Malé Kosihy – Törökvár

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Ipolykiskeszi, Hont vm.

Sk Malé Kosihy

 

47°54.890 S

018°45.548 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Obec Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) sa nachádza 14 km severne od Štúrova (Párkány) pri rieke Ipeľ. Kopec Tureckého hradu týčiaci sa nad pravým brehom Ipľa sa nachádza 600 metrov juhovýchodne od južného okraja obce Malé Kosihy. Jeho územie je v súčasnosti takmer nepreniknuteľným krovím.

Archeologické výskumy, ktoré viedol Anton Točik v 50. rokoch 20. storočia odhalili, že územie hradu bolo obývané už v praveku. Nálezy z jednotlivých vrstiev výskumných jám naznačujú dlhodobé využívanie. Objavili sa aj nálezy lengyelskej kultúry mladšej neolitickej – staršej medenej doby, v menšom množstve nálezy nagyrévskej kultúry staršej bronzovej doby a vo významnej miere nálezy hatvanskej kultúry, respektíve nálezy magyarádskej kultúry patriacej do strednej doby bronzovej.

V stredovekých písomných prameňoch sa hrad nespomína. Obec Malé Kosihy (Kiskeszi), ktorá sa nachádza v jeho blízkosti, bola koncom 13. storočia vo vlastníctve Ostrihomskej (esztergomi) kapituly a v roku 1321 ju obsadil a zničil prívrženec Mátého Csáka, Bede (Sági). Pri archeologickom výskume obsahovala vrchná výskumná vrstva zvyšky opevnenej osady z 12-14. storočia. Na jej ochranu pravdepodobne vybudovali priekopu okolo kopca, pričom počas jej výstavby bola zničená predchádzajúca priekopa z bronzovej doby. So stredovekou pevnosťou je možné spojiť osem štvorcových otvorov na koly a veľa tenkých tehál odkrytých počas vykopávok, respektíve nálezy z 13-14. storočia, ktoré datujú tiež vek pevnosti.

Hrad a jeho polkruhovú priekopu spomína aj Druhý vojenský prieskum (46/XXXI. 1842.) pod názvom “Gödervar Alte Schanze”. Značná časť územia Törökvár bola poškodená, respektíve zničená, keď v roku 1937 postavili na území náleziska železobetónový bunker. V rokoch 1944–1945 bol hrad ďalej pustošený výstavbou zákopov.

Kopec, ktorý má aj dnes výhodnú strategickú polohu, sa týči nad Ipľom v relatívnej výške 21 metrov. Zo strany rieky, teda z východu, poskytoval breh s roklinami bezpečnú ochranu. Ľahšie napadnuteľná západná a južná strana hradu bola v stredoveku obklopená polkruhovou priekopou, ktorá je aj dnes dobre viditeľná. Dĺžka plošiny chránenej priekopou je v smere zo severozápadu na juhovýchod 80 metrov a jej šírka v smere zo severovýchodu na juhozápad je 38 metrov. Priekopu, ktorej šírka sa pohybuje od 16 do 26 metrov a je hlboká 4-5 metrov, je najlepšie vidieť na západnej a južnej strane. Jej juhovýchodný úsek bol do značnej miery zničený, splynul so svojim okolím. Povrch plošiny je posiaty jamami, priehlbinami, dokonca sú viditeľné aj stopy po jamách archeologického výskumu.

 

Zdroje:

Točík 1961. 17–42.

Habovštiak 1972. 8.

 

Fotografia:

Kopec Törökvár zo severovýchodu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Ipolykiskeszi – Törökvár, 498–499.