvárak (1663–1684) szerk.: Bodó Sándor–Szabó Jolán. Studia Agriensia 5. Eger, 1985. 69–85.

Prohnenko–Mojzsesz–Zsilenko 2012: Prohnenko, Igor–Mojzsesz, Volodimir–Zsilenko, Maria: A királyházai vár csempekályhája. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 54. (2012) 241–285.

Prohnenko–Mojzsesz–Zsilenko 2013: Prohnenko, Igor–Mojzsesz, Volodimir–Zsilenko, Maria: Kárpátalja középkori és kora újkori várainak kutatása. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 55. (2013) 203–250.

Prohnenko–Zsilenko 2015: Prohnenko, Igor–Zsilenko, Mária: A királyházai Nyaláb-vár. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2015. 68–71.

Prohnenko–Zsilenko 2016: Prohnenko, Igor–Zsilenko, Mária: Baranka vára. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2016. 77–79.

Prohnenko–Zsilenko 2017: Prohnenko Igor–Zsilenko, Mária: A szerednyei vár kutatása. Várak, Kastélyok, Templomok Évkönyv 2017. 56–59.

Prokopp 2000: Prokopp Mária: A csetneki evangélikus templom középkori falképei. Credo. Evangélikus Műhely 6/1–2. (2000) 58–60.

Puškárová 1987: Puškárová, Blanka: Výskum kostola Panny Márie v Liptovskej Mare. Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 12. (1987) 91–138.

Puškárová–Puskar 1977: Puškárová, Blanka–Puskar, Imrich: Spišská Sobota: pamiatková rezervácia. Bratislava, 1977.

Püspöki Nagy 1968: Püspöki Nagy Péter: Püspöki mezőváros története. Bratislava, 1968.

Püspöki Nagy 1982: Püspöki Nagy Péter: Nagymorávia fekvéséről. New York, 1982.

Püspöki Nagy 2016: Püspöki Nagy Péter: A pozsonypüspöki Szentháromság-szobor. In: Podunajské Biskupice – Pozsonypüspöki – Bischofsdorf 795. výročie. Bulletin pri príležitosti 795. výročia prvej písomnej zmienky o Podunajských Biskupiciach szerk.: Eleonóra Csanaky. Bratislava, 2016. 30–37.

Rabár 1988: Rabár Ferenc: Lipótvár ostroma 1848–1849-ben. Hadtörténelmi Közlemények 35/2. (1988) 362–383.

Rabár 2012: Rabár Ferenc: A munkácsi vár 1848 őszén. Várak, Kastélyok, Templomok 8/6. (2012) 20–23.

Rabb 2005: Rabb Péter: Városi védművek a középkori Magyarországon. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2005.

Radocsay 1955: Radocsay Dénes: A középkori magyarország táblaképei. Budapest, 1955.

Radvánszy 1905: Radvánszy László: A Radvánszky család története 1738-ig. Rimaszombat, 1905.

Radványi 1935: Radványi Henrik: Palocsa vára. Nemzeti kultúra 3/5. (1935) 239–242.

Rados 1939: Rados Jenő: Magyar kastélyok. Budapest, 1939.

Ragač 2005: Ragač, Radoslav: Discovery of a double gothic cross in Zolná. Pamiatky a múzeá. Special issue in English. 2005. 28–29.

Rakovszky 1889: Rakovszky Ferenc: Nyitra megyei ásatásaim eredményei. Archaeologiai Értesítő 9. (1889) 385–390.

Rakovský 1969: Rakovský, Štefan: Živánska veža pri Jedľových Kostoľanoch. Ochranca prírody a pamiatok 9. (1969) 65.

Ragač 2006: Ragač, Radoslav: Stredoveký hrádok v Dúbravici. Acta Historica Neosoliensia 9. (2006) 25–30.

Ragač 2007: Ragač, Radoslav: Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch. Archaeologia historica 32. (2007) 133–137.

Rappoport 1965: Rappoport, Pavel Aleksandrovich: Kárpátaljai középkori várak. Archaeologiai Értesítő 92/1. (1965) 61–65.

Ratkoš 1965: Ratkoš, Peter szerk.: O počiatkoch slovenských dejín. Sborník materiálov. Bratislava, 1965.

Rábai 2010: Rábai Krisztina: Egy kiadatlan Zsigmond-kori oklevél margójára. In: “Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére szerk.: Almási Tibor–Révész Éva–Szabados György. Szeged, 2010. 351–359.

Rábik 2003: Rábik, Vladimír: Marcelov hrad na Spiši a okolnosti jeho drzby v stredoveku. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. / Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. red.:  Gładkiewicz, Ryszard–Homza, Martin. Levoča–Wrocław, Kláštorisko, 2003. 307–323.

Rábik 2006: Rábik, Vladimír: Civitas munita. Výsady stredovekých miest o hradbách. Pamiatky a múzeá 2006/1. 2–8.

Ráday 1955: Ráday Pál iratai I. kötet. 1703–1706. (Sajtó alá rendezte: Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és Pap László.) Budapest, 1955.

Rákóczi Tükör 1973: Rákóczi Tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. A kötet[ek] anyagát felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót és a naplórészleteket bevezető kistanulmányokat írta Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes. A jegyzeteket írta és a mutatókat összeállította Bánkúti Imre. Magyar Századok sorozat. Budapest, 1973. I–II.

Rejholcová 1971: Rejholcová, Mária: Slovanské osídlenie Stredoslovenského kraja. Slovenská Archeologia 19. (1971) 95–131.

Relković 1913: Relković Néda: A felsőmagyarországi hét alsó bányaváros legrégibb közgyűlési jegyzőkönyvei (1561–1623). Századok 47/7. (1913) 518–534, 591–607.

Relković 1916: Relković Néda: Bakabánya védelmi szabályzata 1642-ből. Hadtörténelmi Közlemények 17. (1916) 427–429.

Remiášová 1977: Remiášová, Marta: Hradisko Vyšehrad. Archaelogia historica 2. (1977) 267–269.

Remiášová 1980: Remiášová, Marta: Pokračovanie výskumu hradiska Vyšehrad. AVANS v roku 1978. Nitra, 1980. 231–233.

Remiášová 1983: Remiášová, Marta: Výskumy na hornom Ponitrí. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 218–220.

Remiášová 1986: Remiášová, Marta: Z činnosti archeologického oddelenia múzea v Bojniciach. Horná Nitra 12. (1986) 57–109.

Remiášová 1996: Remiašová, Marta: Zisťovací výskum v Diviakoch nad Nitricou-Ješkovej vsi. AVANS v roku 1994. Nitra, 1996. 147–148.

Repka–Sater 2017: Repka, Dominik–Sater, Peter: Az apponyi vár (Oponický hrad) 2015. és 2016. évi régészeti kutatása és helyreállítása. Castrum 20/1–2. (2017) 99–114.

Repka–Sater 2018: Repka, Dominik–Sater, Peter:Burg Apponitz (Oponice) in der Südwestlichen Slowakei. Burgen und Schlösser 59/2. (2018) 103–108.

Repková 2012: Stanislava Repková: Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia. Archaeologia historica 37. (2012) 105–112.

Reško–Dobossy 2000: Reško, Alexander–Dobossy, Pavol: Felsőszeli: nevezetességek. Komárno, 2000.

Richter 1903: Richter Ede: Selmecbánya történetéből. A Kuruc idők. 1703–1711. Selmecbánya, 1903.

Ring 2011: Ring Éva: Magyar–lengyel galíciai felkelési tervek és a kollektív emlékezet. Aetas 26/4. (2011) 15–34.

