Ducové

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Ducó, Nyitra vm.

SK Ducové

48°37.347 S

017°52.359 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Ducové (Ducó) sa nachádza na ľavom brehu Váhu, vo vzdialenosti 8 km severovýchodne od Piešťan (Pöstény). Na najvyššom južnom bode, kopca tiahnuceho sa južne od obce sa vo výške približne 70-80 metrov nad údolímnachádza hrad na ploche veľkej približne 5000 metrov štvorcových. Historické záznamy sa o ňom nezachovali, na jeho povrchu viedol v rokoch 1968–1972 a v roku 1975 archeologický výskum Alexander Ruttkay. Hradný val je vo svojej najstaršej podobe z neskorej doby bronzovej, teda opevnené sídlo sa tu nachádzalo už v praveku. V súvislosti s jeho stredovekou existenciou môžeme rozlíšiť tri obdobia.

Prvú fázu datoval Ruttkay do obdobia od druhej polovice 9. storočia do polovice 10. storočia. Nálezy (črepiny, dva hroty šípov, úlomok strmeňa) nepoukazovali na remeselnú alebo hospodársku činnosť, teda to bolo miesto skôr administratívneho alebo vojenského charakteru. Chránil ho val kolovej konštrukcie (“palisády”) s vonkajšou priekopou. Val bolo možné zrekonštruovať, pri jeho vyhotovení pravdepodobne použili praveký val. Vnútorný priestor bol múrom tvoreným radmi kolov rozdelený na tri hlavné časti určené na profánne a sakrálne využitie: v dvoch častiach odkryli po jednom zrubovom dome, jeden z nich bol viacpriestorový s kamenným ohniskom. V tretej ohradenej časti našli pozostatky rotundy, okolo ktorej odkryli 23 hrobov. Podľa archeológa to boli pravdepodobne hroby majiteľa tu stojaceho sídla a jeho ozbrojeného sprievodu. V hrobových jamách sa našli konské nástroje a bojové náčinie.

Druhú fázu je podľa Ruttkay možné datovať od polovice 10. storočia: v tom čase, počas formovania Uhorského štátu stratilo “veľkomoravské sídlo” svoju funkciu. Osada na vrchole kopca však naďalej žila, o čom svedčí rozsiahli cintorín z obdobia od druhej polovice 10. storočia do prvej polovice 14. storočia (z tohto obdobia odkryli viac ako 1300 hrobov). Tento cintorín sa zo začiatku nachádzal okolo rotundy, neskôr však zaberal oveľa väčšiu plochu. V 11-12. storočí bola administratívnym centrom pravdepodobne neďaleká obec Hrádok a neskôr od 13. storočia sa ním stalo hradné panstvo Tematín (Temetvény).

Tretiu fázu predstavujú nálezy z 15. storočia nájdené vo vrchných vrstvách. Tie naznačujú, že v tomto období bol areál hradu využívaný krátko, ale intenzívne. Na základe pozostatkov je možné predpokladať povrchové zrubové domy. Z tohto obdobia boli nájdené rozmanité nálezy, objavili ajmnoho mincí. Územie pevnosti bolo v tej dobe ohradené valom kolovej konštrukcie. Ruttkay predpokladá, že hrad Ducové (Ducó) bol v tom čase (v rokoch 1460–1465) v rukách českých husitov. Keď husiti utrpeli pri Veľkých Kostoľanoch (Nagykosztolány) porážku od Maďarov, mohlo to zároveň znamenať aj koniec husitského obdobia Ducového.

Pevnosť nachádzajúcu sa na ploche s priemerom približne 120 metrov oddeľuje od hrebeňa kopca na severnej a severovýchodnej strane umelá priekopa s valom na jej vnútornej strane. Na vrchole ešte aj dnes stojaceho valu, ktorý je z vnútornej strany vysoký približne 2 metre a z vonkajšej strany 6-8 metrov, objavil archeológ uskutočňujúci vykopávky stopy steny z trámov. Priekopa šírky približne 20 metrov vytvorená na vonkajšej strane valu sa tiež čiastočne zachovala. Na západnej, južnej a východnej strane valy nepostavili, pretože tu bol kopec dostatočne strmý.

Vnútorná časť hradu z 9-10. storočia rozdelená na tri časti radmi kolov je dobre pozorovateľná podľa rekonštrukcie po archeologických vykopávkach. Vo východnej časti predstavujú obnovené základy odkrytých trámových budov a miesta ohnísk. V južnej časti hradu sú viditeľné základové múry rotundy z 10-11. storočia. Pod súčasným povrchom v západnej časti hradu boli odkryté pozostatky veľkej budovy s rozmermi približne 20×8 metrov. Časť palisádových múrov, najmä na južnej a východnej – severovýchodnej strane opäť postavili za účelom ich predstavenia.

Zdroje:

Ruttkay 1975. 140–142.

Ruttkay 1976. 190–196.

Ruttkay 1989. 64.

Ruttkay 1989–1990. 89–101.

Ruttkay 1998. 410–416.

Szilágyi 2009. 246.

Fotografie:

Hrad v Ducovom zo západu

Základové múry rotundy

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Ducó, 330–331.