Janíky – hrad

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Jányok, Komárom vm.

Sk Janíky

48°08.415 S

017°23.751 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Janíky (Jányok) leží 16 kilometrov severovýchodne od Šamorína (Somorja) na Žitnom ostrove (Csallóköz) a vznikla v roku 1940 zlúčením obcí Dolné Janíky (Alsójányok), Horné Janíky (Felsőjányok) a Búštelek (Bústelek). Hrad, ktorý miestni nazývajú Avarský prstenec sa nachádza v časti obce Horné Janíky na kopci vysokom 127,3 m.n.m. na rohu miestneho cintorína.

Na mieste hradu stála pôvodne mohyla datovaná do halštatskej doby (mohyly z doby železnej v okolí Janík (Jányok) skúmala Magda Pichlerová, túto mohylu označila ako VI.). Stredoveký hrad sa v písomných zdrojoch nespomína. Obec Horné Janíky sa prvýkrát spomína v roku 1311 pod názvom Ianyk Superiori. Počas výskumov na hradnom vrchu sa nenašli nálezy zo stredoveku; je to pravdepodobne kvôli významným zemným prácam a výstavbe na centrálnej plošine na začiatku 20. storočia. V roku 1983 preskúmala hrad Klára Füryová, ktorá ho datovala do 13–14. storočia. Na základe typologických analógií ho Filip Jaššo považuje za hrad typu motte.

Areál hradu je mierne elipsovitý a má rozmery približne 59×42 metrov. Centrálna časť hradu mohla byť vytvorená na vrchole mohyly zo železnej doby a potom kopec obkolesili valom. Z vnútornej strany valu sa dodnes zachovala priekopa značnej hĺbky, jej dno sa tiahne približne 3 metre nižšie ako vonkajší okraj valu. Na jeho vonkajšej strane bola tiež priekopa, tá je však viditeľná už iba na južnej strane, na ostatných stranách bola zarovnaná, zasypaná. Taktiež na južnej strane sú viditeľné aj zvyšky vonkajšieho valu.

Hradný vrch sa výrazne zmenil, keď na ňom bola v 19. storočí postavená kaplnka, ktorú v roku 1914 prestavali na menší kostol. Pri výstavbe kostola výrazne znížili výšku centrálneho kopca. Pri výstavbe cesty vedúcej ku kostolu na západnej strane takmer úplne zasypali hradnú priekopu (v roku 1921 tu vztýčili sochu svätého Mikuláša a svätého Vendelína). Na severnej strane pri výstavbe asfaltovej cesty bol okraj valu zrezaný.

Zdroje:

Pichlerová 1977. 18.

Füryová 1984. 84–85, 260.

Jaššo 2007. 129–131.

Fotografia:

Val niekdajšieho hradu obklopuje neskorší kostol

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Jányok – vár, 525–526.