Roth 1992: Roth, Peter: Výskum hradiska vo Veľkom Lipníku. AVANS v roku 1991. Nitra, 1992. 104–105.

Roth 1993: Roth, Peter: Doterajšie výsledky archeologického výskumu v okrese Stará Ľubovňa. Historica Carpatica 23–24. (1993) 87–109.

Roth 1999: Roth, Peter: Výsledky výskumu pravdepodobného hrádku vo Veľkom Lipníku. Študijné Zvesti AÚ SAV 33. (1999) 257–262.

Rómer 1865: Rómer Flóris: Pozsony és környéke. Pozsony régészeti műemlékei. Pozsony, 1865. 245–310.

Rómer 1868: Rómer Flóris: A barlanglakókról, nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról. Archaeologiai Közlemények 7/2. (1868) 110–145.

Rómer 1876: Rómer Flóris: Román- és átmenetkorú építmények hazánk területén. Szemelvények jegyzőkönyveimből. Archaeologiai Közlemények 10/2. (1876) 1–83.

Rómer 1878: Rómer, Florian: Résultats Généraux du Mouvement Archéologique en Hongrie. Budapest, 1878.

Rónai Horváth 1894: Rónai Horváth Jenő: A Felső–Magyarországi hadjárat 1664-ben. Hadtörténelmi Közlemények 7. (1894) 285–321.

Rózsa 1995: Rózsa György: Városok, várak, kastélyok, régi magyarországi látképek. Budapest, 1995.

Rudnay 1908: Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak. Családtörténelmi tanulmány. Budapest, 1908.

Rupp 1870–1876: Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. I–III. Pest, 1870–1876.

Ruttkay 1965: Ruttkay, Alexander: Nové nálezy z horného Ponitria. Študijné zvesti AÚ SAV 15. (1965) 189–214.

Ruttkay 1975: Ruttkay, Alexander : Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Slovenská archeológia 23. (1975) 119–216.

Ruttkay 1976: Alexander Ruttkay: Výsledky výskumu v Ducovom na Kostolci v rokoch 1968–1972 a 1975. AVANS v roku 1975. Nitra, 1976. 190–196.

Ruttkay 1981a: Ruttkay, Alexander: Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici. AVANS v roku 1980. Nitra, 1981. 256–260.

Ruttkay 1981b: Ruttkay, Alexander: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčany. Archaeologia historica 6. (1981) 407–427.

Ruttkay 1986: Ruttkay, Alexander: Stredoveký hrad na vrchu Ivankovo pri Rudne nad Hronom. AVANS v roku 1985. Nitra, 1986. 208–210.

Ruttkay 1987: Ruttkay, Alexander: Výskum v Rudne nad Hronom. AVANS v roku 1986. Nitra, 1987. 94–95.

Ruttkay 1989: Ruttkay, Alexander: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (problematika a novšie výskumy). Zborník Slovenského národného múzea 83. História 29. (1989) 57–107.

Ruttkay 1989–1990: Ruttkay, Alexander: Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanoch nad Váhom, miestna časť Ducové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E 34–35, Řada archeologicko-klasická. Brno, 1989–1990. 89–101.

Ruttkay 1990: Ruttkay, Alexander: Stopy stredovekého feudálneho sídla v dechticiach. AVANS v roku 1988. Nitra, 1990. 145–146.

Ruttkay 1993: Ruttkay, Alexander: Die Ritter- und Spitalsorden in der Slowakei (Archäologie und Geschichte). In: Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1–7 septembre. 1991. Bratislava, 1993. 118–129.

Ruttkay 1996: Ruttkay, Alexander: Szlovákiai várak és kastélyok. In: Várak és kastélyok. A 25. Egri Nyári Egyetem előadásai 1995. július 3–11. Eger, 1996.

Ruttkay 1996b: Ruttkay, Alexander: Sýdlo pánov zo Šimonovian v stredoveku. Archaeologia historica 21. (1996) 329–348.

Ruttkay 1998: Ruttkay, Alexander T.: Zur frühmittelalterlichen Hof-, Curtis- und Curia regalis-Frage in der Slowakei. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Joachim von Henning – Alexander T. Ruttkay (Hrsg.). 1998. 405–418.

Ruttkay 1999: Ruttkay, Alexander: Feudálne sídla na Slovensku. Pamiatky a múzeá 2/1999. 19–23.

Ruttkay 2003: Ruttkay, Alexander: Stredoveké panské sídlo v Partizánskom-Šimonovanoch. Slovenská Archeológia 51. (2003) 119–158.

Ruttkay 2005: Ruttkay, Alexander: A szlovákiai templom körüli temetők régészeti kutatásáról. In: „…a halál árnyékának völgyében járok” A középkori templom körüli temetők kutatása szerk.: Ritoók Ágnes–Simonyi Erika. Opuscula Hungarica VI. Budapest, 2005. 31–57.

Ruttkay 2006: Ruttkay, Alexander T.: Befestigte Anlagen aus dem 11.–17. Jh. in den ebenen Teilen der Slowakei. In: Die Burg und ihr Bauplatz. Castrum Bene 9. Praha, 2006. 377–408.

Ruttkay 2007: Ruttkay, Alexander T.: Mittelalterliche Klein- und Mitteladelssitze in der Slowakei. In: Motte-Turmhügelburg-Hausberg. Zum europäischen Forschungsstand eines mittelalterlichen Burgentypus. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 23. (2007) 277–288.

Ruttkay 2010: Ruttkay, Alexander T.: Najstaršie dejiny Nitrianskej Blatnice a blízkeho okolia podľa svedectva hmotných prameňov. In: Nitrianska Blatnica: monografia obce 1185–2010. Nitrianska Blatnica, 2010. 12–27.

Ruttkay–Rejholec 1981: Ruttkay, Alexander–Rejholec, Emil: Výsledky prieskumu v údolí Bebravy a v Ponitrí. AVANS v roku 1981. Nitra, 1982. 258–259.

Ruttkay–Staník 1983: Ruttkay, Alexander–Staník, Ivan: Zisťovací výskum v Horných Lefantovciach. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 224–226.

Ruttkay 1991: Ruttkay, Matej: Výskum hradu v Topoľčiankach. Archaeologia historica 16. (1991) 255–267.

Ruttkay 1992a: Ruttkay, Matej: Stredoveký hrádok v Nitrianskych Hrnčiarovciach. AVANS v roku 1990. Nitra, 1992. 93–94.

Ruttkay 1992b: Ruttkay, Matej: Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. Archaeologia historica 17. (1992) 253–262.

Ruttkay 1994: Ruttkay, Matej: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Kleinadelssitze in der Slowakei. In: Symposion. Die Burgenforschung und ihre Probleme. Fundberichte aus Österreich. Materialheft A 2. Wien, 1994. 123–133.

Ruttkay 2004: Ruttkay, Matej: Záchranný výskum v Čereňanoch. AVANS v roku 2003. Nitra, 2004. 156–157.

Ruttkay 2008: Ruttkay, Matej: Kachlice z hradu v Topoľčiankach. Študijné Zvesti AÚ SAV 43. (2008) 123–234.

Ruttkay–Cheben–Ruttkayová 1994: Ruttkay, Matej–Cheben, Ivan–Ruttkayová, Jaroslava: Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči–Veľkej Vsi. Archaelogia historica XIX. (1994) 229–241.

Ruttkayová–Ruttkay 2015: Ruttkayová, Jaroslava–Ruttkay, Matej: Horné Požitavie, svedectvo archeológie. Nitra, 2015.

Ruzsa-Nagy 2001: Ruzsa-Nagy Zoltán: A temetvényi uradalom története a XVII. században. FONS 8/1. (2001) 3–66.

