Sereď – Šintava opevnenie predmostia

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Szered, Pozsony vm.

Sk Sereď

48°17.483 S

017°45.326 V

↠ Prejdite na mapu

Prechod cez rieku Váh medzi Sereďou (Szered) a Šintavou (Sempte) zohrával dôležitú úlohu ešte aj v priebehu 18. až 19. storočia, čo potvrdzujú aj plány a dokumenty vypracované počas napoleonských vojen v roku 1809. Do druhej polovice roku 1809 sú datované hlásenia, ktoré boli vypracované pre maršala Radetzkého o postaveniach cisárskej armády pri Seredi a výstavbe predmostia. Na základe zachovaných plánov zaistili prechod ochranou, aby sa dokázal ubrániť pred útokom očakávaným zo západu. Pri brode sa vybudovalo valové opevnenie korunového typu s dvoma ravelínmi malých rozmerov pred bránou nachádzajúcou sa pred dvoma krátkymi úsekmi kurtíny. Pri druhom prechode nachádzajúcom sa trochu južne a smerom na severovýchod od niekdajšieho hradu bolo postavené hranaté valové opevnenie. Západné predpolie brehu rieky bolo chránené štyrmi štvorhrannými a jedným nepravidelným šesťhranným uzavretým valom vo vzdialenosti 200-300 metrov od rieky. Po skončení vojny, v rokoch 1810 až 1811 bol vypracovaný nový plán na opevnenie okolia prechodu valmi. Ešte aj v rokoch 1863 až 1864 a v roku 1869 sa písali hlásenia o prácach na predmostí.

Na území výrazne upravenom a čiastočne zastavanom v 20. storočí sa nám počas nášho terénneho prieskumu už nepodarilo identifikovať zvyšky valového opevnenia z 19. storočia.

Zdroje:

ÖStA KA K VII k 270 (1809) Mapa okolia Serede popri Váhu

ÖStA KA K VII k 271 (1809) Hlásenie maršalovi Radetzkému o postaveniach cisárskeho vojska pri Seredi

ÖStA KA K VII k 272 (1809) Hlásenie maršalovi Radetzkému o výstavbe predmostia v Seredi

ÖStA KA K VII k 120 (1810–11) Predmostie pri Seredi

ÖStA KA K VII k 275 (1863–64) Predmostie pri Seredi

ÖStA KA K VII k 277 (1869) Predmostie pri Seredi

Fotografia:

Sereď, predpokladané miesto predmostia Váhu

Obrázok:

Plán predmostia v Seredi a redút obklopujúcich mesto, 1810–11(ÖStA KA K VII k 120-08)

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Szered – Sempte hídfőerődítés, 1127–1128.