Samuel 2017: Samuel, Marián: Záchranný výskum pri Kostole Preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch. AVANS v roku 2012. Nitra, 2017. 144–147, 214–216.

Sarusi Kiss 2008: Sarusi Kiss Béla: A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. Budapest, 2008.

Sándorfi 1985: Sándorfi György: Korai váraink típusvizsgálata. In: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai szerk.: Fodor István, Selmeczi László. Budapest, 1985. 159–173.

Sándorfi 1986: Sándorfi György: Három korai magyar motte. Műemlékvédelem 30/1. (1986) 1–7.

Sándorfi 1989: Sándorfi György: Várak a X. században Magyarországon. Műemlékvédelem 33/1. (1989) 19–26.

Sándorfi 1890: Sándorfi Nándor: A szomolányi őstelepről. Archeológiai Értesítő 10. (1890) 66–71.

Sárközy 2006: Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig. Miskolc–Perkupa, 2006.

Sárközy 2010: Sárközy Sebestyén: Az északi határok őre: Tarkő vára. Várak, Kastélyok, Templomok 6/2. (2010) 4–7.

Sárközy–Nováki–Sándorfi 1997: Sárközy Sebestyén–Nováki Gyula–Sándorfi György: A történeti Abaúj-Torna megye várai (az őskortól a kuruc korig) I. Történelmi Közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 1. Új Folyam. (1997) 12–102.

Schikofszky 1895: Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. Hadtörténelmi Közlemények 8. (1895) 43–66.

Schönweitzová 1971: Schönweitzová, Štefánia: Komorský dvor v Banskej Štiavnici. Vlastivedný časopis 20/2. (1971) 92–93.

Schréder 1936: Schréder Gyula: Selmeczbánya és vidékének bányászata (Keletkezésétől az 1895. évig.). In: Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1936. 48–54.

Sebők 2010: Sebők Ferenc: Dunajec (Nedec) vára a XIV. században. In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére szerk.: Almási Tibor–Révész Éva–Szabados György. Szeged, 2010. 385–389.

Seemann 1914: Seemann Gábor: Hazánk középkori várkútjai. Budapest, 1914.

Senga 1983: Senga Toru: Morávia bukása és a honfoglaló magyarok. Századok 117. (1983) 307–345.

Seres 2005: Seres István: Thököly Imre emigráns katonaságának tisztikara Törökországban a karlócai béketárgyalások idején (1698–1699). Hadtörténelmi Közlemények 118/3. (2005) 424–500.

Seres 2006: Seres István: A nógrádi „Vitézlő Rend” Thököly Imre Habsburg-ellenes harcaiban. In: Rákóczi állama Európában. Konferencia a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére. Szécsény 2005. szeptember 15–16–17. szerk.: Bagyinszki Istvánné–Balogh Zoltán. Discussiones Neogradienses 9. Salgótarján, 2006. 154–170.

Seres 2015: Seres István: Az ajnácskői vár szerepe a török kiűzése idején, különös tekintettel a Fülek várához fűződő kapcsolatára. In: Végvár és mentalitás a kora újkori Európában szerk.: Berecz Mátyás, Bujdosné Pap Györgyi, Petercsák Tivadar. Studia Agriensia 31. Eger, 2015. 367–389.

Seres 2016a: Seres István: Források Thököly Imre udvartartásának és udvari katonaságának történetéhez, 1685–1686. Hadtörténelmi Közlemények 129/2. (2016) 453–505.

Seres 2016b: Seres István: Ajnácskő vára a Rákóczi-szabadságharc idején. Kézirat a szerző tulajdonában. 2016.

Shvoy 2006: Shvoy Miklós: Nógrád megye leírása. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Judik Dorottya. Salgótarján, 2006.

Simon 1988: Simon Zoltán: A várak szerepének változása a középkori Nógrád megyében. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 14. (1988) 103–131.

Sipos 1911: Sipos Zsigmond: Borzsova monographiája. Beregszász, 1911.

Sípos 2016: Sípos Ferenc: Felvidéki hadi események 1704 tavaszán. Kiadatlan részlet Markó Árpád monográfiájából. Hadtörténelmi Közlemények 129/2. (2016) 506–531.

Sirota 1991: Sirota, Pavel: Mesto Slnečných jazier. Krásy Slovenska LXVIII/4. (1991) 10–13.

Siska 2001: Siska József: Premontrei szerzetesek a bodrogközi Leleszen. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 40. (2001) 287–298.

Skalská 2012: Skalská, Monika: Pavlínsky kláštor v Gombaseku (1371–1566). Studia Historica Tyrnaviensia 14–15. (2012) 160–185.

Sklenka 2006: Sklenka, Vladimír: Radvánské kaštiele. Bystrický Permon 4/2. (2006) 4.

Skutil 1937: Skutil, Josef: K historii hľadania Atilovho hrobu na Slovensku roku 1935. Sborník Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti 31/1–4. (1937) 188–195.

Sládok 2009: Sládok, Matúš: Ojedinelý nález hrotu šípu z Podhradia pri Martine. AVANS v roku 2007. Nitra, 2009. 173–174.

Sliacky 1992: Sliacky, Jozef: Zvolen a okolie. Banská Bystrica, 1992.

Slivka 1977: Slivka, Michal: Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek. Archaeologia historica 3. (1977) 303–323.

Slivka 1979: Slivka, Michal: Opevnené sídla drobnej stredovekej šľachty v oblasti stredného Šariša. Nové obzory 21. (1979) 113–146.

Slivka 1987: Slivka, Michal: Hradisko nad Pernekom. Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá) 36/1. (1987) 36–37.

Slivka 1988: Slivka, Michal: Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji. Archaeologia historica 13. (1988) 423–439.

Slivka–Čaplovič 1983: Slivka, Michal–Čaplovič, Dušan: Včasnostredoveké osídlenie Šariša. Študijné Zvesti AÚ SAV 20. (1983) 273–301.

Slivka–Plaček 1986: Slivka, Michal–Plaček, Miroslav: Zvyšky stredovekého hradu nad obcou Kuchýna. Vlastivedný časopis 35/3. (1986) 131–134.

Slivka–Plaček 1988: Slivka, Michal–Plaček, Miroslav: Stredoveké hrádky v okoly Bánoviec nad Bebravou. Vlastivedný časopis 3. (1988) 141–143.

Slivka–Vallašek 1981: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Stredoveké pamiatky v Šiveticiach a okolí. Vlastivedný časopis 30/4. (1981) 186–187.

Slivka–Vallašek 1982a: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Terénny prieskum stredovekých fortifikačných objektov na východnom Slovensku. AVANS v roku 1981, Nitra, 1982. 263–270.

Slivka–Vallašek 1982b: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Hospodárské zázemie šľachtických sídiel v oblasti Horného Zemplína. Archaeologia historica 7. (1982) 289–310.

Slivka–Vallašek 1983: Slivka, Michal –Vallašek, Adrián: Stredoveké šľachtické sídla v oblasti dolného Zemplína (Príspevok k stredovekému osídleniu). Nové obzory 25. (1983) 145–190.

Slivka–Vallašek 1984: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Stredoveké fortifikáčné objekty v severnej časti Gemera. Archeologické Rozhledy 36. (1984) 653–663.

Slivka–Vallašek 1986: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Medziankach. Nové obzory 28. (1986) 137–162.

Slivka–Vallašek 1991: Slivka, Michal–Vallašek, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice, 1991.

Smoláková–Oriško 1989: Smoláková, Mária–Oriško, Štefan: Románsky kostol sv. Štefana v Žiline. Vlastivedný časopis 38/3. (1989) 126–129.

Snaková 2013: Snaková, Martina: Stavebný vývoj kaštieľa v Markušovciach ako šľachtického sídla Mariášiovcov. In: Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. ed.: Domenová, Marcela. Prešov: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, 2013. 95–103.

Soják 2015: Soják, Marián: Spiš: svedectvo archeológie. Nitra, 2015.

Soják–Hunka 2016: Soják, Marián–Hunka, Ján: Význam nálezov mincí z hradu Kamenica. Numizmatika 26. (2016) 44–53.

Somogyi 2010: Somogyi Mátyás: Letűnt idők hagyatéka. Síposkarcsa, 2010.

Soós 1898: Soós Elemér: A kövesdi vár történetéhez. Adatok Zemplén vármegye történetéhez 4/11. (1898) 347–348.

Soós 1899a: Soós Elemér: A kövesdi vár történetéhez. Adatok Zemplén vármegye történetéhez 5/1. (1899) 15–16.

Soós 1899b: Soós Elemér: Adatok a leleszi prépostság történetéhez. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 5/3. (1899) 77–79, 5/4. (1899) 117–120.

Soós 1910: Soós Elemér: A munkácsi vár. Hadtörténelmi közlemények 11. (1910) 419–445, 513–548.

Soós 1913: Soós Elemér: Hrussó vára. Archaeologiai Értesítő 33. (1913) 165–182.

Soós 1916: Soós Elemér: Ráhó végvár története, hadi- és műleírása. Budapest, 1916.

Soós 1926: Soós Elemér: Sóvár története, hadi és műleírása. Budapest, 1926.

Soós 1889–1928: Soós Elemér: Magyarország várai. (Anyaggyűjtés és fogalmazványrészletek). 1889–1928. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. I–XL kötet. Fol. Hung. 3105.

Soós–Pogrányi-Nagy 1940: Soós Elemér–Pogrányi-Nagy Félix: Magyarország várai. Kiegészítés Soós Elemér munkájához. Abaúj vármegye. 1940. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Fol. Hung. 3512/I.

Soós–Pogrányi-Nagy 1940: Soós Elemér–Pogrányi-Nagy Félix: Magyarország várai. Kiegészítés Soós Elemér munkájához. Gömör vármegye. 1940. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Fol. Hung. 3512/II.

Sörös 1899: Sörös Pongrácz: Ghimesi Forgách Simon báró. Századok 33. (1899) 595–617, 698–721.

Sörös 1901: Sörös Pongrácz: Forgách Ferencz a bíboros. II. közlemény. Századok 35/8. (1901) 690–729.

Sőtér 1898: Sőtér Ágost: Oroszvár. A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet Emlékkönyve 1882–1898. Magyar-Óvár, 1898. 240–248.

Spilka 1941: Spilka Lőrinc: I. Károly király jászói vára. A jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői Szent Norbert gimnáziuma magyar tagozatának és Szent Norbert nevelőintézetének évkönyve az 1940–1942. iskolai évről. Gödöllő, 1941. 175–180.

Staník 1985: Staník, Ivan: K počiatkom výstavby mestského opevnenia v Trnave. Pamiatky Priroda 15/1. (1985) 9–13.

Staník 2009: Staník, Ivan: Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12. (2009) 23–46.

Staňa 1985: Staňa, Čenĕk: Mährische burgwälle im 9. Jahrhundert. In: Friesinger, Herwig–Daim, Falko: Die Bayern und ihre Nachbarn II. Wien, 1985. 157–200.

Staššíková–Štukovská 1985: Staššíková–Štukovská, Danica: Prieskum v Bošáci – Haluziciach. AVANS v roku 1984. Nitra, 1985. 220–222.

Sthymmel 1873: Sthymmel Samu: A gömöri várak. Rozsnyói Híradó. 1873. okt. 5., 12., 19., 26. sz.

Stibrányi 1982: Stibrányi Gusztáv: A Tornai vár. Hét 27/5. (1982. 01. 30.) 12–13.

Stibrányi 1988: Stibrányi Gusztáv: Szepsi története. In: Kilátó. A CSEMADOK Kassai Városi Bizottságának Közlönye. Különszám. 1988. május. 1–12.

Struhár 2000: Struhár, Víťazoslav: Výskum v Ludrovej. AVANS v roku 1998. Nitra, 2000. 172–174.

Struhár 2003: Struhár, Víťazoslav: Záchranný výskum v kaštieli sv. Žofie v Ružomberku. AVANS v roku 2002. Nitra, 2003. 147–148.

Studeníková 1980: Studeníková, Etela: Praveké lokality v Bratislave-Záhorskej Bystrici. AVANS v roku 1979. Nitra, 1980. 196–197.

Suchý–Krušinský–Babjaková–Ďurian 2008: Suchý, Ľubor–Krušinský, Peter–Babjaková, Zuzana–Ďurian, Karol: Historické sakrálnych stavieb Turca. Súčasťou publikácie je DVD. Žilina, 2008.

SÚPIS: Súpis pamiatok na Slovensku I–III. szerk.: Güntherová, Alžbeta–Kosová, Mária. Bratislava, 1967–1969.

Sváby 1887: Sváby Frigyes: Palocsa vára. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 3. (1887) 41–48.

Sváby 1895: Sváby Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története. Lőcse, 1895.

Šalkovský 1994: Šalkovský, Peter: Hradisko v Detve. Nitra, 1994.

Šalkovský 1998: Šalkovský, Peter: Frühmittelalterlichen Höhenburgwall bei Detva. In Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Joachim von Henning–Alexander T. Ruttkay (Hrsg.). Bonn, 1998. 419–426.

Šalkovský 2009: Šalkovský, Peter: Detva: Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska. Nitra, 2009.

Šalkovský 2012: Šalkovský, Peter: K problematike opevnených sídiel vo včasnom stredoveku na Slovensku. Acta historica Neosoliensia 15/1–2. (2012) 47–60.

Šášky 1977: Šášky, Ladislav: Stavebný vývoj hradu v Pezinku. Vlastivedný časopís 26/1. (1977) 32–39.

Šedo 1976: Šedo, Ondrej: Nové nálezy zo stredovekého opevnenia Hrádek a zo sídliska Za Hrádek v Turí. AVANS v roku 1975. Nitra, 1976. 200–201.

Šedo 1977a: Šedo, Ondrej: Stredoveké nálezy z hradu Súľov a z jaskyne Šarkania diera v Súlove-Hradnej. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 268.

Šedo 1977b: Šedo, Ondrej: Stredoveký hrádok v Jasenovom. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 270.

Šedo 1977c: Šedo, Ondrej: Ďalšie nálezy z hradu Hričov v Hričovskom Podhradí. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 262–263.

Šedo 1977d: Šedo, Ondrej: Opevnenie s bastiónmi v Svrčinovci. AVANS v roku 1976. Nitra, 1977. 264–265.

Ševčík 1975: Ševčík, Jiří: Pamiatková obnova kaštieľa v Diviackej Novej Vsi. Pamiatky Priroda 1975. 1. sz. 25–27.

Ševčíková 1974: Ševčíková, Zuzana: Mestské opevnenie Bratislavy. Bratislava, 1974.

Ševčíková 2008: Ševčíková, Zuzana: Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok. Archaeologia historica 33. (2008) 199–207.

Ševčíková–Janura 2007: Ševčíková, Zuzana–Janura, Tomáš: Stredoveký hrádok v Horovciach. In: Pamiatky a múzeá 2007/2. 20–24.

Ševčíková–Janura 2009: Ševčíková, Zuzana–Janura, Tomáš: Nížinný hrádok v Rohovciach. Pamiatky a múzeá 58/2. (2009) 6–13.

Šimčik 2007: Šimčik, Peter: Fragmenty krúžkovej zbroje z lokalít Smolenice – Molpír a Dolné Orešany – poloha Železník. Zborník Slovenského Národného Múzea CI. archeológia 17. (2007) 175–188.

Šimkovic 2009a: Šimkovic, Michal: Pevnosť Bzovík. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 728–729.

Šimkovic 2009b: Šimkovic, Michal: Šenkvice, opevnenie rím. kat. farského kostola sv. Anny. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 759.

Šimkovic–Agócs 2009: Šimkovic, Michal–Agócs Attila: Hrad Fiľakovo. Fiľakovo, 2009.

Šimkovic–Chovanová 2009: Šimkovic, Michal–Chovanová, Iveta: Banská Štiavnica, mestké opevnenie. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 756.

Šimkovic–Janura 2012: Šimkovic, Michal–Janura, Tomáš: Hrad Blatnica. Bratislava, 2012.

Šimkovic–Beljak–Maliniak 2012: Šimkovic, Michal–Beljak, Ján–Maliniak, Pavol: The deserted castle of Zvolen. Banská Bystrica, 2012.

Šíp–Trebišovský 1996: Šíp, Vladimír–Trebišovský, Julius: Malacky: kapitoly z dejín mesta II. Malacky, 1996.

Šišmiš 1976: Šišmiš, Milan: Bošácka dolina. Vlastivedný časopis 25/1. (1976) 2–9.

Šišmiš 1985: Šišmiš, Milan: Melčice – Lieskové a ich okolie. Vlastivedný časopis 34/3. (1985) 133–139.

Śliwa 2005: Śliwa, Maciej: Konfederacki obóz w Izbach. Próba rekonstrukcji. Almanach Muszyny 2005. 77–85.

Śliwa 2007: Śliwa, Maciej: Zaginiony obóz konfederatów barkisch. Almanach Muszyny 2007. 95–102.

Špirko 1937: Špirko, Jozef: Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431–1462). Levoča, 1937.

Štefánik 2010: Štefánik, Martin: Nová Baňa. In: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. zost.: Štefánik, Martin–Lukačka, Ján. Bratislava, 2010.

Štefánik 2017: Štefánik, Martin:Mestské hrady v Banskej Štiavnici a Kremnici do konca stredoveku. In: Dvořáková, Daniela a kol.: Stredoveké hrady na Slovensku: život, kultúra, spoločnosť. Bratislava, 2017. 189–204.

Štefanovičová 1975: Štefanovičová, Tatiana: Bratislavský hrad v 9.–12. storočí. Bratislava, 1975.

Štefanovičova 1987: Štefanovičova, Tatiana: A szlovákiai égetett sáncok kérdéséhez. Soproni Szemle 45. (1987) 340–347.

Števík–Timková 2004: Števík, Miroslav–Timková, Michaela: Červený (Lechnický) kláštor. Stará Lubovňa, 2004.

Štěpánek 2008: Štěpánek, Jan P.: Šance na Komorovském grůni a Džolku. Archeologie Moravy a Slezska 8. (2008) 251–264.

Štěpánek–Tichánek 2005: Štěpánek, Jan P.–Tichánek, Jiří: Malé šance u Javořinky (Kleine Schantze). Archeologie Moravy a Slezska 5. (2005) 49–57.

Šujanská 2013: Šujanská, Anna: A Balassák lakóhelyei Vágbesztercén és környékén (A Balassák lakóhelyei a Beszterce vári uradalomban). Zborník z medzinárodnej konferencie Modrý Kameň, Jún 2012. Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost.: Ferencová, Helena– Antolová, Erika. Modrý Kameň, 2013. 300–319.

Švanda 2007: Švanda, Petr: Hrad Biely Kameň. Pamiatky a múzeá 2007/1. 6–11.

Szabó 2014: Szabó András Péter: Melchior Genersich rövid lőcsei krónikája (1108–1552). Lymbus 10. (2014) 199–228.

Szabó 2014b: Szabó András Péter: A gyűlölt fejedelem – Bethlen Gábor és Lőcse város viszonya. In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai szerk.: Dáné Veronika–Horn Ildikó–Lupescu Makó Mária–Oborni Teréz–Rüsz-Fogarasi Enikő–Sipos Gábor. Kolozsvár, 2014. 556–570.

Szabó 2015: Szabó András Péter: A Bocskai-felkelés képe a szepességi krónikákban. In: A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. november 27. szerk.: Szijártó M. István.  Budapest, 2015. 45–74.

Szabó 1994: Szabó István: Ugocsa megye. Budapest–Beregszász, 1994.

Szabó 1973: Szabó János Győző: Adatok Dobó István élettörténetéhez. A családi keretek és hagyományok kialakulása a XIII–XV. században. Az Egri Múzeum Évkönyve 10. (1973) 19–64.

Szabó 1879: Szabó Károly: A Majthényi család tagjainak egyessége Keselőkő vára föntartása s a beállítandó várnagy évi fizetése iránt. Kelt 1536. junius 2-dikán. Történelmi Tár. 1879. 809–811.

Szabó 2009: Szabó Pál Csaba: A nagy pereskedés. Gróf Sztáray Antal öröksége a Sztáray-Zichy-Apponyi perben 1893–1899. Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica 129. Tom. (2009) 151–168.

Szabó 2008: Szabó Tibor: Megtalálták – elpusztították. Megemlékezés Zsolna középkori váráról. Várak, Kastélyok, Templomok 4/5. (2008) 46–47.

Szabó 2012: Szabó Tibor: A zólyomi Anjou vár. Várak, Kastélyok, Templomok 8/6. (2012) 28.

Szalay 1848: Szalay László: Murány története. Ábrázolt folyóirat 1/7. (1848) 49–50.

Szarka 1986: Szarka László: Szlovák történészek Nagymorávia kiterjedéséről. História 8/1. (1986) 17–18.

Szádeczky 1909: Szádeczky Lajos: Likava vár romjai. Századok 43/10. (1909) 936–939.

Szádeczky 1915: Szádeczky Kardoss Lajos: Bethlen Gábor és Trencsén vármegye: 1619–1629. Századok 49. (1915) 353–370, 479–514.

Szántai 1996: Szántai Lajos: Atlas Hungaricus, Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850. I–II. Budapest, 1996.

Szászi 2002: Szászi Zoltán: Csipkerózsika-álmát alussza a roskadozó osgyáni várkastély. Új Szó. Szlovákiai magyar napilap 55/55. (2002) 13.

Szeghalmi 1940: Szeghalmi Gyula: Felvidék. Budapest, 1940.

Szeghy 1987: Szeghy, Imrich: Opevnenie historického Vranova. Vlastivedný časopis 36/1. (1987) 35–36.

Szegő 1911: Szegő Pál: Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, (1541–1593). Budapest, 1911.

Szelepcsényi 2013: Szelepcsényi Sándor: Templomunk a pozsonypüspöki Szent Miklós anyaegyház. Rákoskert, 2013.

Szende 2010: Szende Katalin: A Kárpát-medence középkori városainak régészeti kutatása az elmúlt két évtizedben. In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon I. szerk.: Benkő Elek–Kovács Gyöngyi. Budapest, 2010. 141–172.

Szerémi–Ernyey 1913: Szerémi Odescalchi Arthur–Ernyey József: A Majthényiak és a Felvidék. Budapest, 1913.

Székely 2010: Székely Gusztáv: Ugocsa vármegye kialakulása az új kutatások tükrében. Acta Academiae Beregsasiensis 9/3. (2010) 131–141.

Székely 2013: Székely Gusztáv: Baranka vára a történelemben. Acta Academiae Beregsasiensis 12/2. (2013) 36–41.

Szilágyi 2009: Szilágyi András: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai. Budapest, 2009.

Szirmay 2010: Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesenyői Szirmay család története. Régi magyar családok 9. Javított – bővített kiadás. Debrecen, 2010.

Szitnyai 1893: Szitnyai József: A bányavidék veszedelme 1575-ben. Századok 27. (1893) 133–145.

Szkladányi 1990: Szkladányi Endre: Vajon honfoglalás kori őrhely? A Hét 35/41. (1990) 16–17.

Szluha 2003: Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai I. Budapest, 2003.

Szluha 2012: Szluha Márton: Egy olasz szent magyar ősei. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2012/1–2. 15–24.

Szoleczky 2002: Szoleczky Emese: A huszti vár ábrázolás-történetéhez. Különlenyomat a Folia Historica XXIII. 2002. II. kötetéből. Budapest, 2002. 5–53.

Szoleczky 2005: Szoleczky Emese: Huszt várának helye és szerepe Magyarország védelmi rendszerében. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére szerk.: Hausner Gábor. Budapest, 2005. 699–729.

Szoleczky 2008: Szoleczky Emese: Az igazi huszti kaland. In: Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére szerk.: Krász Lilla–Oborni Teréz. Budapest, 2008. 281–289.

Szörényi 2010: Szörényi Gábor András: Késő középkori előretolt védművek a Sajó völgyében. A Herman Ottó Múzeum évkönyve 49. (2010) 103–127.

Szőke 2018: Szőke Balázs: Csicsó egykori kastélya az építőmesteri rajzok szerint. Várak, Kastélyok, Templomok 14/4. (2018) 4–7.

Szőke 2014: Szőke Béla Miklós: A Karoling-kor a Kárpát-medencében. Budapest, 2014.

Szőnyi 1933: Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Budapest, 1933.

Tahy 1832: Tahy Gáspár: Tarkő (Tarkew) vára. Hasznos mulatságok 15/33. (1832) 258–259.

Tajkov 2007: Tajkov, Peter: Archeologický výskum reformovaného kostola v Brzotíne. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia 6. (2007) 103–114.

Takács 2001: Takács Imre szerk.: Paradisum plantavit. Bencés apátságok a középkori Magyarországon. Kiállítási katalógus. Pannonhalma, 2001.

Takáts 1907: Takáts Sándor: Műveltségtörténeti közlemények. A magyar vár. Első közlemény. Századok XLI/ 8. (1907) 726–741.

Takáts 1914: Takáts Sándor: A lázadó. Budapesti Hirlap 34/165. (1914) 1–4.

Takáts 1915: Takáts Sándor: Rajzok a török világból II. Budapest, 1915.

Takáts 2010: Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest, 2010.

Tarbay 2007: Tarbay Gabriella: Főúri életforma: Négy évszázad Vöröskő várában. Szalon 11/2. (2007) 18–28.

Teleki 1960: Ifjabb Teleki Mihály, II. Rákóczi Ferenc főtisztjének naplója. Szemelvények az 1703-tól 1712-ig terjedő korszakból. Bevezetéssel, jegyzetekkel, magyarázatokkal közzéteszi a budapesti II. Rákóczi Ferenc állami általános gimnázium tanárainak és tanulóinak munkaközössége. szerk. Temesi Alfréd. Budapest, 1960.

Telgárti 1869: Telgárti Lipót: A pálosok gombaszegi zárdája. Magyar Sion 7. (1869) 745–750.

Terdik 2007: Terdik Szilveszter: Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 49. (2007) 333–379.

Terdik 2014: Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Nyíregyháza, 2014.

Teschler 1906: Teschler Béla: Liptó-uj-vár története. Liptószentmiklós, 1906.

Thaly 1852: Thaly Zsigmond (Sigismund Thaly): The Fortress of Komárom (Comorn) during the war of independence in Hungary in 1848–1849. London, 1852.

Thaly 1867: Thaly Kálmán: Ungvár Bercsényi korában. Magyarország és a Nagyvilág 3/48. (1867) 568–569.

Thaly 1871: Thaly Kálmán: Koháry-műemlékek a szent-antali kastélyban. Századok 5. (1871) 56–61.

Thaly 1872a: Thaly Kálmán jelentése szab. kir. Lőcse város levéltárának Rákóczi-kori okmányairól, különös tekintettel a város 1709-1710-ediki ostromára. A Magyar Történelmi Társulat 1872-ik évi szepes-vidéki kirándulása. A lőcsei bizottság jelentései III. Századok 6/9. (1872) 579–622.

Thaly 1872b: Thaly Kálmán: Egykorú jelentés a kassai citadella megvételéről, 1682. Századok 6. (1872) 416–419.

Thaly 1873: Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz kora a gr. Csákyak, Szepes vármegye és a b. Palocsay-család levéltáraiban. III. Századok 7. (1873) 172–184.

Thaly 1880: Thaly Kálmán: A dunántúli hadjárat 1707-ben. Századok 14/1. (1880) 22–60.

Thaly 1885–1892: Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. I–III. Budapest, 1885–1892.

Thaly 1887: Thaly Kálmán: A styavniki várkastély. Századok 21. (1887) 727–729.

Thaly 1898: Thaly Kálmán: A b. Orlay s gr. Serényi család. Századok 32. (1898) 200–229.

Thaly 1905: Thaly Kálmán: Ocskay László, II. Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa és a Felső–Magyarországi hadjáratok 1703–1710. I–II. Budapest, 1905.

Tichy 1932: Tichy Kálmán: Phileciumtól Pelsőcig: részletek Pelsőc történetéből. Rozsnyó, 1932.

Timková 2006: Timková, Michaela: K urbanizmu a architektúre mesta Podolínec. In: K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. zost.: Števík, Miroslav. Stará Ľubovňa, 2006. 45–49.

Timková–Zvedelová–Gojdič 2002: Timková, Michaela–Zvedelová, Kristína–Gojdič, Ivan: Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach. Pamiatky a múzeá 2002/2. 4–9.

Tirpák–Cheben 2009: Tirpák, Ján–Cheben, Ivan: Geofyzikálne meranie pri Forgáčovej bašte v Nových Zámkoch. AVANS v roku 2007. Nitra, 2009. 185–187.

Tkáč 2013: Tkáč, Lukáš: Slovanské osídlenie Turca v období raného stredoveku (8. stor. – začiatok 11. stor.). Vox Discipuli Historiae III. Nitra, 2013. 85–120.

Točík 1952: Točík, Anton: Zisťovacie výskumy v St. Tekove na Slovensku. Archeologické Rozhledy 4. (1952) 35–37.

Točík 1961: Točík, Anton: Stratigraphie auf der befestigten ansiedlung in Malé Kosihy, Bez. Štúrovo. In: Kommission für das Äneolithikum und die ältere Bronzezeit. Nitra, 1958. Bratislava, 1961. 17–42.

Točík 1964: Točík, Anton: Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom. Bratislava, 1964.

Točík 1986: Točík, Anton: Opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch. Slovenská Archeológia 34. (1986) 463–476.

Točík 1994: Točík, Anton: Poznámky k problematike opevneného sídliska otomanskej kultúry v Barci pri Košiciach. Študijné Zvesti AÚ SAV 30, (1994) 59–65.

Točík–Paulík 1979: Točík, Anton–Paulík, Jozef: Mohyla z mladšej doby bronzovej a kostrové pohrebisko z 11. storočia v Čápore. Slovenská Archeológia 27/1. (1979) 87–124.

Točík–Paulík 1996: Točík, Anton–Paulík, Jozef: Mohyla z mladšej doby bronzovej a kostrové pohrebisko z 11. storočia v Čápore. In: Cabaj-Čápor 1156–1996. ed.: Baláži, Vojtech. Cabaj-Čápor, 1996. 43–48.

Tolnai 2016: Tolnai, Csaba: Hradby chránili mesto skoro päť storočí. Novinky z levickej radnice 14/2. (2016) 8–9.

Tolnai 2000: Tolnai Gergely: Komárom, Magyarország legnagyobb erődrendszere. Komárom–Esztergom megyei Múzeumok közleményei 6. (2000) 389–452.

Tolnai 2001: Tolnai Gergely: Templomvárak, erődtemplomok Magyarországon. Esztergom, 2001.

Tolnai 2004: Tolnai Gergely: A komáromi erődrendszer műemléki szemmel. Műemlékvédelmi Szemle 14. (2004) 113–144.

Tolnai 2005: Tolnai Gergely: Újabb adatok a magyarországi erődített templomok adattárához. Castrum 2005/2. 31–50.

Tolnai 2006: Tolnai Gergely: Tábori erődítések a végvári háborúk korában. In: „Gondolják, látják az várnak nagy voltát…“ Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére szerk.: Kovács Gyöngyi–Miklós Zsuzsa. Budapest, 2006. 269–280.

Tolnai 2011: Tolnai Gergely: Palánkvárak Magyarországon. Budapest, 2011.

Tomášik 1872: Tomášik, Samuel: Pamätnosti Gemersko-Malohontské. Letopis Matice Slovenskej 9/1. (1872) 31–53., 9/2. (1872) 16–33.

Tomášová 1987: Tomášová, Božena: Prieskum v okrese Prešov. AVANS v roku 1986. Nitra, 1987. 103.

Tomeček 2010: Tomeček, Oto: A zólyomlipcsei várbirtok birtokviszonyai a XVI–XVII. században. In: Uradalmak kora szerk.: Szirácsik Éva. Discussiones Neogradienses 10. Salgótarján, 2010. 27–45.

Tomka 1891: Tomka Gyula: Zólyomvármegye őstelepei. Archaeologiai Értesítő 11. (1891) 296–301.

Torma 2011: Torma István: Grad/hrad, zamek/zamok és származékaik a Kárpát-medencei helynévadásban (Várak, várhelyek, települések). In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére szerk.: Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 163–183.

Tóth Gy. 1886: Tóth Gy. Elek: Vörös kolostor. (Claustrum montis coronae.) A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 2. (1886) 56–78.

Tóth 2001: Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I–II. 1561–1563. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 40. Miskolc, 2001.

Tóth 2008: Tóth, Rastislav: A kassai citadella. Várak Kastélyok Templomok 4/1. (2008) 20–21.

Tóth 1909–1912: Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája. I–III. 1909, 1910, 1912.

Tóth-Szabó 1903: Tóth-Szabó Pál: Giskra. Különös tekintettel Abaújmegyére. Budapest, 1903.

Tóth-Szabó 1917: Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Budapest, 1917.

Tóthová 1977: Tóthová, Stefánia: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. Archaeologia historica 3. (1977) 393–401.

Tököly 2008: Tököly Gábor: Kastélyok, udvarházak, kúriák Gömörben. II. Somorja, 2004.

Tringli 1992: Tringli István: Hunyadi Mátyás és a Perényiek. Levéltári Közlemények 63. (1992) 175–192.

Tringli 2008: Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 44.) Budapest, 2008.

Tuhrinszky 1895: Tuhrinszky Károly: Tanulmányi kirándulás Bártfára, Bártfa-fürdőbe és Zboróra 1895. május hó 28-án. In: Az Eperjesi Kir. Kath. Főgymnasium 1894–95. tanévi értesítője szerk.: Schlott Gyula. 26–34.

Tuhrinszky 1899: Tuhrinszky Károly: Sárosvár története. Eperjes, 1899.

Turčan 1986: Turčan, Vladimir: Nálezy z Hradišťa v Martine-Vrútkach. AVANS v roku 1985. Nitra, 1986. 231–232.

Turčan–Vavák 2008: Turčan, Vladimir–Vavák, Julius: Výskum na včasnostredovekom hradisku vo Svätom Jure. AVANS v roku 2006. Nitra, 2008. 168–169.

UetC: Urbaria et Conscriptiones 1–7. (A MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának Forráskiadványai). Budapest, 1967–1984.

Uličný 2009: Uličný, Ferdinand: Panstvo Sečovce v 11–16. storočí. In: Sečovce. zost.: Ordoš, Ján. Prešov, 2009. 36–41.

Uličný 2002: Uličný, Marián: Stredoveká keramika z hrádkov v Brezovičke a Mudrovciach. AVANS v roku 2001. Nitra, 2002. 209–210.

Unghváry 1912: Unghváry Ede: Sztropkó és várának története. Eredeti okiratok s más kútfők nyomán. Huszt, 1912.

Urbanová 2009a: Urbanová, Norma: Kaštieľ Hronsek. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 697–698.

Urbanová 2009b: Urbanová, Norma: Kaštieľ Strážky. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 698–699.

Urbanová 2009c: Urbanová, Norma: Kaštieľ Fričovce. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 700.

Urbanová 2009d: Urbanová, Norma: Banská Štiavnica, Kammerhof. In: Bajcurová, Katarína: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava, 2009. 718.

Urbanová–Veľasová 2000: Urbanová, Norma–Veľasová, Ľubica: Thurzovský kaštieľ v Bytči. Pamiatky a múzeá 49/1. (2000) 40–44.

Vadas 2017: Vadas András: Városárkok és vízgazdálkodás a késő-középkori Közép-Európa városaiban. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 10–11. (2017) 323–353.

Vajay 1968: Vajay, de Szabolcs: Der Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europäische Geschichte (862–933). Studia Hungarica 4. Mainz–München, 1968.

Vajay 2005: Vajay Szabolcs: A csömöri Zay családról. A bárói nemzedékek, 16–17. század. Második közlemény. Turul 78/1–2. (2005) 26–41.

Vajdovszky 1888: Vajdovszky János: A szepesvármegyei középkori egyházi műemlékek jellemzéséhez. A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 4. (1888) 178–199.

Vallašek–Slivka 1981: Vallašek, Adrián –Slivka, Michal: Hanigovský hrad. Nové obzory 23. (1981) 133–144.

Vallašek–Slivka 1983: Vallašek, Adrián–Slivka, Michal: Zisťovací výskum zaniknutého stredovekého hrádku v Radvanovciach. AVANS v roku 1982. Nitra, 1983. 254–256.

Varga 2005: Varga J. János: Thököly Imre esztendeje: 1682. Történelmi Szemle 47/3–4. (2005) 347–372.

Vargha 1955: Vargha László: A barcai bronzkori lakóház. Archaeologiai értesítő 82/1. (1955) 48–56.

Varjú 1932: Varjú Elemér: Magyar várak. Budapest, 1932.

Varsik 1963: Varsik, Branislav: Kde ležal Castrum Salis (Soľný hrad)? Nové obzory 5. (1963) 275–290.

Varsik 1964: Varsik, Branislav: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava, 1964.

Vay 1900: Vay Sándor: Régi nemes urak, Urasszonyok. Históriák, legendák, virtusos cselekedetek. Budapest, 1900.

Vályi 1796–1799: Vályi András: Magyar Országnak leírása.I–III. Buda, 1796–1799.

Várkonyi 1999: Várkonyi Gábor: Újabb források Báthory Erzsébet életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények 43/1–2. (1999) 181–204.

Veliačik 1987: Veliačik, Ladislav: Prieskum výšinných polôh v okolí Zlatých Moraviec. AVANS v roku 1986. Nitra, 1987. 107–108.

Veliačik 2004: Veliačik, Ladislav: Nové poznatku štruktúre hradísk lužickej kultúry na severnom Slovensku. Študijné Zvesti AÚ SAV 36. (2004) 57–74.

Veliačik 2010: Veliačik, Ladislav: Depot železných nástjorov z doby laténskej zo Zemianskeho Podhradia – Martákovej skaly. Študijné Zvesti AÚ SAV 47. (2010) 149–155.

Vencko 1941: Vencko, Ján: Z dejín okolia Spišského hradu. Spišské Podhradie, 1941.

Veress 1987: Veress D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon. Budapest, 1987.

Veress 1910: Veress Endre: Csábrág várának elfoglalása 1611-ben. Hadtörténelmi Közlemények 11. (1910) 599–601.

Vékony 1986: Vékony Gábor: A morvák „birodalma”. História 8/1. (1986) 12–13.

Vincze 2007: Vincze Dániel: Fülek 1682-es ostroma. Várak, kastélyok, templomok 3/1. (2007) 32–35.

Virovecz 2013: Virovecz Nándor: Válaszúton uralkodók között. Balassa Menyhért portréja mint főúri karriertípus. In: Paletta. I. Koraújkor-történeti diákkonferencia szerk.: Fekete Bálint–Nyúl Viktor. Budapest, 2013. 7–22.

Vladár 1973: Vladár, Jozef: Osteuropäische und mediterrane Einflüsse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit. Slovenská Archeológia 21. (1973) 253–357.

Vodička 2004: Vodička, Lubos: Opevnená zrúcanina haluzického kostolíka. Krásy Slovenska 81/5–6. (2004) 52.

Voit–D. Buzási 1981: Barokk tervek és vázlatok 1650–1760 / Baroque designs & sketches 1650–1760. Magyar Nemzeti Galéria. A bevezető tanulmányt és a katalógust írta és összeállította Voit Pál, szerkesztette és a kiállítást rendezte D. Buzási Enikő. Budapest, 1981.

Vojteček 2016: Vojteček, Marek: Malé Šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica 41. (2016) 195–209.

Vozár 1991: Vozár, Jozef: Banské mestá na strednom Slovensku. Vlastivedný časopis 40/1. (1991) 1–5.

Vörös 1994: Vörös Attila: Mesélő romok a Rimánál. Szabatka elfoglalásának 400. évfordulójára. Szülőföldünk 21–22. (1994) 63–65.

VSOS: Vlastivedný Slovník obcí na Slovensku. (ed. Kropilák, Miroslav). I–III. 1977–1978.

Wagner 1774–1778: Wagner, Carolus: Analecta Scepusii sacrii et profani. I–IV. Viennae, 1774–1778.

Weber 1876: Weber Samu: Szepes-Béláról Szczawnicáig. Magyarországi Kárpát Egyesület Évkönyve 3. (1876) 244–283. 

Weber 1886: Weber Samu: A lublói vár. Századok 20. (1886)141–156.

Weber 1891: Weber Samu: Podolin város története. Budapest, 1891.

Weber 1893: Weber Samu: Nedecz vára. Történelmi Tár 16/3. (1893) 385–408.

Weber 1896: Weber Samu: Grádeczi Stansith Horváth Gergely és családja. Történelmi korrajz kivált a XVI. század második felében. Késmárk, 1896.

Weber 1905: Weber Samu: Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Budapest, 1905.

Wenzel 1860–1874: Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. I–XII. Budapest, 1860–1874.

Wenzel 1874: Wenzel Gusztáv: Stibor vajda. Életrajzi tanulmány. Értekezések a történelmi tudományok köréből 4/2. 1874.

Wenzel 1880: Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története. Budapest, 1880.

Wertner 1893: Wertner Mór: A Csukárdiak. Századok 27/3. (1893) 211–216.

Wick 1941: Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa, 1941.

Winkler 2004: Winkler Gusztáv: Reneszánsz erődépítészet Magyarországon. Budapest, 2004.

Wittinger 2008: Wittinger Zoltán: A Borsi kastély helyreállítása. Műemlékvédelem 52/1. (2008) 46–53.

Zachar 1990: Zachar József: Csaták, hadvezérek, katonák a XVIII. században. Budapest, 1990.

Závodszky 1912: Závodszky Levente: Árva és Likava ostroma 1670-ben. Hadtörténelmi Közlemények 13. (1912) 622–629.

Závodszky 1922: Závodszky Levente: A Héderváry-család oklevéltára. II. Budapest, 1922.

Zeiler 1997: Zeiler, Martinus: A magyar királyság leírása szerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 1997.

Zékány 1899: Zékány József: Tőke-Terebes város és vára. Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 5. (1899) 306–308.

Zolnay 1975: Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez 1. Felvidéki séták 1973-ban. Ars Hungarica 3/1. (1975) 19–39.

Zolnay 1977: Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez 2. Szmrecsány (Smrečany) és a Bogomérfiak templomai. Ars Hungarica 5/2. (1977) 203–221.

Zolnay 1978: Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 3. A kürtösi családbéliek művészettörténeti hagyatéka. Ars Hungarica 6/2. (1978) 179–204.

Zolnay 1981: Zolnay László: A garamszegi vízivár. Ars Hungarica 9/1. (1981) 7–15.

Zolnay 1985: Zolnay László: A „Balassák” és a Felvidék. (Adatok a XIII–XIV. század néhány kritikus évtizedéhez). Borsodi Levéltári Évkönyv 5. (1985) 83–165.

Zrebený 1975: Zrebený, Alexander: Z dejín Novej Bane. Vlastivedný časopis 24/3. (1975) 116–124.

Zrebený 1976: Zrebený, Alexander: Zo starších dejín Zvolena. Vlastivedný časopis 25/3. (1976) 114–120.

Zrebený 1979: Zrebený, Alexander: Z dejín Žarnovice. Vlastivedný časopis 28/4. (1979) 157–162.

Zubánics 2010: Zubánics László: „Perli-e még ezt a hont más?” Honismereti tanulmányok. Ungvár–Budapest, 2010.

Zubánics 2011: Zubánics László: A beregi, ungi és máramarosi várak szerepe a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban. Együtt 2011/4. 62–72.

Žebrák 1981: Žebrák, Pavel: Výsledky terénneho průzkumu na jihu středního Slovenska. AVANS v roku 1981. Nitra, 1982. 315–318.

Žebrák 1990: Žebrák, Pavel: Středověký hrad Drienok v Rybníku. AVANS v roku 1988. Nitra, 1990. 178–179.

Župčán 2010: Župčán, Ladislav: Existoval vôbec v Košiciach hrad? Studia Historica Nitriensia 15. (2010) 299–314.

ZsO: Zsigmondkori oklevéltár. I–IX. Összeállította: Mályusz Elemér, Borsa Iván, C. Tóth Norbert. Budapest, 1951–2004. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok.) 1–41.

Zsoldos 1998: Zsoldos Attila: Tamás fia Sinka érdemei (Elhallgatás és manipuláció oklevelek narratioiban). In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére szerk.: Csukovits Enikő. Budapest, 1998. 327–337.